دانلود رایگان


پرسشنامه اختلالات خواب 17 سوالی - دانلود رایگاندانلود رایگان پرسشنامه اختلالات خواب 17 سوالی

دانلود رایگان پرسشنامه اختلالات خواب 17 سوالی این پرسشنامه توسط محمدی و همکاران (به نقل از Lynchو همکاران) در سال 1388 برای جامعه ایرانی تهیه شده است و 17 سوال دارد که اختلالات را در سه قسمت مشکل در شروع خواب، (5 سوال) در تداوم خواب(7 سوال) و بیداری از خواب (5 سوال) ارزیابی می کند.
تعداد سوالات: 17
تعداد صفحات: 2
شامل: پرسشنامه + نمره گذاری و تفسیر + روایی و پایایی
نوع فایل: WORD


پرسشنامه اختلالات خواب


پرسشنامه اختلالات خواب محمدی


دانلود پرسشنامه اختلالات خواب


دانلود رایگان پرسشنامه اختلالات خواب


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


PDF-FA - Iranian Journal of Forensic Medicine

ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺮﻭﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﺷﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻪ. ﻋﻨﻒ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ .... ﺷــﺎﻣﻞ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﻣﻲ ﺷــﺪ: ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻮﺍﻝ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ... ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺣﺎﻭﻱ17ﺳــﻮﺍﻝ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﻗﻴﻘﺎً ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻼﻙ ﻫﺎﻱ PTSD ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ ..... آﯾﺎ ﺑراى ﺑﺧواب رﻓﺗن ﯾﺎ در ﺧواب.
ﻣﺎﻧدن دﭼﺎر ...

و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮ - ResearchGate

26 مه 2013 ... ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ. 28. ﺳﻮاﻟﯽ. General Health Questionnaire=GHQ) ... 1/17. از
ﮐﺎرﮔﺮان از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ . ﺷﯿﻮع ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮك. ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ...

تست افسردگی بک | فرهنگ نیوز

16 آگوست 2016 ... پرسش نامه افسردگی بک (BDI) که شامل ۲۱ گروه سوال است، برای نخستین بار در سال
۱۹۶۱ توسط آرون بک، ... 16- اختلال در خواب 17- خستگی پذیری

سوالات متداول در مورد اختلالات خواب - جایروس (بهترین پزشکان مغز و ...

14 جولای 2015 ... سوالات متداول در مورد اختلالات خوابReviewed by مدیر بخش توسعه و تحقیق on Jul ...
1.0.3 آیا در آن واحد می توان چند اختلال خواب را با هم داشت؟

آزمون های روانسنجی پرکاربرد - مرکز جامع آرن

15 آوريل 2015 ... بزرگسالان, علایم مرضی ، علایم اضطرابی ، اختلال خواب ، کارکرد اجتماعی ، علایم
افسردگی. معرفی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ). ۱. ۱۸ سال به بالا ...

ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ و ﻋﻮا - فصلنامه نسیم تندرستی

28 فوریه 2013 ... ﺷﻐﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري در آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎري و اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از. آن ﺑﻮده اﺳـﺖ و ... اﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوري
داده ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻈﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿـﮏ و. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ...

بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه سلامت جسمی

4 سپتامبر 2017 ... بعد سلامت جسمانی شامل سردرد، اختلال خواب، مشکلات گوارشی و. تنفسی، ... حاضر
تعیی. ویژگی های روان سنجی پرسشنامه. PHQ. است و. سوال. اصلی ..... Research
2005; 14: 875-882. 17. Gamal RM, Mahran SA, Fetoh NA, Janbi F.

Mental health status of Iranian students until 2011: A ... - تعالی بالینی

وﻟﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﯾﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ در دو ﺟﻨﺲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
، داراي. 28. ﺳﻮال و. ﭼﻬﺎر ﻣﻘﯿـﺎس ﻓﺮﻋـﯽ ﻋﻼﺋـﻢ. ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، اﺿﻄﺮاب و اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب، اﺧﺘﻼل در ﮐﺎرﮐﺮد ....
ﮐﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮرد. ارزﯾﺎﺑﻰ، داراى اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد،. /4. 65. درﺻﺪ. (17. ﻧﻔﺮ. ).

پرسشنامه اختلالات خواب - ژورنال فایل - رز بلاگ

20 ژانويه 2017 ... پرسشنامه استاندارد اختلالات خواب 17سوالی - مادسیج ... از Lynchو همکاران) در سال
1388 برای جامعه ایرانی تهیه شده است و 17 سوال دارد که اختلالات را .

وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺮ - Hormozgan Medical ...

ﮔﻴﺮي در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﻠﺪﺑﺮگ ﻣﻮرد.
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ... ﻋﻼﺋﻢ اﺿﻄﺮاب و اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب. 9/37%. ، اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. 7/54 %. و
ﻋﻼﺋﻢ. اﻓﺴﺮدﮔﻲ. 9/17%. دﭼﺎر اﺧﺘﻼل در ﺳﻼﻣﺖ ... ﺳﻮال ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺿﺮورت و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻧﺴﺨﻪ. ﻫﺎي.
ﻛﻮﺗﺎه.

پرسشنامه اختلالات خواب - ژورنال فایل - رز بلاگ

20 ژانويه 2017 ... پرسشنامه استاندارد اختلالات خواب 17سوالی - مادسیج ... از Lynchو همکاران) در سال
1388 برای جامعه ایرانی تهیه شده است و 17 سوال دارد که اختلالات را .

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ - مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر ...

اﺑﺘﺪاي ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎر و ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. 28 ... ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب و اﺧـﺘﻼل ﺧـﻮاب،. ﺳﻮاﻻت. 15. اﻟﯽ. 21
. ﺣﯿﻄﻪ اﺧﺘﻼل در ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و. ﺳـﻮاﻻت. 22. اﻟـﯽ. 28 .... 2،11،13،17،20،21. ﻫﻢ. ﭼﻨـﯿﻦ ﺑـﺮاي ...

رابین استین دلوکا: خبر خوش درباره سندرم پیش از قاعدگی | TED Talk

17 Mar 2015

فاخته پرواز

موضوع : | بازدید : 17 ... نمونه سوالات آزمون مهارت دوره لوله کشی گاز در فنی و حرفه ای ·
دریافت فایل بسته آموزشی “مدارهای تک حلقه و ... دانلود پاورپوینت تاثیر درمان
شناختی رفتاری بر اختلال بیش فعالی کاستی توجه و سازگاری فرد یا .... چراغ خواب
طراحی شده در کتیا به صورت تک تک اجزا و اسمبل · دانلود طرح توجیهی توليد چيپس
سيب ...

اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی بر کیفیت خواب و اضطراب ...

4 فوریه 2013 ... ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب و اﺿﻄﺮاب. ) ، ﻣﺠﺪدا. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب. و اﺿﻄﺮاب. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺲ. آزﻣﻮن در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه
اﺟـﺮا ﺷـﺪ .... ﻧﺸﺎﻧﻪ. ﻫﺎي. ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼء ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ. ﻣﺮزي ﻣﯽ. ﮔـﺮد. د. (. 16،17 .) در. ر اﺑﻄﻪ ﺑﺎ.
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﭘﮋوﻫﺶ .... ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ. ﺑﺮاي اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﺷﺪت ﻧﺸﺎﻧ.

Download (484kB) - qums

ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﻄﺐ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ
... ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎ و ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺶ ............................. .................. . ...... Page 17 ... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ
ﻋﺎدات روزاﻧﻪ. (. S- DHQ. ) ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮي ﺧﻮاب و ﺷﯿﻮع اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب در. ﻦﯿﺑ. 400.

رابین استین دلوکا: خبر خوش درباره سندرم پیش از قاعدگی | TED Talk

17 Mar 2015

پاسخ به پرسشنامه سلامت عمومی - سنجش ساز و کار آرامیس

تعداد سوال: 28 ... نام آزمون به انگلیسی: (General Health Questionnaire (GHQ ...
بدنی)، علایم اضطرابی و اختلال خواب، کارکرد اجتماعی، علایم افسردگی، سلامت عمومی
...

بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان ورودی سال های 85 81 دانشگاه ...

ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎﻭﻱ 28 GHQ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺳﻮﺍﻝ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺣﻴﻄﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ ، ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ. ﻭ ﺧﻮﺍﺏ ، ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ. ﺧﻠﻖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب، ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ ﮐ

ﺧﻮاب. (. PSQI. ) و. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠ. ﯽ. ﺣﻼﺟ. ﯿﺎن. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ: ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد
..... و اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻞ. در ﻃﯽ روز(. C7. ) ﻣﯽ ﺷ. ﻮد . اﮐﺜﺮ آﯾﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻮاﻻت. ﭼﻨﺪ ﺟﻮاﺑﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ و
.... 1016 .418. 6344 .571 . 001 . 983 . 6344. 571. 1 .000. ﺧﻄﺎ. 17 .782. 111 . 160.

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺎﻛﻦ در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮاب و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳ

ﺧﻮاب، ﻛﺎراﻳﻲ ﺧﻮاب ﻣﻌﻤﻮل، اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب، ﻣﺼﺮف دارو. ﻫﺎ. ي ﺧﻮاب. آور و اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﻜﺮد روزاﻧﻪ. ؛ . 2.
از ﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و .... 17٫8. درﺻﺪ از زﻧﺎن و. 9٫4. درﺻﺪ. ﻣﺮداﻧﻲ. ﻛﻪ. ﺑ. ﻴﺶ از. 60. ﺳﺎل. ﺳﻦ.
داﺷﺘﻨﺪ،. ﺑﺮاﺳﺎس. ﻣﻌﻴﺎر. ﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ. و ..... 2. Goldberg General Health
Questionnaire ..... analysis scale public health question 28 in Iranian elderly (
Persian)]. Iranian ...

ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ و ﻋﻮا - فصلنامه نسیم تندرستی

28 فوریه 2013 ... ﺷﻐﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري در آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎري و اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از. آن ﺑﻮده اﺳـﺖ و ... اﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوري
داده ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻈﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿـﮏ و. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ...

تبیین پیامدهای بی خوابی مزمن : یک مطالعه کیفی - دانشگاه علوم ...

17. ﻧﻔﺮ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﻃـﻮر ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ اﻧﺘﺨـﺎب .... و اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻤﯽ ... ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮال ﭘﮋوﻫﺶ.

تأثیر سنبل‌الطیب و نشاسته بر مشکلات تنفسی، حین خواب زنان 60 ...

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﭘﯿﺘﺮزﺑﺮگ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. از آزﻣﻮن. ﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﯿﺰ داده ...
Downloaded from cmja.arakmu.ac.ir at 23:01 +0430 on Thursday May 17th ....
ﺟﻮاﺑﯽ و ﺳﻮال. 9-5. ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﭼﻬـﺎر ﺟـﻮاﺑﯽ ﻣـﯽ. ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣﺸــﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴــﯽ ﺣــﯿﻦ ﺧــﻮاب ﺑــﺎ ﺳــﻮال ﭘــﻨﺠﻢ.

ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ اختلال خواب

17 مه 2015 ... اين پرسشنامه مي تواند براي اندازه گيري و غربالگری اختالالت خواب هم در جهت ... 17.
دوره سوم، شماره سوم، تابستان 1394. بالينی است. اين پرسشنامه ده ...

متن کامل (PDF)

22 مه 2012 ... ﻫﺪف از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮش. ﺳﻨﺞ ... ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﺳﺎل ﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ
در ﺳﺮاﺳـﺮ اﻳـﺮان ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕـﺮش ... اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈـﺮي ﺗﺤﻘﻴـﻖ و ﻣﺤﺘـﻮاي ﺳـﻮاﻻت ﻗـﺮار.
ﮔﺮﻓﺘﻪ ر. وي ﻋﻮاﻣﻞ ... ﭙﺰﺷﻜﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ اﺧـﺘﻼل ﺧـﻮاب، اﺧـﺘﻼﻻت. 1. ...... Page 17 ...

Download (484kB) - qums

ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﻄﺐ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ
... ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎ و ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺶ ............................. .................. . ...... Page 17 ... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ
ﻋﺎدات روزاﻧﻪ. (. S- DHQ. ) ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮي ﺧﻮاب و ﺷﯿﻮع اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب در. ﻦﯿﺑ. 400.

اﻟﮕﻮي ﺧﻮاب و ﺷﻴﻮع اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ

در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻴﻮع اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و دﺳﺘﻴﺎران ﭘﺰﺷﻜﻲ و ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ...
ﻛﺘﺎب رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﭘﻼن و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺎدات روزاﻧﻪ ... 17/9/. 1387. و اﻳﻦ اﺧـﺘﻼﻻت ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺑـﺮوز
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻨﻔـﻲ و. ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب در. ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد ... ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮاﻟﻲ ﺑﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎي زﻳـﺮ.

06 panahi.indd - Baqiyatallah University of Medical Sciences ...

ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺧــﻮﺍﺏ، ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ .... ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ. 10 ﺳﻮﺍﻝ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺶ
ﺯﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ. ﻭ ﻧﺸــﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﺭﻭﺯﺍﻧــﻪ، ﻓﺮﺻــﺖ، ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﺭﻭﺍﺑﻂ .... (25 - 17) 21.

پرسشنامه افسردگی گلدبرگ | سایک سان

پرسشنامه افسردگی گلدبرگ که معادل انگلیسی آن Goldberg's depression scale
است ... شناختی سازگاری اجتماعی. 17:00:20. صفحه اصلی پرسشنامه افسردگی
گلدبرگ ... کاهش خلق، اختلال در تغذیه و خواب، لذت نبردن از فعالیت‌هایی که قبلاً لذت
بخش ... خواسته می‌شود که با درنظر گرفتن شرایط خود در دو هفته اخیر، به سوالات
پاسخ دهد.

اثربخشی درمان فراشناختی بر بیماران مبتلا به بی خوابی

ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ. 1. ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع. اﺧﺘﻼل. ﺧﻮاب. ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ. ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺷﮑﺎل. در ﺷﺮوع ﯾﺎ دوام
ﺧﻮاب. و ﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﺧﻮاﺑﯽ ... ﻟﻤﺲ درﻣﺎﻧﯽ، ﯾﻮﮔﺎ، ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ،. ﻧﻮر درﻣﺎﻧﯽ،. رﯾﻠﮑﺴﯿﺸﻦ و درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
رﻓﺘﺎري اﺷﺎره ﮐﺮد. [. 16،17 .] درﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت .... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ي ﺧﻮد ﮔﺰارش. دﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ... ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮ
ﺳﻮال ﺑﺎ.

Download (484kB) - qums

ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﻄﺐ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ
... ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎ و ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺶ ............................. .................. . ...... Page 17 ... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ
ﻋﺎدات روزاﻧﻪ. (. S- DHQ. ) ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮي ﺧﻮاب و ﺷﯿﻮع اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب در. ﻦﯿﺑ. 400.

بررسی شیوع انواع اختلالات خواب در کودکان دبستانی 7-12 ساله تحت ...

4 نوامبر 2009 ... از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺪي ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب ﮐﻮدﮐﺎن. ،. ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ .... ﺳﻮال در ﻣـﻮرد
اﻧـﻮاع اﺧـﺘﻼﻻت. ﺧﻮاب ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎي آن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺑﻠـﻪ، ﺧﯿـﺮ ﺑـﻮد . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در .... ﻧﻮع اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب
. 7. 8. 9. 10. 11. 12 p. دﻧﺪان ﻗﺮوﭼﻪ. 2/13. 5/14. 1/22. 7/12. 7/17. 2/18.

ارتباط اختلال خواب با کیفیت زندگی در زنان سنین باروری

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻉ ﺑﺎﻻﻱ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ. ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﺎﻥ، .... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻱ. ﺧﻼﺻﻪ.
ﺷﺪﻩ. ﻛﻴﻔﻴﺖ. ﺯﻧﺪﮔﻲ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ. ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ. ﺟﻬﺎﻧﻲ. ﺩﺍﺭﺍﻱ. ۲۶. ﺳﻮﺍﻝ. ﺩﺭ. ﭼﻬﺎﺭ. ﺑﻌﺪ .... 2014; 17(11): 39-46.

تبیین پیامدهای بی خوابی مزمن : یک مطالعه کیفی - دانشگاه علوم ...

17. ﻧﻔﺮ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﻃـﻮر ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ اﻧﺘﺨـﺎب .... و اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻤﯽ ... ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮال ﭘﮋوﻫﺶ.

در ﻧﮕﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ ارزش ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ اﺑ - مجله دانشگاه علوم پزشکی ...

30 جولای 2015 ... از ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎن ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎروري ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي روزاﻧﻪ .... -17(. 15. و . )13.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺑﺰار را ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﻨﺪرم ﭘﯿﺶ از. ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر .... ﺧﻮاب، ﮔﻮﺷﻪ ... 14.
ﻋﻼﯾﻢ از ﻋﻼﯾﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ ﺳﻨﺪرم ﭘﯿﺶ از ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ و. ﺑﺨﺶ دوم. 5(. ﺳﻮال آﺧﺮ. ).

پاسخ به پرسشنامه سلامت عمومی - سنجش ساز و کار آرامیس

تعداد سوال: 28 ... نام آزمون به انگلیسی: (General Health Questionnaire (GHQ ...
بدنی)، علایم اضطرابی و اختلال خواب، کارکرد اجتماعی، علایم افسردگی، سلامت عمومی
...

بسمه تعالی عنوان : مقایسه ی عملکرد خانواده در بیماران روانی بستری ...

کلمات کلیدی : اختلالات اضطرابی ، اختلالات دوقطبی ،اختلال افسردگی اساسی ،
بیماران .... پرسشنامه FDA بر اساس مدل Mac Master بوده و اولین بار در ایران توسط
نجاریان در سال 1374 استفاده گرديده است و دارای 60 سوال میباشد که خرده مقیاس های ....
اضطراب، اختلال خواب، افسردگي و اختلال در كاركرد اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد(
22).

اﻟﮕﻮي ﺧﻮاب و ﺷﻴﻮع اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ

در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻴﻮع اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و دﺳﺘﻴﺎران ﭘﺰﺷﻜﻲ و ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ...
ﻛﺘﺎب رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﭘﻼن و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺎدات روزاﻧﻪ ... 17/9/. 1387. و اﻳﻦ اﺧـﺘﻼﻻت ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺑـﺮوز
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻨﻔـﻲ و. ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب در. ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد ... ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮاﻟﻲ ﺑﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎي زﻳـﺮ.

تأثیر سنبل‌الطیب و نشاسته بر مشکلات تنفسی، حین خواب زنان 60 ...

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﭘﯿﺘﺮزﺑﺮگ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. از آزﻣﻮن. ﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﯿﺰ داده ...
Downloaded from cmja.arakmu.ac.ir at 23:01 +0430 on Thursday May 17th ....
ﺟﻮاﺑﯽ و ﺳﻮال. 9-5. ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﭼﻬـﺎر ﺟـﻮاﺑﯽ ﻣـﯽ. ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣﺸــﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴــﯽ ﺣــﯿﻦ ﺧــﻮاب ﺑــﺎ ﺳــﻮال ﭘــﻨﺠﻢ.

ﻏﺮﺑﺎﻝ ﮔﺮﻱ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧﻲ: ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻌ

ﻏﺮﺑﺎﻝ ﮔﺮﻱ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧﻲ:ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺮﻩ ﺑﺮﺵ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺎﺑﻲ. ﺷــﻴﻮﻋﻲ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﻲ .... ﺳﻮﺍﻝ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺟﺴــﻤﺎﻧﻲ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ... ﺳﻮﺍﻟﻬﺎﻱ ﻣﻘﻴﺎﺱ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ (ﻣﻘﻴﺎﺱ B) ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﻲ ﺧﻮﺍﺑﻲ،. ﺍﺣﺴــﺎﺱ ﻓﺸــﺎﺭ ﻭ ... 17 - General Dysphoria. 18 -
Politi.

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺎﻛﻦ در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮاب و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳ

ﺧﻮاب، ﻛﺎراﻳﻲ ﺧﻮاب ﻣﻌﻤﻮل، اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب، ﻣﺼﺮف دارو. ﻫﺎ. ي ﺧﻮاب. آور و اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﻜﺮد روزاﻧﻪ. ؛ . 2.
از ﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و .... 17٫8. درﺻﺪ از زﻧﺎن و. 9٫4. درﺻﺪ. ﻣﺮداﻧﻲ. ﻛﻪ. ﺑ. ﻴﺶ از. 60. ﺳﺎل. ﺳﻦ.
داﺷﺘﻨﺪ،. ﺑﺮاﺳﺎس. ﻣﻌﻴﺎر. ﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ. و ..... 2. Goldberg General Health
Questionnaire ..... analysis scale public health question 28 in Iranian elderly (
Persian)]. Iranian ...

میزان اختلالات خواب و عوامل مرتبط با آن در کودکان پیش دبستانی

17. ). در اﯾﺮان ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ. /6. 41. درﺻﺪ. (. 18. ،). /9. 30. درﺻﺪ. (.
19. ) ... و). ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﺎدات ﺧـﻮا ب ﮐﻮدﮐـﺎن. 1. ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺧﺘ. ﻼﻻت ﺧﻮاب. ﺑـﻮد. ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ. 50. ﺳـﻮال.

بررسی کیفیت خواب در سالمندان شهر قزوین در سال 1394 - سامانه پژوهان

(17) در نتایج اجزاء کیفیت خواب را بصورت جزئی بیان نکرده است و بطور کلی
کیفیت ... نتایج این یافته های حاکی از اختلالات خواب در سالمندان می باشد که اهمیت
طرح .... این پرسشنامه در اصل دارای 9 گویه است اما چون سوال 5 خود شامل 10 گویه فرعی
است ...

بررسی رابطه بین وضعیت سلامت عمومی و کیفیت خواب کارگران با ...

26 مه 2013 ... ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ. 28. ﺳﻮاﻟﯽ. General Health Questionnaire=GHQ) ... 1/17. از
ﮐﺎرﮔﺮان از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ . ﺷﯿﻮع ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮك. ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ...

تست افسردگی بک | فرهنگ نیوز

16 آگوست 2016 ... پرسش نامه افسردگی بک (BDI) که شامل ۲۱ گروه سوال است، برای نخستین بار در سال
۱۹۶۱ توسط آرون بک، ... 16- اختلال در خواب 17- خستگی پذیری

بسمه تعالي - JNASCI: The Journal of Novel Applied Sciences

بررسي اختلالات خواب و رابطه آن با اعتیاد به اینترنت در بین دانشجويان ... لطفاً
قبل از پر کردن پرسشنامه، راهنماي تکميل را مطالعه فرماييد. ..... هزار نفر رسید و به ا
ین ترتیب، رتبه ي اول را در کشورهاي خاورمیانه کسب کرد(17). ...... اگر ابهامي در
جوابگويي به سوالات براي فرد پيش آمد آن را برطرف نموده و سوالات را کاملا تفهيم
خواهيم کرد.

و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮ - ResearchGate

26 مه 2013 ... ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ. 28. ﺳﻮاﻟﯽ. General Health Questionnaire=GHQ) ... 1/17. از
ﮐﺎرﮔﺮان از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ . ﺷﯿﻮع ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮك. ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ...

تاثیر موسیقی بی کلام بر خواب بیماران بستری در بخش مراقبت های ...

اختلالات خواب در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه قلبی می شوند (وين هاوس و
اسکواب، ۲۰۰۶). .... کسب نمره مساوی یا بالاتر از ۵ در پرسشنامه کیفیت خواب (دارای
اختلال خواب): داشتن حداقل ... این ابزار دارای ۹ سوال می باشد که با ..... 18(17):2521-9.

Predictor Factors of sleep problems in school-age children with ...

8 فوریه 2014 ... اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﺎدات ﺧﻮاب ﮐﻮدﮐﺎن. ﺑﺎ ﻫﺸﺖ ﺣﯿﻄﻪ و.
ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ... اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاري، اﺧﺘﻼل ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ، ﮐﻮدك. ﻣﻘﺪﻣﻪ. اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺ
ﺗﻮ .... اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻫﺮ ﺣﯿﻄﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻔﺖ ﺳﻮال ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ. اﺳﺎس ﻣﻘﯿﺎس ... 17. و ﺑﯿﺸﺘﺮ. اﺳﺘﺮس. ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺪﯾﺪ.
را ﻧﺸﺎن. ﻣﯽ. دﻫﺪ . اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﯽ و ﻫﻤﮑﺎران در. ﺳﺎل. 1384.

بسمه تعالی عنوان : مقایسه ی عملکرد خانواده در بیماران روانی بستری ...

کلمات کلیدی : اختلالات اضطرابی ، اختلالات دوقطبی ،اختلال افسردگی اساسی ،
بیماران .... پرسشنامه FDA بر اساس مدل Mac Master بوده و اولین بار در ایران توسط
نجاریان در سال 1374 استفاده گرديده است و دارای 60 سوال میباشد که خرده مقیاس های ....
اضطراب، اختلال خواب، افسردگي و اختلال در كاركرد اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد(
22).

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ - مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر ...

اﺑﺘﺪاي ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎر و ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. 28 ... ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب و اﺧـﺘﻼل ﺧـﻮاب،. ﺳﻮاﻻت. 15. اﻟﯽ. 21
. ﺣﯿﻄﻪ اﺧﺘﻼل در ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و. ﺳـﻮاﻻت. 22. اﻟـﯽ. 28 .... 2،11،13،17،20،21. ﻫﻢ. ﭼﻨـﯿﻦ ﺑـﺮاي ...

پاورپوینت افزایش روند رشد یونجه

تحقیق درباره آزمایشگاه مدار های منطقی

تحقیق در مورد تخت جمشيد

دانلود کلیه نقشه های GIS منطقه 18 شهر تهران

دانلود پاورپوینت اجتماعیات در اشعار هوشنگ ابتهاج

دانلود پاورپوینت پيش درآمدي بر جنگ نرم

خلاصه کتاب اخلاق پروتستان ماکس وبر

تبدیل G-Code به فایل DXF + نصف کردن جی کد + خم کردن جی کد | مناسب حرفه ای ها |

جزوه گرامر (قواعد) زبان عمومی دکتر فرید مختص داوطلبان کارشناسی ارشد تمامی رشته ها

دانلود مقاله شاهنامة فردوسي