دانلود رایگان


تاثير برخي كودها بر ميزان اسانس و اثرات قارچ كشي اسانس گياه دارويي ريحان (نمونه موردي:قارچ رايزوپوس استولونيفر) - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه جامع منابع آزمون MSRT و TOLIMO تحقیق و ,,,

دانلود رایگان تاثير برخي كودها بر ميزان اسانس و اثرات قارچ كشي اسانس گياه دارويي ريحان (نمونه موردي:قارچ رايزوپوس استولونيفر) تاثير برخي كودها بر ميزان اسانس و اثرات قارچ كشي اسانس گياه دارويي ريحان (نمونه موردي:قارچ رايزوپوس استولونيفر)
نويسند‌گان:
[ ساحره صدرالديني ] - دانش آموخته كارشناسي ارشد فيزيولوژي گياهان دارويي، گروه علوم باغباني دانشكده كشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد جيرفت[ داود ميرزاباقري ] - استاديار، گروه آگرواكولوژي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بم[ محمدعلي وكيلي شهربابكي ] - استاديار، گروه علوم باغباني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد جيرفتخلاصه مقاله:
گياه ريحان سبز ) Ocimum basilicum L. ( متعلق به خانواده نعناع) Lamiaceae (گياهي است علفي و يكساله، وحاوي اسانس بااثر ضد ميكروبي كه در صنايع دارويي كاربرد دارد. ميزان اسانس و اجزاي اسانس اين گياه، تحت تاثير عوامل محيطي قرا دارد. اينپژوهش به بررسي مقايسه اي اثرات كودهاي ورمي كمپوست ، كودگاوي وكود اوره برصفت كمي )ميزان اسانس( و صفت كيفي)ميزانتاثير اسانس حاصل از تيمارهاي مختلف كودي از نظر مقايسه اثرات قارچ كشي اسانس بر قارچ رايزوپوس استولونيفر ( مي پردازد.در بخش اول اين تحقيق گياه ريحان در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي تحت تيمارهاي كودي مذكور و 3تكرار در مهر ماه 1331 در محيط گلخا نه در شهرستان بم كشت شد. نتايج حاصل از تجزيه داده ها نشان داد كه از نظر درصد اسانس اندام هاي هوايي، تيمار كوداوره برتري معني دار نسبت به ساير تيمارها داشت. هم چنين چهار جزء ) متيل كاويكول، لينالول، اوژنول، 1و 8 سينئول( تحت تاثير كودهاي مختلف نسبت به تيمار عدم كوددهي افزايش معني دار نشان دادند. در بخش دوم اين پژوهش تاثير اسانس حاصل از هر تيمار به همراه محيط شاهد) بدون اسانس( وتيمار حلال تويين) 6 تيمار( در قالب طرح كاملا تصادفي با 3 تكرار در محيط آزمايشگاه بر رويمحيط كشت PDA بر رشد قارچ رايزوپوس استولونيفر به روش اختلاط اسانس با محيط كشت و اندازه گيري قطر رشد ميسيليوم انجام شد. نتايج بيانگر تاثيرمثبت اسانس ريحان در كنترل قارچ رايزوپوس استولونيفر و برتري معني دار اسانس حاصل از تيمار ور مي كمپوست نسبت به ساير اسانس ها در روش اختلاط جهت كنترل اين قارچ بود. هم چنين اسانس هاي حاصل از تيمار هاي بدون مصرف مود و كود اوره و كود گاوي اختلاف معني دار نشان ندادند.
كلمات كليدي: 
ريحان ، اسانس، كود، رايزوپوس استولونيفر

ريحان ، اسانس، كود، رايزوپوس استولونيفر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تاثير برخي كودها بر ميزان اسانس و اثرات قارچ كشي اسانس گياه دارويي ...

24 دسامبر 2017 ... تاثير برخي كودها بر ميزان اسانس و اثرات قارچ كشي اسانس گياه دارويي ريحان (نمونه
موردي:قارچ رايزوپوس استولونيفر) نويسند‌گان:[ ساحره ...

بررسی اثرات قارچ میکوریزا بر روی خصوصیات کمی و کیفی گیاه ...

قارچ میکوریزا به عنوان یک کود بیولوژیک در تأمین نیاز غذایی گیاهان و کاهش اثرات
... اثر متقابل شوری و میکوریزا بر تعداد بذر در بوته، درصد اسانس بذر و آنتول،
غلظت ... نتیجه‌گیری: تلقیح میکوریزایی رشد و اسانس گیاه دارویی انیسون را در
شرایط ...

دانلود تاثير برخي كودها بر ميزان اسانس و اثرات قارچ كشي اسانس گياه ...

21 ژوئن 2017 ... تاثير برخي كودها بر ميزان اسانس و اثرات قارچ كشي اسانس گياه دارويي ريحان (نمونه
موردي:قارچ رايزوپوس استولونيفر) نويسند‌گان:[ ساحره ...

دانلود تاثير برخي كودها بر ميزان اسانس و اثرات قارچ كشي اسانس گياه ...

21 ژوئن 2017 ... تاثير برخي كودها بر ميزان اسانس و اثرات قارچ كشي اسانس گياه دارويي ريحان (نمونه
موردي:قارچ رايزوپوس استولونيفر) نويسند‌گان:[ ساحره ...

تاثير برخي كودها بر ميزان اسانس و اثرات قارچ كشي اسانس گياه دارويي ...

24 دسامبر 2017 ... تاثير برخي كودها بر ميزان اسانس و اثرات قارچ كشي اسانس گياه دارويي ريحان (نمونه
موردي:قارچ رايزوپوس استولونيفر) نويسند‌گان:[ ساحره ...

ارزیابی اثر همزیستی قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا و کاربرد ...

همزیستی با قارچ شبه‌میکوریز و کاربرد پاکلوبوترازول، همچنین، میزان ... نیز بر
وزن تر و خشک برگ و ریشه، ارتفاع و عملکرد اسانس ریحان تأثیر معنی‌دار داشت. ...
عوامل بر ویژگی‌های رشد گیاه دارویی ریحان در شرایط بروز تنش شوری طراحی و اجرا شد.

مقاله بررسي اثرات اقتصادي – اجتماعي گردشگري در توسعه روستايي ...

تجربه ثابت کرده است که گردشگری همواره در بردارنده تأثیرات اقتصادی و اجتماعی
است. ... دانلود مقاله ارزيابي توان اکولوژيکي اراضي مرتع و جنگلداري (نمونه موردي
اراضي شهرستان تبريز) تحت word ... مقاله تاثير برخي کودها بر ميزان اسانس و
اثرات قارچ کشي اسانس گياه دارويي ريحان (نمونه موردي:قارچ رايزوپوس استولونيفر)
در pdf

دانلود تجزيه زيستي تولوئن و بنزن به وسيله ي باكتري ... - zzzfile

كيفيت خاك و قابليت رشد گياهان در آن را مختل مي كنند و به طور مستقيم به انسان
منتقل ... تولوئن و بنزن )محيط شاهد( تغييرات حاصل از تاثير باكتري بررسي
گرديد.

دانلود تاثير برخي كودها بر ميزان اسانس و اثرات قارچ كشي اسانس گياه ...

21 ژوئن 2017 ... تاثير برخي كودها بر ميزان اسانس و اثرات قارچ كشي اسانس گياه دارويي ريحان (نمونه
موردي:قارچ رايزوپوس استولونيفر) نويسند‌گان:[ ساحره ...

14 جلسه طرح درس فوتبال

اقدام پژوهی چگونه توانستم اعتماد به نفس دانش آموزم را بالا ببرم

اقدام پژوهی چگونه توانستم اعتماد به نفس دانش آموزم را بالا ببرم

پاورپوینت مدیریت استراتژیک-مطالعه استراتژیک رستورانهای زنجیره ای مک دونالد-31 اسلاید

دانلود پاورپوینت آماده با موضوع مشتری مداری

تحقیق درباره مخزن الاسرار

دانلود فایل efs ترمیم بیس باند سامسونگ g925f با لینک مستقیم

تأثیر عوامل فیزیكی كلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

شماتیک sm-j700f

نقشه زمین شناسی برگه 250000 هزار زنجان