دانلود فایل


پرسشنامه اختلالات خواب 17 سوالی - دانلود فایلدانلود فایل پرسشنامه اختلالات خواب 17 سوالی

دانلود فایل پرسشنامه اختلالات خواب 17 سوالی این پرسشنامه توسط محمدی و همکاران (به نقل از Lynchو همکاران) در سال 1388 برای جامعه ایرانی تهیه شده است و 17 سوال دارد که اختلالات را در سه قسمت مشکل در شروع خواب، (5 سوال) در تداوم خواب(7 سوال) و بیداری از خواب (5 سوال) ارزیابی می کند.
تعداد سوالات: 17
تعداد صفحات: 2
شامل: پرسشنامه + نمره گذاری و تفسیر + روایی و پایایی
نوع فایل: WORD


پرسشنامه اختلالات خواب


پرسشنامه اختلالات خواب محمدی


دانلود پرسشنامه اختلالات خواب


دانلود رایگان پرسشنامه اختلالات خواب


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی بر کیفیت خواب و اضطراب ...

4 فوریه 2013 ... ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب و اﺿﻄﺮاب. ) ، ﻣﺠﺪدا. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب. و اﺿﻄﺮاب. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺲ. آزﻣﻮن در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه
اﺟـﺮا ﺷـﺪ .... ﻧﺸﺎﻧﻪ. ﻫﺎي. ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼء ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ. ﻣﺮزي ﻣﯽ. ﮔـﺮد. د. (. 16،17 .) در. ر اﺑﻄﻪ ﺑﺎ.
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﭘﮋوﻫﺶ .... ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ. ﺑﺮاي اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﺷﺪت ﻧﺸﺎﻧ.

مطالعه ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه رضایت شغلی اسپکتور در ...

ﺳﻮال. ﻫـﺎ. ي. ،8. 17. ،. 27. و. )35. و. اﻃــﻼع. رﺳــﺎﻧ. (ﻲ. ﺳــﻮال. ﻫــﺎ. ي. ،9. 18. ،. 26. و. ) 36 ...
ﺧﻮاب. ﻴﭘ. ﺘﺰﺑﺮگ . ﻦﻳا. ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ. ﻣﺘﺸﻜﻞ. از. 19. ﺳﻮال. ﺧﻮدﮔﺰارﺷ. ﻲ. اﺳﺖ. و. ﻧﻤﺮات. ﺣﺎﺻﻞ. ااز. ﻦﻳ ...
ﺎس. ﻋﻼ. ﻢﻳـ. ﺟﺴـﻤﺎﻧ. ،ﻲ. اﺿـﻄﺮاب. و. اﺧـﺘﻼل. ﺧـﻮاب،. اﺧـﺘﻼل. در. ﻛـﺎرﻛﺮد. اﺟﺘﻤﺎﻋ. ﻲ. و. اﻓﺴﺮدﮔ. ﻲ. ﻳﺷﺪ.

Predictor Factors of sleep problems in school-age children with ...

8 فوریه 2014 ... اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﺎدات ﺧﻮاب ﮐﻮدﮐﺎن. ﺑﺎ ﻫﺸﺖ ﺣﯿﻄﻪ و.
ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ... اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاري، اﺧﺘﻼل ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ، ﮐﻮدك. ﻣﻘﺪﻣﻪ. اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺ
ﺗﻮ .... اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻫﺮ ﺣﯿﻄﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻔﺖ ﺳﻮال ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ. اﺳﺎس ﻣﻘﯿﺎس ... 17. و ﺑﯿﺸﺘﺮ. اﺳﺘﺮس. ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺪﯾﺪ.
را ﻧﺸﺎن. ﻣﯽ. دﻫﺪ . اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﯽ و ﻫﻤﮑﺎران در. ﺳﺎل. 1384.

06 panahi.indd - Baqiyatallah University of Medical Sciences ...

ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺧــﻮﺍﺏ، ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ .... ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ. 10 ﺳﻮﺍﻝ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺶ
ﺯﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ. ﻭ ﻧﺸــﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﺭﻭﺯﺍﻧــﻪ، ﻓﺮﺻــﺖ، ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﺭﻭﺍﺑﻂ .... (25 - 17) 21.

و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮ - ResearchGate

26 مه 2013 ... ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ. 28. ﺳﻮاﻟﯽ. General Health Questionnaire=GHQ) ... 1/17. از
ﮐﺎرﮔﺮان از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ . ﺷﯿﻮع ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮك. ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ...

Mental health status of Iranian students until 2011: A ... - تعالی بالینی

وﻟﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﯾﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ در دو ﺟﻨﺲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
، داراي. 28. ﺳﻮال و. ﭼﻬﺎر ﻣﻘﯿـﺎس ﻓﺮﻋـﯽ ﻋﻼﺋـﻢ. ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، اﺿﻄﺮاب و اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب، اﺧﺘﻼل در ﮐﺎرﮐﺮد ....
ﮐﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮرد. ارزﯾﺎﺑﻰ، داراى اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد،. /4. 65. درﺻﺪ. (17. ﻧﻔﺮ. ).

بررسی مقایسه ای مکانیزمهای دفاعی و سلامت روانی دانشجویان تربيت ...

ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه سلامت روان GHQ و سبکهای دفاعیDSQ40 بود. .....
مکانیزمهای مربوط به سبکهای دفاعی نوروتیک عبارتند از: ابطال[17]، ... مقياسهاي آن
عبارتند از: علائم جسماني، اضطراب و اختلال در خواب، اختلال در كاركرد اجتماعي و
افسردگی. ... استنباطی شامل آزمون مانوا برای پاسخگویی به سوالات اصلی تحقیق
استفاده شد.

آزمون های روانسنجی پرکاربرد - مرکز جامع آرن

15 آوريل 2015 ... بزرگسالان, علایم مرضی ، علایم اضطرابی ، اختلال خواب ، کارکرد اجتماعی ، علایم
افسردگی. معرفی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ). ۱. ۱۸ سال به بالا ...

سوالات متداول در مورد اختلالات خواب - جایروس (بهترین پزشکان مغز و ...

14 جولای 2015 ... سوالات متداول در مورد اختلالات خوابReviewed by مدیر بخش توسعه و تحقیق on Jul ...
1.0.3 آیا در آن واحد می توان چند اختلال خواب را با هم داشت؟

بررسی کیفیت خواب و عوامل موثر بر آن در بیماران بستری در بخش های ...

ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ایندکس کیفیت خواب پیتسبرگ((PSQI استکه ...
کند و بهترین ابزار مناسب برای اندازه گیری کیفیت خواب در افراد سالمند است (17) .
... جزء پنجم مربوط به اختلالات خواب است و با محاسبه میانگین نمرات جزئیات سوال 5 ...

مبحث اختلالات خواب - گروه آموزشی کیهان

این مطلب رو به اختلالات خواب اختصاص دادم و چند نکته در ارتباط با این فصل و
تغییرات آن در DSM را توضیح می دهم. نکاتی که در این فصل مهم است و بهتر است به
آن ...

Download (584kB) - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

مقدمه و هدف: اختلال خواب یکی از شایع ترین مشکلات زنان یائسه است . یکی از درمان ...
پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد کیفیت خواب پیس برگ بود.

تست افسردگی بک – مانا

2 جولای 2017 ... در این پرسشنامه 21 سوال مطرح شده و هر سوال از چهار عبارت تشکیل شده است. ... و کندی
(کندی در انجام کار، کاهلی در کار) 16- اختلال در خواب 17- خستگی ...

بررسی کیفیت زندگی در مبتلایان سرطان پستان تحت درمان در مرکز ...

و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎروري، ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻄﺮ در ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد .... 17. ). ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺮ
ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران در درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛﯿﺮ. ﻣﯽ. ﮔﺬارد . ﻋﻤﺪه ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل، ... ﺳﻮال.
) و. 9. ﺣﯿﻄﻪ. ﻋﻼﺋﻢ. (. ﺧﺴﺘﮕﯽ، ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ، درد، ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ، اﺧﺘﻼل. ﺧﻮاب، ﮐﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ، ﯾﺒﻮﺳﺖ، اﺳﻬﺎل
و ...

سوالات متداول در مورد اختلالات خواب - جایروس (بهترین پزشکان مغز و ...

14 جولای 2015 ... سوالات متداول در مورد اختلالات خوابReviewed by مدیر بخش توسعه و تحقیق on Jul ...
1.0.3 آیا در آن واحد می توان چند اختلال خواب را با هم داشت؟

مطالعه ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه رضایت شغلی اسپکتور در ...

ﺳﻮال. ﻫـﺎ. ي. ،8. 17. ،. 27. و. )35. و. اﻃــﻼع. رﺳــﺎﻧ. (ﻲ. ﺳــﻮال. ﻫــﺎ. ي. ،9. 18. ،. 26. و. ) 36 ...
ﺧﻮاب. ﻴﭘ. ﺘﺰﺑﺮگ . ﻦﻳا. ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ. ﻣﺘﺸﻜﻞ. از. 19. ﺳﻮال. ﺧﻮدﮔﺰارﺷ. ﻲ. اﺳﺖ. و. ﻧﻤﺮات. ﺣﺎﺻﻞ. ااز. ﻦﻳ ...
ﺎس. ﻋﻼ. ﻢﻳـ. ﺟﺴـﻤﺎﻧ. ،ﻲ. اﺿـﻄﺮاب. و. اﺧـﺘﻼل. ﺧـﻮاب،. اﺧـﺘﻼل. در. ﻛـﺎرﻛﺮد. اﺟﺘﻤﺎﻋ. ﻲ. و. اﻓﺴﺮدﮔ. ﻲ. ﻳﺷﺪ.

وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺮ - Hormozgan Medical ...

ﮔﻴﺮي در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﻠﺪﺑﺮگ ﻣﻮرد.
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ... ﻋﻼﺋﻢ اﺿﻄﺮاب و اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب. 9/37%. ، اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. 7/54 %. و
ﻋﻼﺋﻢ. اﻓﺴﺮدﮔﻲ. 9/17%. دﭼﺎر اﺧﺘﻼل در ﺳﻼﻣﺖ ... ﺳﻮال ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺿﺮورت و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻧﺴﺨﻪ. ﻫﺎي.
ﻛﻮﺗﺎه.

مرکز تحقیقات اختلالات خواب شغلی - راهنمای بیماران

روزهای یکشنبه 14 تا 17 (2 تا 5 بعد از ظهر) و روزهای پنج شنبه 13 تا 16 بعد از ظهر
.... شما جدا میشوند و پرسشنامه ای کوتاهی که از وضعیت خواب شما در شب گذشته سوال ...

ارتباط اختلال خواب با کیفیت زندگی در زنان سنین باروری

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻉ ﺑﺎﻻﻱ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ. ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﺎﻥ، .... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻱ. ﺧﻼﺻﻪ.
ﺷﺪﻩ. ﻛﻴﻔﻴﺖ. ﺯﻧﺪﮔﻲ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ. ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ. ﺟﻬﺎﻧﻲ. ﺩﺍﺭﺍﻱ. ۲۶. ﺳﻮﺍﻝ. ﺩﺭ. ﭼﻬﺎﺭ. ﺑﻌﺪ .... 2014; 17(11): 39-46.

بسمه تعالي - JNASCI: The Journal of Novel Applied Sciences

بررسي اختلالات خواب و رابطه آن با اعتیاد به اینترنت در بین دانشجويان ... لطفاً
قبل از پر کردن پرسشنامه، راهنماي تکميل را مطالعه فرماييد. ..... هزار نفر رسید و به ا
ین ترتیب، رتبه ي اول را در کشورهاي خاورمیانه کسب کرد(17). ...... اگر ابهامي در
جوابگويي به سوالات براي فرد پيش آمد آن را برطرف نموده و سوالات را کاملا تفهيم
خواهيم کرد.

تست افسردگی بک - بیتوته

مقدمه:پرسش نامه افسردگی بک (BDI) که شامل 21 گروه سوال است، برای نخستین بار در
سال 1961 توسط آرون بک، بکوارد، ... 16- اختلال در خواب 17- خستگی پذیری

متن کامل (PDF)

22 مه 2012 ... ﻫﺪف از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮش. ﺳﻨﺞ ... ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﺳﺎل ﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ
در ﺳﺮاﺳـﺮ اﻳـﺮان ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕـﺮش ... اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈـﺮي ﺗﺤﻘﻴـﻖ و ﻣﺤﺘـﻮاي ﺳـﻮاﻻت ﻗـﺮار.
ﮔﺮﻓﺘﻪ ر. وي ﻋﻮاﻣﻞ ... ﭙﺰﺷﻜﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ اﺧـﺘﻼل ﺧـﻮاب، اﺧـﺘﻼﻻت. 1. ...... Page 17 ...

ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ اختلال خواب

17 مه 2015 ... اين پرسشنامه مي تواند براي اندازه گيري و غربالگری اختالالت خواب هم در جهت ... 17.
دوره سوم، شماره سوم، تابستان 1394. بالينی است. اين پرسشنامه ده ...

پرسشنامه افسردگی گلدبرگ | سایک سان

پرسشنامه افسردگی گلدبرگ که معادل انگلیسی آن Goldberg's depression scale
است ... شناختی سازگاری اجتماعی. 17:00:20. صفحه اصلی پرسشنامه افسردگی
گلدبرگ ... کاهش خلق، اختلال در تغذیه و خواب، لذت نبردن از فعالیت‌هایی که قبلاً لذت
بخش ... خواسته می‌شود که با درنظر گرفتن شرایط خود در دو هفته اخیر، به سوالات
پاسخ دهد.

بررسی ارتباط کمیت و کیفیت خواب با بیماری دیابت

index questionnaire and diabetes was defined by the fasting plasma glucose
level. Data were .... ﺧﻮاﺑﻲ رﻧﺞ ﺑ. ﺒﺮﻧﺪ . ]8[. اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب اﻧﻮاع ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎي رواﻧﻲ،. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي
ﻓﺮد را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ. دﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ .... ]17. اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. اي ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻻ. در ﻣﻮرد ﻛﻤﻴﺖ و
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮاب اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮ. اﻳﻦ. ،. در اﻳﻦ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ... ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻮاﻻت. ﺑﺨﺶ ﺧﻮاب.

تبیین پیامدهای بی خوابی مزمن : یک مطالعه کیفی - دانشگاه علوم ...

17. ﻧﻔﺮ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﻃـﻮر ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ اﻧﺘﺨـﺎب .... و اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻤﯽ ... ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮال ﭘﮋوﻫﺶ.

بررسی الگوی خواب در پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ...

2 فوریه 2015 ... ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ. 17. %. ﭘﺮﺳﺘﺎران از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﺧﻮب ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و. /6. 32. %. داراي
ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ... اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب ﻋﻤﻮﻣﺎً. ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاب .... ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻤﺮه. ﮐﻠﯽ. 0. ﺗﺎ. 5. ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ..... ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺧﻄﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻮال ﺷﺪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺧﻮاب.

پاسخ به پرسشنامه سلامت عمومی - سنجش ساز و کار آرامیس

تعداد سوال: 28 ... نام آزمون به انگلیسی: (General Health Questionnaire (GHQ ...
بدنی)، علایم اضطرابی و اختلال خواب، کارکرد اجتماعی، علایم افسردگی، سلامت عمومی
...

بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه سلامت جسمی

4 سپتامبر 2017 ... بعد سلامت جسمانی شامل سردرد، اختلال خواب، مشکلات گوارشی و. تنفسی، ... حاضر
تعیی. ویژگی های روان سنجی پرسشنامه. PHQ. است و. سوال. اصلی ..... Research
2005; 14: 875-882. 17. Gamal RM, Mahran SA, Fetoh NA, Janbi F.

پرسشنامه تست روانشناسیMMPI2 (ام ام پی آی 567 سوالی)

MMPI 2 ، تست روانشناسی MMPI 2 ، دانلود پرسشنامه MMPI 2 ، تست روانشناسی
MMPI ، تست ... تست روانشناسی میلون · ایحاد نمره BR در تست روانشناسی میلون 3 ·
اختلال شخصیت اسکیزوئید چیست ... 17- معتقدم که زندگی با من خوب رفتار نکرده
است. ... 53- اغلب در قسمتهایی از بدنم احساس سوزش ، مورمور شدن ، یا خواب رفتگی می
کنم.

ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ ﻳﻲ ﺎﻳــ ، اﻋﺘﺒــﺎر و ﭘﺎ ﻲ ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﻋــﺎﻣﻠ ﻲ - دانشگاه شاهد

ﺪه. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳ. ﻲ. ﺳﺎﺧﺖ ﻋﺎﻣﻠ. ﻲ. ، اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎ. ﺎﻳ. ﻳﻲ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣ. ﻲ. 28. ﺳـﻮاﻟ. ﻲ. (.
GHQ-28. ) .... زﻣـﺎن. ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و اﻟﻘـﺎﮔﺮ ﺗﺼـﻮ. ﻳ. ﺮ ذﻫﻨـ. ﻲ. ﻣﻨﻔـ. ﻲ. ﻓـﺮد. دارا. ي. اﺧﺘﻼل رواﻧ. ﻲ. ﺑﻪ
آزﻣﻮدﻧ. ﻧﻲ. ﺰ ﻧﻴ. ﻴ. ﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤ .... 17[. اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎ. ﺎﻳ. ﻳﻲ. ﻳا. ﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﮔﺮوه ﻛﻮدك و ﻧﻮﺟـﻮان. در ﻛﺸﻮر.
ﻫﺎي. ﺧﺎرﺟ. ﻲ. ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺮﻛ. ﻪ،ﻴ. ﻳ. ﻮﻧـﺎن. ] ..... ﻏﻠﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﭘﺲ از ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ، از ﺧﻮاب. ﺑﻴﺪار ﺷﺪه اﻳﺪ؟

ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﮐﻠﯿﺪواژه. ﻫﺎ: ﺧﻮاب، زﻧﺎن، اﺧﺘﻼل ﻣﻼل ﭘﯿﺶ از ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ. « درﯾﺎﻓﺖ: 25. /. 10. /. 1391. ﭘﺬﯾﺮش: 17. /2/ ....
ﺧــﻮاب. (. (GSAQ. و. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺳﻮ. م، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﻟﯿﻦ. ﺑﻮد. ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴـﯽ. ﺧﻮاب را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ.

تاثیر موسیقی بی کلام بر خواب بیماران بستری در بخش مراقبت های ...

اختلالات خواب در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه قلبی می شوند (وين هاوس و
اسکواب، ۲۰۰۶). .... کسب نمره مساوی یا بالاتر از ۵ در پرسشنامه کیفیت خواب (دارای
اختلال خواب): داشتن حداقل ... این ابزار دارای ۹ سوال می باشد که با ..... 18(17):2521-9.

مبحث اختلالات خواب - گروه آموزشی کیهان

این مطلب رو به اختلالات خواب اختصاص دادم و چند نکته در ارتباط با این فصل و
تغییرات آن در DSM را توضیح می دهم. نکاتی که در این فصل مهم است و بهتر است به
آن ...

ﻏﺮﺑﺎﻝ ﮔﺮﻱ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧﻲ: ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻌ

ﻏﺮﺑﺎﻝ ﮔﺮﻱ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧﻲ:ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺮﻩ ﺑﺮﺵ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺎﺑﻲ. ﺷــﻴﻮﻋﻲ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﻲ .... ﺳﻮﺍﻝ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺟﺴــﻤﺎﻧﻲ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ... ﺳﻮﺍﻟﻬﺎﻱ ﻣﻘﻴﺎﺱ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ (ﻣﻘﻴﺎﺱ B) ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﻲ ﺧﻮﺍﺑﻲ،. ﺍﺣﺴــﺎﺱ ﻓﺸــﺎﺭ ﻭ ... 17 - General Dysphoria. 18 -
Politi.

تحقیق اختلالات خواب در میان دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی

هدف از مقاله حاضر بررسی میزان اختلالات خواب در دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی
.... ۱- buysse DJ ,Clinical diagnosis in 216 insomnia paticnts sleep 1994 ; 17:630 .
... روش گردآوری اطلاعات بصورت تصادفی و ابزار آن پرسشنامه می باشد . ... به منظور
بخش اختلالات خواب و با نام GLOBAL SLEEP ASSESSMENT ، قبلاً در قالب ۱۱ سوال
و ...

بررسی الگوی خواب در پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ...

2 فوریه 2015 ... ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ. 17. %. ﭘﺮﺳﺘﺎران از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﺧﻮب ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و. /6. 32. %. داراي
ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ... اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب ﻋﻤﻮﻣﺎً. ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاب .... ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻤﺮه. ﮐﻠﯽ. 0. ﺗﺎ. 5. ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ..... ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺧﻄﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻮال ﺷﺪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺧﻮاب.

دانلود پرسشنامه اختلالات خواب - ایران پژوهش

دانلود پرسشنامه اختلالات خواب: این پرسشنامه توسط محمدی و همکاران (به نقل از Lynchو
همکاران) در سال 1388 برای جامعه ایرانی تهیه شده است و 17 سوال دارد که اختلالات را ...

بررسی شیوع انواع اختلالات خواب در کودکان دبستانی 7-12 ساله تحت ...

4 نوامبر 2009 ... از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺪي ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب ﮐﻮدﮐﺎن. ،. ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ .... ﺳﻮال در ﻣـﻮرد
اﻧـﻮاع اﺧـﺘﻼﻻت. ﺧﻮاب ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎي آن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺑﻠـﻪ، ﺧﯿـﺮ ﺑـﻮد . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در .... ﻧﻮع اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب
. 7. 8. 9. 10. 11. 12 p. دﻧﺪان ﻗﺮوﭼﻪ. 2/13. 5/14. 1/22. 7/12. 7/17. 2/18.

مرکز تحقیقات اختلالات خواب شغلی - راهنمای بیماران

روزهای یکشنبه 14 تا 17 (2 تا 5 بعد از ظهر) و روزهای پنج شنبه 13 تا 16 بعد از ظهر
.... شما جدا میشوند و پرسشنامه ای کوتاهی که از وضعیت خواب شما در شب گذشته سوال ...

ﻏﺮﺑﺎﻝ ﮔﺮﻱ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧﻲ: ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻌ

ﻏﺮﺑﺎﻝ ﮔﺮﻱ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧﻲ:ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺮﻩ ﺑﺮﺵ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺎﺑﻲ. ﺷــﻴﻮﻋﻲ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﻲ .... ﺳﻮﺍﻝ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺟﺴــﻤﺎﻧﻲ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ... ﺳﻮﺍﻟﻬﺎﻱ ﻣﻘﻴﺎﺱ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ (ﻣﻘﻴﺎﺱ B) ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﻲ ﺧﻮﺍﺑﻲ،. ﺍﺣﺴــﺎﺱ ﻓﺸــﺎﺭ ﻭ ... 17 - General Dysphoria. 18 -
Politi.

ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮاب در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭼﻜﻴﺪه - دانشگاه علوم پزشکی زنجان

20 مارس 2008 ... آﻣﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﺷﻴﻮع اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب و اﻧﻮاع آن در ﻛﺸﻮر ... ﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﻮﺳﻂ ..... ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ. PSQI.
را ﭘﺮ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪ .ه ﺷﺪ. 17. ﻣﺎ ﻧﻤﻲ. ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ آﻣﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴ.

اﻟﮕﻮي ﺧﻮاب و ﺷﻴﻮع اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ

در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻴﻮع اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و دﺳﺘﻴﺎران ﭘﺰﺷﻜﻲ و ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ...
ﻛﺘﺎب رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﭘﻼن و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺎدات روزاﻧﻪ ... 17/9/. 1387. و اﻳﻦ اﺧـﺘﻼﻻت ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺑـﺮوز
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻨﻔـﻲ و. ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب در. ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد ... ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮاﻟﻲ ﺑﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎي زﻳـﺮ.

مبحث اختلالات خواب - گروه آموزشی کیهان

این مطلب رو به اختلالات خواب اختصاص دادم و چند نکته در ارتباط با این فصل و
تغییرات آن در DSM را توضیح می دهم. نکاتی که در این فصل مهم است و بهتر است به
آن ...

اعتباریابی پرسشنامه 28 سؤالی سلامت عمومی به عنوان ... - مجله حکیم

11 سپتامبر 2008 ... ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. 28. ﺳ. ﺆ. اﻟﯽ. ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ... ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . در ﻣﺮﺣﻠﻪ
اول ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ روی آزﻣﻮدﻧﯽ. ﻫﺎ ﺗﮑﻤﯿـﻞ. ﮔﺮدﯾﺪ .... ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﻮال.
ﻫـﺎی. آن ﺑﺮاﺳﺎس روش ... اﺿــﻄﺮاب و اﺧــﺘﻼل ﺧــﻮاب، اﺧــﺘﻼل در ﮐــﺎرﮐﺮد اﺟ. ﺘﻤــﺎﻋﯽ و ... ﻧﻔـﺮ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ
ﻋـﺪم ﺣـﻀﻮر. ﻣﻮﻗﺘﯽ در ﻣﺤﻞ و. 17. ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻣﺘﻨﺎع از ﻫﻤﮑﺎری از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ. آزﻣﻮدﻧﯽ.

ﺎن ﯾ داﻧﺸﺠﻮ ﯽ ﺧﻮاب، اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔ ﺖﯿ ﻔﯿﮐ ﯽ ﻨﯿﺑ ﺶ ﯿ ﻧﻘﺶ

4 ژوئن 2015 ... ﻧﻘﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻔﺮط از. ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب، اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﺠﺎم
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ . ﻣﻮاد و .... ﮐﯿﻔﯿﺖ. ﺧـﻮاب ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠـﺮ. ﺑـﻪ. ﺧـﻮاب. آﻟـﻮدﮔﯽ. روزاﻧـﻪ. (. 17. ،).
ﺗﻐﯿﯿـﺮات. ﺧﻠﻘﯽ. (. 18. و). اﻓﺰاﯾﺶ .... رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ از راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨـﺪي اﺧـﺘﻼﻻت. رواﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﻔﺮط. از. ﺗﻠﻔـﻦ. ﻫﻤﺮاه. ﺷﺎﻣﻞ. 23. ﺳﻮال. و ﺑﺪون ﺧﺮده ﻣﻘ. ﯿﺎس ﻣﯽ.

تست افسردگی بک – مانا

2 جولای 2017 ... در این پرسشنامه 21 سوال مطرح شده و هر سوال از چهار عبارت تشکیل شده است. ... و کندی
(کندی در انجام کار، کاهلی در کار) 16- اختلال در خواب 17- خستگی ...

دانلود پرسشنامه اختلالات خواب - ایران پژوهش

دانلود پرسشنامه اختلالات خواب: این پرسشنامه توسط محمدی و همکاران (به نقل از Lynchو
همکاران) در سال 1388 برای جامعه ایرانی تهیه شده است و 17 سوال دارد که اختلالات را ...

ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻛﺮاك در ﺷﻨ - Zahedan Journal of ...

ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺮوه درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺮاد، از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .05/0. < p
. ﻣﻌﻨﻲ .... ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮات ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﻠﻴﺪ ﺳـﻮاﻻت وﺿـﻌﻴﺖ ﺳـﺎزﮔﺎري ﻓـﺮد را ﻧﺸـﺎن. ﻣﻲ. دﻫـﺪ ... اﺿﻄﺮاب و
اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب. 5. ±. 5/13. 6. ±. 5/7. ﻛﺎرﻛﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. 4. ±. 17. 6. ±. 10. اﻓﺴﺮدﮔﻲ. 5. ±. 13. 6. ±.
5.

اثربخشی درمان فراشناختی بر بیماران مبتلا به بی خوابی

ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ. 1. ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع. اﺧﺘﻼل. ﺧﻮاب. ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ. ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺷﮑﺎل. در ﺷﺮوع ﯾﺎ دوام
ﺧﻮاب. و ﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﺧﻮاﺑﯽ ... ﻟﻤﺲ درﻣﺎﻧﯽ، ﯾﻮﮔﺎ، ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ،. ﻧﻮر درﻣﺎﻧﯽ،. رﯾﻠﮑﺴﯿﺸﻦ و درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
رﻓﺘﺎري اﺷﺎره ﮐﺮد. [. 16،17 .] درﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت .... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ي ﺧﻮد ﮔﺰارش. دﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ... ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮ
ﺳﻮال ﺑﺎ.

تبیین پیامدهای بی خوابی مزمن : یک مطالعه کیفی - دانشگاه علوم ...

17. ﻧﻔﺮ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﻃـﻮر ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ اﻧﺘﺨـﺎب .... و اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻤﯽ ... ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮال ﭘﮋوﻫﺶ.

Download (484kB) - qums

ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﻄﺐ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ
... ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎ و ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺶ ............................. .................. . ...... Page 17 ... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ
ﻋﺎدات روزاﻧﻪ. (. S- DHQ. ) ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮي ﺧﻮاب و ﺷﯿﻮع اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب در. ﻦﯿﺑ. 400.

بررسی کیفیت خواب و ارتباط آن با سلامت روان پرستاران

ﺧﻮاب. ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ،. ﺑﺎﻋﺚ. ﯾا. ﺠﺎد. اﻧﻮاع. اﺧﺘﻼﻻت. ﻣـ. ﯽ. ﺷـﻮد . ﭘﺮﺳﺘﺎران. ﺑﻪ. دﻟﯿﻞ. ﻣﺎﻫﯿﺖ. ﺷﻐﻠﯽ. ﺧﻮﯾﺶ. و. ﺑﻪ
... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﭘ. ﯿﺘﺴﺒﺮگ. ﯾارز. ﯽﺎﺑ. ﺷﺪ . ﺗﺠﺰ. ﻪﯾ. و. ﺗﺤﻠ. ﻞﯿ. داده. ﻫﺎ. ﺑـﺎ. ﻧـﺮم. اﻓـﺰار. SPSS. ﻧﺴـﺨﻪ. 17. و
.... ﺳــﻮاﻟﯽ. ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ. (. GHQ – 28. )1. و ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿـﺖ. ﺧﻮاب ﭘﯿﺘﺴﺒﺮگ. 2. (PSQI). ﺑﻮد.

پرسشنامه اختلالات خواب - ژورنال فایل - رز بلاگ

20 ژانويه 2017 ... پرسشنامه استاندارد اختلالات خواب 17سوالی - مادسیج ... از Lynchو همکاران) در سال
1388 برای جامعه ایرانی تهیه شده است و 17 سوال دارد که اختلالات را .

وضعيت اختلال خواب و عوامل موثر بر آن در سالمندان شهرستان آمل در سال ...

17 سوال اختلال خواب در سالمنداني که شب ادراري دارند چگونه است؟ ... اين پرسشنامه به
منظور برآورد کيفيت خواب افراد بوده و داراي سوالاتي در هفت زمينه شامل نظرسنجي ...

تاثیر موسیقی بی کلام بر خواب بیماران بستری در بخش مراقبت های ...

اختلالات خواب در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه قلبی می شوند (وين هاوس و
اسکواب، ۲۰۰۶). .... کسب نمره مساوی یا بالاتر از ۵ در پرسشنامه کیفیت خواب (دارای
اختلال خواب): داشتن حداقل ... این ابزار دارای ۹ سوال می باشد که با ..... 18(17):2521-9.

تست افسردگی بک | فرهنگ نیوز

16 آگوست 2016 ... پرسش نامه افسردگی بک (BDI) که شامل ۲۱ گروه سوال است، برای نخستین بار در سال
۱۹۶۱ توسط آرون بک، ... 16- اختلال در خواب 17- خستگی پذیری

پرسشنامه اختلالات خواب - ژورنال فایل - رز بلاگ

20 ژانويه 2017 ... پرسشنامه استاندارد اختلالات خواب 17سوالی - مادسیج ... از Lynchو همکاران) در سال
1388 برای جامعه ایرانی تهیه شده است و 17 سوال دارد که اختلالات را .

در ﻧﮕﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ ارزش ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ اﺑ - مجله دانشگاه علوم پزشکی ...

30 جولای 2015 ... از ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎن ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎروري ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي روزاﻧﻪ .... -17(. 15. و . )13.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺑﺰار را ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﻨﺪرم ﭘﯿﺶ از. ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر .... ﺧﻮاب، ﮔﻮﺷﻪ ... 14.
ﻋﻼﯾﻢ از ﻋﻼﯾﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ ﺳﻨﺪرم ﭘﯿﺶ از ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ و. ﺑﺨﺶ دوم. 5(. ﺳﻮال آﺧﺮ. ).

پاورپوینت پوشش های بدنه ساختمان(پانل چوبی)

پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی اسمیت و بتز

پاورپوینت درباره بررسي عملکرد کمباينهاي کاه کوب و مقايسه آنها با کمباين هاي معمولي

پاورپوینت بتن الیافی

حل مسائل کتاب دینامیک خاک دکتر بازیار: فصل ارتعاش سیستم های یک درجه آزادی

درسنامه ی ویروس شناسی

بیو شیمی

پاورپوینت بی نظیر تمرینات پلایومتریک - 33 اسلاید

Autorun Design III v6.0.1.8 نرم افزار ساخت اتوران حرفه ای

تحقیق در مورد تكنولو ي ذخيره و بازيابي اطلاعات توسط اشعه ليزر 19 ص