دانلود فایل


پرسشنامه اختلالات خواب 17 سوالی - دانلود فایلدانلود فایل پرسشنامه اختلالات خواب 17 سوالی

دانلود فایل پرسشنامه اختلالات خواب 17 سوالی این پرسشنامه توسط محمدی و همکاران (به نقل از Lynchو همکاران) در سال 1388 برای جامعه ایرانی تهیه شده است و 17 سوال دارد که اختلالات را در سه قسمت مشکل در شروع خواب، (5 سوال) در تداوم خواب(7 سوال) و بیداری از خواب (5 سوال) ارزیابی می کند.
تعداد سوالات: 17
تعداد صفحات: 2
شامل: پرسشنامه + نمره گذاری و تفسیر + روایی و پایایی
نوع فایل: WORD


پرسشنامه اختلالات خواب


پرسشنامه اختلالات خواب محمدی


دانلود پرسشنامه اختلالات خواب


دانلود رایگان پرسشنامه اختلالات خواب


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮ - ResearchGate

26 مه 2013 ... ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ. 28. ﺳﻮاﻟﯽ. General Health Questionnaire=GHQ) ... 1/17. از
ﮐﺎرﮔﺮان از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ . ﺷﯿﻮع ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮك. ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ...

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋ

26 مه 2014 ... ﺳﺆال. ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. در. ﭼﻬﺎر. ﺣﻴﻄﻪ. ﺳﻼﻣﺖ. ﺟﺴﻤﻲ،. اﺧﺘﻼﻻت. اﺿﻄﺮاب و. ﺧﻮاب،. اﺧﺘﻼﻻت. ﻣﺮﺑﻮط
... ﻣﻘﻴﺎس اﺧﺘﻼل. در. ﻛﺎرﻛﺮد. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. و. ﺳﻮال. 22. اﻟﻲ. 28. ﻣﺮﺑﻮط. ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس. اﻓﺴﺮدﮔﻲ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ..... )
17(. ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن. ﻧﻤﺮه ﺳﻼﻣﺖ روان. ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ.

بررسی مقایسه ای مکانیزمهای دفاعی و سلامت روانی دانشجویان تربيت ...

ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه سلامت روان GHQ و سبکهای دفاعیDSQ40 بود. .....
مکانیزمهای مربوط به سبکهای دفاعی نوروتیک عبارتند از: ابطال[17]، ... مقياسهاي آن
عبارتند از: علائم جسماني، اضطراب و اختلال در خواب، اختلال در كاركرد اجتماعي و
افسردگی. ... استنباطی شامل آزمون مانوا برای پاسخگویی به سوالات اصلی تحقیق
استفاده شد.

پرسشنامه افسردگی گلدبرگ | سایک سان

پرسشنامه افسردگی گلدبرگ که معادل انگلیسی آن Goldberg's depression scale
است ... شناختی سازگاری اجتماعی. 17:00:20. صفحه اصلی پرسشنامه افسردگی
گلدبرگ ... کاهش خلق، اختلال در تغذیه و خواب، لذت نبردن از فعالیت‌هایی که قبلاً لذت
بخش ... خواسته می‌شود که با درنظر گرفتن شرایط خود در دو هفته اخیر، به سوالات
پاسخ دهد.

فاخته پرواز

موضوع : | بازدید : 17 ... نمونه سوالات آزمون مهارت دوره لوله کشی گاز در فنی و حرفه ای ·
دریافت فایل بسته آموزشی “مدارهای تک حلقه و ... دانلود پاورپوینت تاثیر درمان
شناختی رفتاری بر اختلال بیش فعالی کاستی توجه و سازگاری فرد یا .... چراغ خواب
طراحی شده در کتیا به صورت تک تک اجزا و اسمبل · دانلود طرح توجیهی توليد چيپس
سيب ...

پرسشنامه تست روانشناسیMMPI2 (ام ام پی آی 567 سوالی)

MMPI 2 ، تست روانشناسی MMPI 2 ، دانلود پرسشنامه MMPI 2 ، تست روانشناسی
MMPI ، تست ... تست روانشناسی میلون · ایحاد نمره BR در تست روانشناسی میلون 3 ·
اختلال شخصیت اسکیزوئید چیست ... 17- معتقدم که زندگی با من خوب رفتار نکرده
است. ... 53- اغلب در قسمتهایی از بدنم احساس سوزش ، مورمور شدن ، یا خواب رفتگی می
کنم.

بررسی کیفیت خواب و عوامل موثر بر آن در بیماران بستری در بخش های ...

ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ایندکس کیفیت خواب پیتسبرگ((PSQI استکه ...
کند و بهترین ابزار مناسب برای اندازه گیری کیفیت خواب در افراد سالمند است (17) .
... جزء پنجم مربوط به اختلالات خواب است و با محاسبه میانگین نمرات جزئیات سوال 5 ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب، ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ ﮐ

ﺧﻮاب. (. PSQI. ) و. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠ. ﯽ. ﺣﻼﺟ. ﯿﺎن. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ: ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد
..... و اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻞ. در ﻃﯽ روز(. C7. ) ﻣﯽ ﺷ. ﻮد . اﮐﺜﺮ آﯾﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻮاﻻت. ﭼﻨﺪ ﺟﻮاﺑﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ و
.... 1016 .418. 6344 .571 . 001 . 983 . 6344. 571. 1 .000. ﺧﻄﺎ. 17 .782. 111 . 160.

بسمه تعالي - JNASCI: The Journal of Novel Applied Sciences

بررسي اختلالات خواب و رابطه آن با اعتیاد به اینترنت در بین دانشجويان ... لطفاً
قبل از پر کردن پرسشنامه، راهنماي تکميل را مطالعه فرماييد. ..... هزار نفر رسید و به ا
ین ترتیب، رتبه ي اول را در کشورهاي خاورمیانه کسب کرد(17). ...... اگر ابهامي در
جوابگويي به سوالات براي فرد پيش آمد آن را برطرف نموده و سوالات را کاملا تفهيم
خواهيم کرد.

تأثیر سنبل‌الطیب و نشاسته بر مشکلات تنفسی، حین خواب زنان 60 ...

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﭘﯿﺘﺮزﺑﺮگ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. از آزﻣﻮن. ﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﯿﺰ داده ...
Downloaded from cmja.arakmu.ac.ir at 23:01 +0430 on Thursday May 17th ....
ﺟﻮاﺑﯽ و ﺳﻮال. 9-5. ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﭼﻬـﺎر ﺟـﻮاﺑﯽ ﻣـﯽ. ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣﺸــﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴــﯽ ﺣــﯿﻦ ﺧــﻮاب ﺑــﺎ ﺳــﻮال ﭘــﻨﺠﻢ.

PDF-FA - Iranian Journal of Forensic Medicine

ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺮﻭﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﺷﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻪ. ﻋﻨﻒ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ .... ﺷــﺎﻣﻞ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﻣﻲ ﺷــﺪ: ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻮﺍﻝ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ... ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺣﺎﻭﻱ17ﺳــﻮﺍﻝ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﻗﻴﻘﺎً ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻼﻙ ﻫﺎﻱ PTSD ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ ..... آﯾﺎ ﺑراى ﺑﺧواب رﻓﺗن ﯾﺎ در ﺧواب.
ﻣﺎﻧدن دﭼﺎر ...

بررسی کیفیت خواب و عوامل موثر بر آن در بیماران بستری در بخش های ...

ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ایندکس کیفیت خواب پیتسبرگ((PSQI استکه ...
کند و بهترین ابزار مناسب برای اندازه گیری کیفیت خواب در افراد سالمند است (17) .
... جزء پنجم مربوط به اختلالات خواب است و با محاسبه میانگین نمرات جزئیات سوال 5 ...

پرسشنامه استاندارد اختلالات خواب 17سوالی - مادسیج پرسشنامه و آزمون ...

28 ژوئن 2016 ... (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه).
پپرسشنامه استاندارد اختلالات خواب دارای ۱۷ سوال است. پایایی. قابلیت ...

ﺑﯿﻤﺎران اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﺪﮔ

24. -. 16. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﭘﺰﺷﮑﺎن، ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺑﯿﻤﺎران در. زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ. اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب. ﺑﯿﻤﺎران ... 17
. دوره. 2. ﺷﻤﺎره. 2. ﺑﻬﺎر. 1392. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺧﻮاب از ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن. اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ. اﺧﺘﻼل در
.... ﺳﻮال. ) .ﺑﻮد. در ﻣﻮرد. ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺮه. ﮔﺬاري ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي. ﻫﺮ. ﻋﺒﺎرت.

Predictor Factors of sleep problems in school-age children with ...

8 فوریه 2014 ... اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﺎدات ﺧﻮاب ﮐﻮدﮐﺎن. ﺑﺎ ﻫﺸﺖ ﺣﯿﻄﻪ و.
ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ... اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاري، اﺧﺘﻼل ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ، ﮐﻮدك. ﻣﻘﺪﻣﻪ. اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺ
ﺗﻮ .... اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻫﺮ ﺣﯿﻄﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻔﺖ ﺳﻮال ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ. اﺳﺎس ﻣﻘﯿﺎس ... 17. و ﺑﯿﺸﺘﺮ. اﺳﺘﺮس. ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺪﯾﺪ.
را ﻧﺸﺎن. ﻣﯽ. دﻫﺪ . اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﯽ و ﻫﻤﮑﺎران در. ﺳﺎل. 1384.

اعتباریابی پرسشنامه 28 سؤالی سلامت عمومی به عنوان ... - مجله حکیم

11 سپتامبر 2008 ... ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. 28. ﺳ. ﺆ. اﻟﯽ. ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ... ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . در ﻣﺮﺣﻠﻪ
اول ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ روی آزﻣﻮدﻧﯽ. ﻫﺎ ﺗﮑﻤﯿـﻞ. ﮔﺮدﯾﺪ .... ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﻮال.
ﻫـﺎی. آن ﺑﺮاﺳﺎس روش ... اﺿــﻄﺮاب و اﺧــﺘﻼل ﺧــﻮاب، اﺧــﺘﻼل در ﮐــﺎرﮐﺮد اﺟ. ﺘﻤــﺎﻋﯽ و ... ﻧﻔـﺮ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ
ﻋـﺪم ﺣـﻀﻮر. ﻣﻮﻗﺘﯽ در ﻣﺤﻞ و. 17. ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻣﺘﻨﺎع از ﻫﻤﮑﺎری از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ. آزﻣﻮدﻧﯽ.

وضعيت اختلال خواب و عوامل موثر بر آن در سالمندان شهرستان آمل در سال ...

17 سوال اختلال خواب در سالمنداني که شب ادراري دارند چگونه است؟ ... اين پرسشنامه به
منظور برآورد کيفيت خواب افراد بوده و داراي سوالاتي در هفت زمينه شامل نظرسنجي ...

آزمون های روانسنجی پرکاربرد - مرکز جامع آرن

15 آوريل 2015 ... بزرگسالان, علایم مرضی ، علایم اضطرابی ، اختلال خواب ، کارکرد اجتماعی ، علایم
افسردگی. معرفی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ). ۱. ۱۸ سال به بالا ...

متن کامل (PDF)

22 مه 2012 ... ﻫﺪف از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮش. ﺳﻨﺞ ... ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﺳﺎل ﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ
در ﺳﺮاﺳـﺮ اﻳـﺮان ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕـﺮش ... اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈـﺮي ﺗﺤﻘﻴـﻖ و ﻣﺤﺘـﻮاي ﺳـﻮاﻻت ﻗـﺮار.
ﮔﺮﻓﺘﻪ ر. وي ﻋﻮاﻣﻞ ... ﭙﺰﺷﻜﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ اﺧـﺘﻼل ﺧـﻮاب، اﺧـﺘﻼﻻت. 1. ...... Page 17 ...

روان سنجی - کلینیک تخصصی روانپزشکی وروانشناسی بالینی ...

امروز شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت 17:00:20 .... این آزمون دارای ۲۱ سوال بوده و ۲۱ بعد
از علائم افسردگی را طی دو هفته در مراجع مورد بررسی قرار میدهد. آزمون استرس، اضطراب
و افسردگی ... ۸-اختلالات خواب (پرسشنامه اختلالات خواب پترزبورگ (PSQI)).

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ - مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر ...

اﺑﺘﺪاي ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎر و ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. 28 ... ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب و اﺧـﺘﻼل ﺧـﻮاب،. ﺳﻮاﻻت. 15. اﻟﯽ. 21
. ﺣﯿﻄﻪ اﺧﺘﻼل در ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و. ﺳـﻮاﻻت. 22. اﻟـﯽ. 28 .... 2،11،13،17،20،21. ﻫﻢ. ﭼﻨـﯿﻦ ﺑـﺮاي ...

ﺑﯿﻤﺎران اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﺪﮔ

24. -. 16. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﭘﺰﺷﮑﺎن، ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺑﯿﻤﺎران در. زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ. اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب. ﺑﯿﻤﺎران ... 17
. دوره. 2. ﺷﻤﺎره. 2. ﺑﻬﺎر. 1392. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺧﻮاب از ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن. اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ. اﺧﺘﻼل در
.... ﺳﻮال. ) .ﺑﻮد. در ﻣﻮرد. ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺮه. ﮔﺬاري ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي. ﻫﺮ. ﻋﺒﺎرت.

روان سنجی - کلینیک تخصصی روانپزشکی وروانشناسی بالینی ...

امروز شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت 17:00:20 .... این آزمون دارای ۲۱ سوال بوده و ۲۱ بعد
از علائم افسردگی را طی دو هفته در مراجع مورد بررسی قرار میدهد. آزمون استرس، اضطراب
و افسردگی ... ۸-اختلالات خواب (پرسشنامه اختلالات خواب پترزبورگ (PSQI)).

بررسی کیفیت خواب و ارتباط آن با سلامت روان پرستاران

ﺧﻮاب. ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ،. ﺑﺎﻋﺚ. ﯾا. ﺠﺎد. اﻧﻮاع. اﺧﺘﻼﻻت. ﻣـ. ﯽ. ﺷـﻮد . ﭘﺮﺳﺘﺎران. ﺑﻪ. دﻟﯿﻞ. ﻣﺎﻫﯿﺖ. ﺷﻐﻠﯽ. ﺧﻮﯾﺶ. و. ﺑﻪ
... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﭘ. ﯿﺘﺴﺒﺮگ. ﯾارز. ﯽﺎﺑ. ﺷﺪ . ﺗﺠﺰ. ﻪﯾ. و. ﺗﺤﻠ. ﻞﯿ. داده. ﻫﺎ. ﺑـﺎ. ﻧـﺮم. اﻓـﺰار. SPSS. ﻧﺴـﺨﻪ. 17. و
.... ﺳــﻮاﻟﯽ. ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ. (. GHQ – 28. )1. و ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿـﺖ. ﺧﻮاب ﭘﯿﺘﺴﺒﺮگ. 2. (PSQI). ﺑﻮد.

تست افسردگی بک - بیتوته

مقدمه:پرسش نامه افسردگی بک (BDI) که شامل 21 گروه سوال است، برای نخستین بار در
سال 1961 توسط آرون بک، بکوارد، ... 16- اختلال در خواب 17- خستگی پذیری

ﻏﺮﺑﺎﻝ ﮔﺮﻱ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧﻲ: ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻌ

ﻏﺮﺑﺎﻝ ﮔﺮﻱ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧﻲ:ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺮﻩ ﺑﺮﺵ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺎﺑﻲ. ﺷــﻴﻮﻋﻲ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﻲ .... ﺳﻮﺍﻝ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺟﺴــﻤﺎﻧﻲ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ... ﺳﻮﺍﻟﻬﺎﻱ ﻣﻘﻴﺎﺱ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ (ﻣﻘﻴﺎﺱ B) ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﻲ ﺧﻮﺍﺑﻲ،. ﺍﺣﺴــﺎﺱ ﻓﺸــﺎﺭ ﻭ ... 17 - General Dysphoria. 18 -
Politi.

بررسی کیفیت زندگی در مبتلایان سرطان پستان تحت درمان در مرکز ...

و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎروري، ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻄﺮ در ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد .... 17. ). ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺮ
ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران در درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛﯿﺮ. ﻣﯽ. ﮔﺬارد . ﻋﻤﺪه ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل، ... ﺳﻮال.
) و. 9. ﺣﯿﻄﻪ. ﻋﻼﺋﻢ. (. ﺧﺴﺘﮕﯽ، ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ، درد، ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ، اﺧﺘﻼل. ﺧﻮاب، ﮐﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ، ﯾﺒﻮﺳﺖ، اﺳﻬﺎل
و ...

ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻛﺮاك در ﺷﻨ - Zahedan Journal of ...

ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺮوه درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺮاد، از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .05/0. < p
. ﻣﻌﻨﻲ .... ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮات ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﻠﻴﺪ ﺳـﻮاﻻت وﺿـﻌﻴﺖ ﺳـﺎزﮔﺎري ﻓـﺮد را ﻧﺸـﺎن. ﻣﻲ. دﻫـﺪ ... اﺿﻄﺮاب و
اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب. 5. ±. 5/13. 6. ±. 5/7. ﻛﺎرﻛﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. 4. ±. 17. 6. ±. 10. اﻓﺴﺮدﮔﻲ. 5. ±. 13. 6. ±.
5.

بررسی رابطه بین وضعیت سلامت عمومی و کیفیت خواب کارگران با ...

26 مه 2013 ... ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ. 28. ﺳﻮاﻟﯽ. General Health Questionnaire=GHQ) ... 1/17. از
ﮐﺎرﮔﺮان از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ . ﺷﯿﻮع ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮك. ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ...

میزان اختلالات خواب و عوامل مرتبط با آن در کودکان پیش دبستانی

17. ). در اﯾﺮان ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ. /6. 41. درﺻﺪ. (. 18. ،). /9. 30. درﺻﺪ. (.
19. ) ... و). ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﺎدات ﺧـﻮا ب ﮐﻮدﮐـﺎن. 1. ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺧﺘ. ﻼﻻت ﺧﻮاب. ﺑـﻮد. ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ. 50. ﺳـﻮال.

میزان اختلالات خواب و عوامل مرتبط با آن در کودکان پیش دبستانی

17. ). در اﯾﺮان ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ. /6. 41. درﺻﺪ. (. 18. ،). /9. 30. درﺻﺪ. (.
19. ) ... و). ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﺎدات ﺧـﻮا ب ﮐﻮدﮐـﺎن. 1. ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺧﺘ. ﻼﻻت ﺧﻮاب. ﺑـﻮد. ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ. 50. ﺳـﻮال.

در ﻧﮕﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ ارزش ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ اﺑ - مجله دانشگاه علوم پزشکی ...

30 جولای 2015 ... از ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎن ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎروري ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي روزاﻧﻪ .... -17(. 15. و . )13.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺑﺰار را ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﻨﺪرم ﭘﯿﺶ از. ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر .... ﺧﻮاب، ﮔﻮﺷﻪ ... 14.
ﻋﻼﯾﻢ از ﻋﻼﯾﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ ﺳﻨﺪرم ﭘﯿﺶ از ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ و. ﺑﺨﺶ دوم. 5(. ﺳﻮال آﺧﺮ. ).

مبحث اختلالات خواب - گروه آموزشی کیهان

این مطلب رو به اختلالات خواب اختصاص دادم و چند نکته در ارتباط با این فصل و
تغییرات آن در DSM را توضیح می دهم. نکاتی که در این فصل مهم است و بهتر است به
آن ...

تحقیق اختلالات خواب در میان دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی

هدف از مقاله حاضر بررسی میزان اختلالات خواب در دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی
.... ۱- buysse DJ ,Clinical diagnosis in 216 insomnia paticnts sleep 1994 ; 17:630 .
... روش گردآوری اطلاعات بصورت تصادفی و ابزار آن پرسشنامه می باشد . ... به منظور
بخش اختلالات خواب و با نام GLOBAL SLEEP ASSESSMENT ، قبلاً در قالب ۱۱ سوال
و ...

دانلود پرسشنامه اختلالات خواب - ایران پژوهش

دانلود پرسشنامه اختلالات خواب: این پرسشنامه توسط محمدی و همکاران (به نقل از Lynchو
همکاران) در سال 1388 برای جامعه ایرانی تهیه شده است و 17 سوال دارد که اختلالات را ...

ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮاب در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭼﻜﻴﺪه - دانشگاه علوم پزشکی زنجان

20 مارس 2008 ... آﻣﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﺷﻴﻮع اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب و اﻧﻮاع آن در ﻛﺸﻮر ... ﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﻮﺳﻂ ..... ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ. PSQI.
را ﭘﺮ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪ .ه ﺷﺪ. 17. ﻣﺎ ﻧﻤﻲ. ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ آﻣﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴ.

تست افسردگی بک | فرهنگ نیوز

16 آگوست 2016 ... پرسش نامه افسردگی بک (BDI) که شامل ۲۱ گروه سوال است، برای نخستین بار در سال
۱۹۶۱ توسط آرون بک، ... 16- اختلال در خواب 17- خستگی پذیری

دانلود پرسشنامه اختلالات خواب - ایران پژوهش

دانلود پرسشنامه اختلالات خواب: این پرسشنامه توسط محمدی و همکاران (به نقل از Lynchو
همکاران) در سال 1388 برای جامعه ایرانی تهیه شده است و 17 سوال دارد که اختلالات را ...

بررسی رابطه بین وضعیت سلامت عمومی و کیفیت خواب کارگران با ...

26 مه 2013 ... ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ. 28. ﺳﻮاﻟﯽ. General Health Questionnaire=GHQ) ... 1/17. از
ﮐﺎرﮔﺮان از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ . ﺷﯿﻮع ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮك. ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ...

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺎﻛﻦ در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮاب و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳ

ﺧﻮاب، ﻛﺎراﻳﻲ ﺧﻮاب ﻣﻌﻤﻮل، اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب، ﻣﺼﺮف دارو. ﻫﺎ. ي ﺧﻮاب. آور و اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﻜﺮد روزاﻧﻪ. ؛ . 2.
از ﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و .... 17٫8. درﺻﺪ از زﻧﺎن و. 9٫4. درﺻﺪ. ﻣﺮداﻧﻲ. ﻛﻪ. ﺑ. ﻴﺶ از. 60. ﺳﺎل. ﺳﻦ.
داﺷﺘﻨﺪ،. ﺑﺮاﺳﺎس. ﻣﻌﻴﺎر. ﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ. و ..... 2. Goldberg General Health
Questionnaire ..... analysis scale public health question 28 in Iranian elderly (
Persian)]. Iranian ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب، ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ ﮐ

ﺧﻮاب. (. PSQI. ) و. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠ. ﯽ. ﺣﻼﺟ. ﯿﺎن. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ: ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد
..... و اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻞ. در ﻃﯽ روز(. C7. ) ﻣﯽ ﺷ. ﻮد . اﮐﺜﺮ آﯾﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻮاﻻت. ﭼﻨﺪ ﺟﻮاﺑﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ و
.... 1016 .418. 6344 .571 . 001 . 983 . 6344. 571. 1 .000. ﺧﻄﺎ. 17 .782. 111 . 160.

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ - مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر ...

اﺑﺘﺪاي ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎر و ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. 28 ... ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب و اﺧـﺘﻼل ﺧـﻮاب،. ﺳﻮاﻻت. 15. اﻟﯽ. 21
. ﺣﯿﻄﻪ اﺧﺘﻼل در ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و. ﺳـﻮاﻻت. 22. اﻟـﯽ. 28 .... 2،11،13،17،20،21. ﻫﻢ. ﭼﻨـﯿﻦ ﺑـﺮاي ...

ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻛﺮاك در ﺷﻨ - Zahedan Journal of ...

ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺮوه درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺮاد، از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .05/0. < p
. ﻣﻌﻨﻲ .... ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮات ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﻠﻴﺪ ﺳـﻮاﻻت وﺿـﻌﻴﺖ ﺳـﺎزﮔﺎري ﻓـﺮد را ﻧﺸـﺎن. ﻣﻲ. دﻫـﺪ ... اﺿﻄﺮاب و
اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب. 5. ±. 5/13. 6. ±. 5/7. ﻛﺎرﻛﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. 4. ±. 17. 6. ±. 10. اﻓﺴﺮدﮔﻲ. 5. ±. 13. 6. ±.
5.

تأثیر سنبل‌الطیب و نشاسته بر مشکلات تنفسی، حین خواب زنان 60 ...

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﭘﯿﺘﺮزﺑﺮگ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. از آزﻣﻮن. ﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﯿﺰ داده ...
Downloaded from cmja.arakmu.ac.ir at 23:01 +0430 on Thursday May 17th ....
ﺟﻮاﺑﯽ و ﺳﻮال. 9-5. ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﭼﻬـﺎر ﺟـﻮاﺑﯽ ﻣـﯽ. ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣﺸــﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴــﯽ ﺣــﯿﻦ ﺧــﻮاب ﺑــﺎ ﺳــﻮال ﭘــﻨﺠﻢ.

ﻏﺮﺑﺎﻝ ﮔﺮﻱ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧﻲ: ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻌ

ﻏﺮﺑﺎﻝ ﮔﺮﻱ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧﻲ:ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺮﻩ ﺑﺮﺵ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺎﺑﻲ. ﺷــﻴﻮﻋﻲ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﻲ .... ﺳﻮﺍﻝ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺟﺴــﻤﺎﻧﻲ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ... ﺳﻮﺍﻟﻬﺎﻱ ﻣﻘﻴﺎﺱ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ (ﻣﻘﻴﺎﺱ B) ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﻲ ﺧﻮﺍﺑﻲ،. ﺍﺣﺴــﺎﺱ ﻓﺸــﺎﺭ ﻭ ... 17 - General Dysphoria. 18 -
Politi.

رابین استین دلوکا: خبر خوش درباره سندرم پیش از قاعدگی | TED Talk

17 Mar 2015

تحقیق اختلالات خواب در میان دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی

هدف از مقاله حاضر بررسی میزان اختلالات خواب در دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی
.... ۱- buysse DJ ,Clinical diagnosis in 216 insomnia paticnts sleep 1994 ; 17:630 .
... روش گردآوری اطلاعات بصورت تصادفی و ابزار آن پرسشنامه می باشد . ... به منظور
بخش اختلالات خواب و با نام GLOBAL SLEEP ASSESSMENT ، قبلاً در قالب ۱۱ سوال
و ...

ﮐﺎدر و ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در ﮐﺎدر ﭘﺮو - فصلنامه طب کار

30 سپتامبر 2012 ... اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب در ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن و ﮐﺎدر ﻏﯿﺮ ﭘﺮوازي. ﺷﺮﮐﺖ .... 17 .) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﻧﻔﺶ
اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب. ﺑﺨﺼﻮص. ﺧﻮاب. آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻔﺮط ﻃﯽ روز و. ﺎﯾ. ﺑﯽ. ﺧﻮاﺑﯽ. در ... ﺳﻮال و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ISI. از. 5
. ﺳﻮال ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه. اﺳﺖ. ESS. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل. 1991.

همه نوشته ها | روان شناسی - Part 17 - روان راهنما

پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران (CLDQ) سوالات پرسشنامه ...
کیفیت خواب [۱] (PSQI) پرسشنامه کیفیت خواب با هدف بررسی کیفیت خواب در طی
...

ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ ﻳﻲ ﺎﻳــ ، اﻋﺘﺒــﺎر و ﭘﺎ ﻲ ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﻋــﺎﻣﻠ ﻲ - دانشگاه شاهد

ﺪه. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳ. ﻲ. ﺳﺎﺧﺖ ﻋﺎﻣﻠ. ﻲ. ، اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎ. ﺎﻳ. ﻳﻲ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣ. ﻲ. 28. ﺳـﻮاﻟ. ﻲ. (.
GHQ-28. ) .... زﻣـﺎن. ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و اﻟﻘـﺎﮔﺮ ﺗﺼـﻮ. ﻳ. ﺮ ذﻫﻨـ. ﻲ. ﻣﻨﻔـ. ﻲ. ﻓـﺮد. دارا. ي. اﺧﺘﻼل رواﻧ. ﻲ. ﺑﻪ
آزﻣﻮدﻧ. ﻧﻲ. ﺰ ﻧﻴ. ﻴ. ﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤ .... 17[. اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎ. ﺎﻳ. ﻳﻲ. ﻳا. ﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﮔﺮوه ﻛﻮدك و ﻧﻮﺟـﻮان. در ﻛﺸﻮر.
ﻫﺎي. ﺧﺎرﺟ. ﻲ. ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺮﻛ. ﻪ،ﻴ. ﻳ. ﻮﻧـﺎن. ] ..... ﻏﻠﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﭘﺲ از ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ، از ﺧﻮاب. ﺑﻴﺪار ﺷﺪه اﻳﺪ؟

ﻏﺮﺑﺎﻝ ﮔﺮﻱ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧﻲ: ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻌ

ﻏﺮﺑﺎﻝ ﮔﺮﻱ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧﻲ:ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺮﻩ ﺑﺮﺵ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺎﺑﻲ. ﺷــﻴﻮﻋﻲ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﻲ .... ﺳﻮﺍﻝ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺟﺴــﻤﺎﻧﻲ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ... ﺳﻮﺍﻟﻬﺎﻱ ﻣﻘﻴﺎﺱ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ (ﻣﻘﻴﺎﺱ B) ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﻲ ﺧﻮﺍﺑﻲ،. ﺍﺣﺴــﺎﺱ ﻓﺸــﺎﺭ ﻭ ... 17 - General Dysphoria. 18 -
Politi.

پرسشنامه های جدید روان شناسی و مدیریت | - مرکز روانشناسی و مشاوره سینا

29 ا کتبر 2017 ... پرسش نامه شیوه های فرزند پروری والدین2017-07-1350,000 ریال – خریداین ...... است
و این پرسش نامه دارای 17 سوال 5 گزینه ای است و دارای دو خرده مقیاس 1-تجاوز .....
پرسشنامه چک لیست رفتاری اختلال سلوک برای کودک2016-03-0510,000 ریال ....
پرسشنامهپرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ2016-02-1040,000 ریال ...

بررسی کیفیت خواب و عوامل موثر بر آن در بیماران بستری در بخش های ...

ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ایندکس کیفیت خواب پیتسبرگ((PSQI استکه ...
کند و بهترین ابزار مناسب برای اندازه گیری کیفیت خواب در افراد سالمند است (17) .
... جزء پنجم مربوط به اختلالات خواب است و با محاسبه میانگین نمرات جزئیات سوال 5 ...

پرسشنامه استاندارد اختلالات خواب 17سوالی - مادسیج پرسشنامه و آزمون ...

28 ژوئن 2016 ... (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه).
پپرسشنامه استاندارد اختلالات خواب دارای ۱۷ سوال است. پایایی. قابلیت ...

پرسشنامه تست روانشناسیMMPI2 (ام ام پی آی 567 سوالی)

MMPI 2 ، تست روانشناسی MMPI 2 ، دانلود پرسشنامه MMPI 2 ، تست روانشناسی
MMPI ، تست ... تست روانشناسی میلون · ایحاد نمره BR در تست روانشناسی میلون 3 ·
اختلال شخصیت اسکیزوئید چیست ... 17- معتقدم که زندگی با من خوب رفتار نکرده
است. ... 53- اغلب در قسمتهایی از بدنم احساس سوزش ، مورمور شدن ، یا خواب رفتگی می
کنم.

Mental health status of Iranian students until 2011: A ... - تعالی بالینی

وﻟﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﯾﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ در دو ﺟﻨﺲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
، داراي. 28. ﺳﻮال و. ﭼﻬﺎر ﻣﻘﯿـﺎس ﻓﺮﻋـﯽ ﻋﻼﺋـﻢ. ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، اﺿﻄﺮاب و اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب، اﺧﺘﻼل در ﮐﺎرﮐﺮد ....
ﮐﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮرد. ارزﯾﺎﺑﻰ، داراى اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد،. /4. 65. درﺻﺪ. (17. ﻧﻔﺮ. ).

بیخوابی در بیماران مبتلا به آپنه انسدادی خواب

ﺳﻨﺪﺭﻡ ﺁﭘﻨﻪ ﺍﻧﺴﺪﺍﺩﻱ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﻮﺍﺏ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﺎﻳﻊ ﺍﺳﺖ. ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺑﻲ ﺧﻮﺍﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ ... ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ
ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻲ ﺧﻮﺍﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ 8 ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﭼﺎﺭ (Epworth Sleepiness Scale) ﻃﻲ ﺭﻭﺯ
ﺍﻳﭙﻮﺭﺙ. ﺑﻲ ﺧﻮﺍﺑﻲ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ .... ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ (17). ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻜﻤﻴﻞ .... ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﻝ. ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﻋﺪﻩ ﺍﻱ ﺍﺯ ...

پرسشنامه اختلالات خواب

پرسشنامه اختلالات خوابمشخصات پرسشنامه اختلالات خواب روایی و پایایی: دارد خرده
مقیاس ها: دارد نحوه نمره گذاری: دارد تعداد سوال: 17 سوالی نوع فایل: word پس از ...

تأثیر سنبل‌الطیب و نشاسته بر مشکلات تنفسی، حین خواب زنان 60 ...

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﭘﯿﺘﺮزﺑﺮگ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. از آزﻣﻮن. ﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﯿﺰ داده ...
Downloaded from cmja.arakmu.ac.ir at 23:01 +0430 on Thursday May 17th ....
ﺟﻮاﺑﯽ و ﺳﻮال. 9-5. ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﭼﻬـﺎر ﺟـﻮاﺑﯽ ﻣـﯽ. ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣﺸــﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴــﯽ ﺣــﯿﻦ ﺧــﻮاب ﺑــﺎ ﺳــﻮال ﭘــﻨﺠﻢ.

در ﻧﮕﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ ارزش ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ اﺑ - مجله دانشگاه علوم پزشکی ...

30 جولای 2015 ... از ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎن ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎروري ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي روزاﻧﻪ .... -17(. 15. و . )13.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺑﺰار را ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﻨﺪرم ﭘﯿﺶ از. ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر .... ﺧﻮاب، ﮔﻮﺷﻪ ... 14.
ﻋﻼﯾﻢ از ﻋﻼﯾﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ ﺳﻨﺪرم ﭘﯿﺶ از ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ و. ﺑﺨﺶ دوم. 5(. ﺳﻮال آﺧﺮ. ).

Predictor Factors of sleep problems in school-age children with ...

8 فوریه 2014 ... اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﺎدات ﺧﻮاب ﮐﻮدﮐﺎن. ﺑﺎ ﻫﺸﺖ ﺣﯿﻄﻪ و.
ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ... اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاري، اﺧﺘﻼل ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ، ﮐﻮدك. ﻣﻘﺪﻣﻪ. اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺ
ﺗﻮ .... اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻫﺮ ﺣﯿﻄﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻔﺖ ﺳﻮال ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ. اﺳﺎس ﻣﻘﯿﺎس ... 17. و ﺑﯿﺸﺘﺮ. اﺳﺘﺮس. ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺪﯾﺪ.
را ﻧﺸﺎن. ﻣﯽ. دﻫﺪ . اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﯽ و ﻫﻤﮑﺎران در. ﺳﺎل. 1384.

Predictor Factors of sleep problems in school-age children with ...

8 فوریه 2014 ... اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﺎدات ﺧﻮاب ﮐﻮدﮐﺎن. ﺑﺎ ﻫﺸﺖ ﺣﯿﻄﻪ و.
ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ... اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاري، اﺧﺘﻼل ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ، ﮐﻮدك. ﻣﻘﺪﻣﻪ. اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺ
ﺗﻮ .... اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻫﺮ ﺣﯿﻄﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻔﺖ ﺳﻮال ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ. اﺳﺎس ﻣﻘﯿﺎس ... 17. و ﺑﯿﺸﺘﺮ. اﺳﺘﺮس. ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺪﯾﺪ.
را ﻧﺸﺎن. ﻣﯽ. دﻫﺪ . اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﯽ و ﻫﻤﮑﺎران در. ﺳﺎل. 1384.

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺎﻛﻦ در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮاب و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳ

ﺧﻮاب، ﻛﺎراﻳﻲ ﺧﻮاب ﻣﻌﻤﻮل، اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب، ﻣﺼﺮف دارو. ﻫﺎ. ي ﺧﻮاب. آور و اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﻜﺮد روزاﻧﻪ. ؛ . 2.
از ﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و .... 17٫8. درﺻﺪ از زﻧﺎن و. 9٫4. درﺻﺪ. ﻣﺮداﻧﻲ. ﻛﻪ. ﺑ. ﻴﺶ از. 60. ﺳﺎل. ﺳﻦ.
داﺷﺘﻨﺪ،. ﺑﺮاﺳﺎس. ﻣﻌﻴﺎر. ﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ. و ..... 2. Goldberg General Health
Questionnaire ..... analysis scale public health question 28 in Iranian elderly (
Persian)]. Iranian ...پاورپوینت با موضوع HACCPپاورپوینت با موضوع HACCP

پاورپوینت در مورد میزان ، نسبت ، سهم -29 اسلایداستادی در شطرنج: چگونه شطرنج خود را ارزیابی کنیم How to Reassess Your Chess: Chess Mastery Through Chess Imbalances

پاورپوینت با موضوع تعارض منافع در طبتحقیق درباره تاريخچه بانك كشاورزي