دانلود رایگان


پرسشنامه اختلالات خواب 17 سوالی - دانلود رایگاندانلود رایگان پرسشنامه اختلالات خواب 17 سوالی

دانلود رایگان پرسشنامه اختلالات خواب 17 سوالی این پرسشنامه توسط محمدی و همکاران (به نقل از Lynchو همکاران) در سال 1388 برای جامعه ایرانی تهیه شده است و 17 سوال دارد که اختلالات را در سه قسمت مشکل در شروع خواب، (5 سوال) در تداوم خواب(7 سوال) و بیداری از خواب (5 سوال) ارزیابی می کند.
تعداد سوالات: 17
تعداد صفحات: 2
شامل: پرسشنامه + نمره گذاری و تفسیر + روایی و پایایی
نوع فایل: WORD


پرسشنامه اختلالات خواب


پرسشنامه اختلالات خواب محمدی


دانلود پرسشنامه اختلالات خواب


دانلود رایگان پرسشنامه اختلالات خواب


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فاخته پرواز

موضوع : | بازدید : 17 ... نمونه سوالات آزمون مهارت دوره لوله کشی گاز در فنی و حرفه ای ·
دریافت فایل بسته آموزشی “مدارهای تک حلقه و ... دانلود پاورپوینت تاثیر درمان
شناختی رفتاری بر اختلال بیش فعالی کاستی توجه و سازگاری فرد یا .... چراغ خواب
طراحی شده در کتیا به صورت تک تک اجزا و اسمبل · دانلود طرح توجیهی توليد چيپس
سيب ...

ﺎن ﯾ داﻧﺸﺠﻮ ﯽ ﺧﻮاب، اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔ ﺖﯿ ﻔﯿﮐ ﯽ ﻨﯿﺑ ﺶ ﯿ ﻧﻘﺶ

4 ژوئن 2015 ... ﻧﻘﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻔﺮط از. ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب، اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﺠﺎم
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ . ﻣﻮاد و .... ﮐﯿﻔﯿﺖ. ﺧـﻮاب ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠـﺮ. ﺑـﻪ. ﺧـﻮاب. آﻟـﻮدﮔﯽ. روزاﻧـﻪ. (. 17. ،).
ﺗﻐﯿﯿـﺮات. ﺧﻠﻘﯽ. (. 18. و). اﻓﺰاﯾﺶ .... رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ از راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨـﺪي اﺧـﺘﻼﻻت. رواﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﻔﺮط. از. ﺗﻠﻔـﻦ. ﻫﻤﺮاه. ﺷﺎﻣﻞ. 23. ﺳﻮال. و ﺑﺪون ﺧﺮده ﻣﻘ. ﯿﺎس ﻣﯽ.

بررسی کیفیت خواب و ارتباط آن با سلامت روان پرستاران

ﺧﻮاب. ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ،. ﺑﺎﻋﺚ. ﯾا. ﺠﺎد. اﻧﻮاع. اﺧﺘﻼﻻت. ﻣـ. ﯽ. ﺷـﻮد . ﭘﺮﺳﺘﺎران. ﺑﻪ. دﻟﯿﻞ. ﻣﺎﻫﯿﺖ. ﺷﻐﻠﯽ. ﺧﻮﯾﺶ. و. ﺑﻪ
... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﭘ. ﯿﺘﺴﺒﺮگ. ﯾارز. ﯽﺎﺑ. ﺷﺪ . ﺗﺠﺰ. ﻪﯾ. و. ﺗﺤﻠ. ﻞﯿ. داده. ﻫﺎ. ﺑـﺎ. ﻧـﺮم. اﻓـﺰار. SPSS. ﻧﺴـﺨﻪ. 17. و
.... ﺳــﻮاﻟﯽ. ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ. (. GHQ – 28. )1. و ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿـﺖ. ﺧﻮاب ﭘﯿﺘﺴﺒﺮگ. 2. (PSQI). ﺑﻮد.

Effectiveness of Neurofeedback Training in Reducing the ... - طب نظامی

ها: آموزش نوروفیدبک، اختلال اضطراب فراگیر، پرسشنامه فراشناخت و باورهای
فراشناختی .... دبک. در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگ. ری. /. 191. J Mil Med.
Vol. 17, No. .... سوالی خودگزارشی است، که حیطه ... پذیری، تنش عضلانی و اختلال
خواب(، ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب، ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ ﮐ

ﺧﻮاب. (. PSQI. ) و. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠ. ﯽ. ﺣﻼﺟ. ﯿﺎن. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ: ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد
..... و اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻞ. در ﻃﯽ روز(. C7. ) ﻣﯽ ﺷ. ﻮد . اﮐﺜﺮ آﯾﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻮاﻻت. ﭼﻨﺪ ﺟﻮاﺑﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ و
.... 1016 .418. 6344 .571 . 001 . 983 . 6344. 571. 1 .000. ﺧﻄﺎ. 17 .782. 111 . 160.

میزان اختلالات خواب و عوامل مرتبط با آن در کودکان پیش دبستانی

17. ). در اﯾﺮان ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ. /6. 41. درﺻﺪ. (. 18. ،). /9. 30. درﺻﺪ. (.
19. ) ... و). ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﺎدات ﺧـﻮا ب ﮐﻮدﮐـﺎن. 1. ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺧﺘ. ﻼﻻت ﺧﻮاب. ﺑـﻮد. ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ. 50. ﺳـﻮال.

و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮ - ResearchGate

26 مه 2013 ... ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ. 28. ﺳﻮاﻟﯽ. General Health Questionnaire=GHQ) ... 1/17. از
ﮐﺎرﮔﺮان از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ . ﺷﯿﻮع ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮك. ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ...

ﺑﯿﻤﺎران اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﺪﮔ

24. -. 16. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﭘﺰﺷﮑﺎن، ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺑﯿﻤﺎران در. زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ. اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب. ﺑﯿﻤﺎران ... 17
. دوره. 2. ﺷﻤﺎره. 2. ﺑﻬﺎر. 1392. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺧﻮاب از ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن. اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ. اﺧﺘﻼل در
.... ﺳﻮال. ) .ﺑﻮد. در ﻣﻮرد. ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺮه. ﮔﺬاري ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي. ﻫﺮ. ﻋﺒﺎرت.

ﮐﺎدر و ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در ﮐﺎدر ﭘﺮو - فصلنامه طب کار

30 سپتامبر 2012 ... اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب در ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن و ﮐﺎدر ﻏﯿﺮ ﭘﺮوازي. ﺷﺮﮐﺖ .... 17 .) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﻧﻔﺶ
اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب. ﺑﺨﺼﻮص. ﺧﻮاب. آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻔﺮط ﻃﯽ روز و. ﺎﯾ. ﺑﯽ. ﺧﻮاﺑﯽ. در ... ﺳﻮال و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ISI. از. 5
. ﺳﻮال ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه. اﺳﺖ. ESS. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل. 1991.

ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﮐﻠﯿﺪواژه. ﻫﺎ: ﺧﻮاب، زﻧﺎن، اﺧﺘﻼل ﻣﻼل ﭘﯿﺶ از ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ. « درﯾﺎﻓﺖ: 25. /. 10. /. 1391. ﭘﺬﯾﺮش: 17. /2/ ....
ﺧــﻮاب. (. (GSAQ. و. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺳﻮ. م، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﻟﯿﻦ. ﺑﻮد. ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴـﯽ. ﺧﻮاب را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ.

پرسشنامه استاندارد اختلالات خواب 17سوالی - مادسیج پرسشنامه و آزمون ...

28 ژوئن 2016 ... (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه).
پپرسشنامه استاندارد اختلالات خواب دارای ۱۷ سوال است. پایایی. قابلیت ...

بیخوابی در بیماران مبتلا به آپنه انسدادی خواب

ﺳﻨﺪﺭﻡ ﺁﭘﻨﻪ ﺍﻧﺴﺪﺍﺩﻱ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﻮﺍﺏ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﺎﻳﻊ ﺍﺳﺖ. ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺑﻲ ﺧﻮﺍﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ ... ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ
ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻲ ﺧﻮﺍﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ 8 ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﭼﺎﺭ (Epworth Sleepiness Scale) ﻃﻲ ﺭﻭﺯ
ﺍﻳﭙﻮﺭﺙ. ﺑﻲ ﺧﻮﺍﺑﻲ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ .... ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ (17). ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻜﻤﻴﻞ .... ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﻝ. ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﻋﺪﻩ ﺍﻱ ﺍﺯ ...

ﺎن ﯾ داﻧﺸﺠﻮ ﯽ ﺧﻮاب، اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔ ﺖﯿ ﻔﯿﮐ ﯽ ﻨﯿﺑ ﺶ ﯿ ﻧﻘﺶ

4 ژوئن 2015 ... ﻧﻘﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻔﺮط از. ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب، اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﺠﺎم
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ . ﻣﻮاد و .... ﮐﯿﻔﯿﺖ. ﺧـﻮاب ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠـﺮ. ﺑـﻪ. ﺧـﻮاب. آﻟـﻮدﮔﯽ. روزاﻧـﻪ. (. 17. ،).
ﺗﻐﯿﯿـﺮات. ﺧﻠﻘﯽ. (. 18. و). اﻓﺰاﯾﺶ .... رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ از راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨـﺪي اﺧـﺘﻼﻻت. رواﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﻔﺮط. از. ﺗﻠﻔـﻦ. ﻫﻤﺮاه. ﺷﺎﻣﻞ. 23. ﺳﻮال. و ﺑﺪون ﺧﺮده ﻣﻘ. ﯿﺎس ﻣﯽ.

متن کامل (PDF)

22 مه 2012 ... ﻫﺪف از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮش. ﺳﻨﺞ ... ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﺳﺎل ﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ
در ﺳﺮاﺳـﺮ اﻳـﺮان ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕـﺮش ... اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈـﺮي ﺗﺤﻘﻴـﻖ و ﻣﺤﺘـﻮاي ﺳـﻮاﻻت ﻗـﺮار.
ﮔﺮﻓﺘﻪ ر. وي ﻋﻮاﻣﻞ ... ﭙﺰﺷﻜﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ اﺧـﺘﻼل ﺧـﻮاب، اﺧـﺘﻼﻻت. 1. ...... Page 17 ...

اﻟﮕﻮي ﺧﻮاب و ﺷﻴﻮع اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ

در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻴﻮع اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و دﺳﺘﻴﺎران ﭘﺰﺷﻜﻲ و ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ...
ﻛﺘﺎب رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﭘﻼن و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺎدات روزاﻧﻪ ... 17/9/. 1387. و اﻳﻦ اﺧـﺘﻼﻻت ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺑـﺮوز
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻨﻔـﻲ و. ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب در. ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد ... ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮاﻟﻲ ﺑﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎي زﻳـﺮ.

بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان ورودی سال های 85 81 دانشگاه ...

ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎﻭﻱ 28 GHQ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺳﻮﺍﻝ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺣﻴﻄﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ ، ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ. ﻭ ﺧﻮﺍﺏ ، ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ. ﺧﻠﻖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ...

همه نوشته ها | روان شناسی - Part 17 - روان راهنما

پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران (CLDQ) سوالات پرسشنامه ...
کیفیت خواب [۱] (PSQI) پرسشنامه کیفیت خواب با هدف بررسی کیفیت خواب در طی
...

پرسشنامه افسردگی گلدبرگ | سایک سان

پرسشنامه افسردگی گلدبرگ که معادل انگلیسی آن Goldberg's depression scale
است ... شناختی سازگاری اجتماعی. 17:00:20. صفحه اصلی پرسشنامه افسردگی
گلدبرگ ... کاهش خلق، اختلال در تغذیه و خواب، لذت نبردن از فعالیت‌هایی که قبلاً لذت
بخش ... خواسته می‌شود که با درنظر گرفتن شرایط خود در دو هفته اخیر، به سوالات
پاسخ دهد.

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب در ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﻴﻔﺖ در ﮔﺮدش و اﻓﺮا - طب جنوب

ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب در ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﻴﻔﺖ در ﮔﺮدش و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺷﻴﻔﺖ ﺛﺎﺑﺖ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ..... 17.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ. ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ و در. ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ
...

ﺎن ﯾ داﻧﺸﺠﻮ ﯽ ﺧﻮاب، اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔ ﺖﯿ ﻔﯿﮐ ﯽ ﻨﯿﺑ ﺶ ﯿ ﻧﻘﺶ

4 ژوئن 2015 ... ﻧﻘﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻔﺮط از. ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب، اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﺠﺎم
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ . ﻣﻮاد و .... ﮐﯿﻔﯿﺖ. ﺧـﻮاب ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠـﺮ. ﺑـﻪ. ﺧـﻮاب. آﻟـﻮدﮔﯽ. روزاﻧـﻪ. (. 17. ،).
ﺗﻐﯿﯿـﺮات. ﺧﻠﻘﯽ. (. 18. و). اﻓﺰاﯾﺶ .... رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ از راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨـﺪي اﺧـﺘﻼﻻت. رواﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﻔﺮط. از. ﺗﻠﻔـﻦ. ﻫﻤﺮاه. ﺷﺎﻣﻞ. 23. ﺳﻮال. و ﺑﺪون ﺧﺮده ﻣﻘ. ﯿﺎس ﻣﯽ.

اﻟﮕﻮي ﺧﻮاب و ﺷﻴﻮع اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ

در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻴﻮع اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و دﺳﺘﻴﺎران ﭘﺰﺷﻜﻲ و ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ...
ﻛﺘﺎب رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﭘﻼن و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺎدات روزاﻧﻪ ... 17/9/. 1387. و اﻳﻦ اﺧـﺘﻼﻻت ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺑـﺮوز
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻨﻔـﻲ و. ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب در. ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد ... ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮاﻟﻲ ﺑﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎي زﻳـﺮ.

در ﻧﮕﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ ارزش ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ اﺑ - مجله دانشگاه علوم پزشکی ...

30 جولای 2015 ... از ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎن ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎروري ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي روزاﻧﻪ .... -17(. 15. و . )13.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺑﺰار را ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﻨﺪرم ﭘﯿﺶ از. ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر .... ﺧﻮاب، ﮔﻮﺷﻪ ... 14.
ﻋﻼﯾﻢ از ﻋﻼﯾﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ ﺳﻨﺪرم ﭘﯿﺶ از ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ و. ﺑﺨﺶ دوم. 5(. ﺳﻮال آﺧﺮ. ).

سوالات متداول در مورد اختلالات خواب - جایروس (بهترین پزشکان مغز و ...

14 جولای 2015 ... سوالات متداول در مورد اختلالات خوابReviewed by مدیر بخش توسعه و تحقیق on Jul ...
1.0.3 آیا در آن واحد می توان چند اختلال خواب را با هم داشت؟

پرسشنامه اختلالات خواب

پرسشنامه اختلالات خوابمشخصات پرسشنامه اختلالات خواب روایی و پایایی: دارد خرده
مقیاس ها: دارد نحوه نمره گذاری: دارد تعداد سوال: 17 سوالی نوع فایل: word پس از ...

بسمه تعالی عنوان : مقایسه ی عملکرد خانواده در بیماران روانی بستری ...

کلمات کلیدی : اختلالات اضطرابی ، اختلالات دوقطبی ،اختلال افسردگی اساسی ،
بیماران .... پرسشنامه FDA بر اساس مدل Mac Master بوده و اولین بار در ایران توسط
نجاریان در سال 1374 استفاده گرديده است و دارای 60 سوال میباشد که خرده مقیاس های ....
اضطراب، اختلال خواب، افسردگي و اختلال در كاركرد اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد(
22).

بررسی وضعیت اختلالات خواب و عوامل مرتبط با آن در بیماران ... - پژوهان

فرضیات یا سوالات پژوهشی, 1- توزیع فراوانی سندرم پای بیقرار در بیماران
همودیالیزی ... در این پژوهش منظور از اختلالات خواب شامل بی خوابی، پر خوابی، سندرم
پای ... پژوهش در قالب فرم اطلاعاتی و پرسشنامه می باشد که در حین دیالیز(10) و
بهبودی وضع .... پرستاری و مامائی شهید بهشتی،سال شانزدهم،شماره53،تابستان1385،
ص:17-11.

فاخته پرواز

موضوع : | بازدید : 17 ... نمونه سوالات آزمون مهارت دوره لوله کشی گاز در فنی و حرفه ای ·
دریافت فایل بسته آموزشی “مدارهای تک حلقه و ... دانلود پاورپوینت تاثیر درمان
شناختی رفتاری بر اختلال بیش فعالی کاستی توجه و سازگاری فرد یا .... چراغ خواب
طراحی شده در کتیا به صورت تک تک اجزا و اسمبل · دانلود طرح توجیهی توليد چيپس
سيب ...

پرسشنامه افسردگی گلدبرگ | سایک سان

پرسشنامه افسردگی گلدبرگ که معادل انگلیسی آن Goldberg's depression scale
است ... شناختی سازگاری اجتماعی. 17:00:20. صفحه اصلی پرسشنامه افسردگی
گلدبرگ ... کاهش خلق، اختلال در تغذیه و خواب، لذت نبردن از فعالیت‌هایی که قبلاً لذت
بخش ... خواسته می‌شود که با درنظر گرفتن شرایط خود در دو هفته اخیر، به سوالات
پاسخ دهد.

Predictor Factors of sleep problems in school-age children with ...

8 فوریه 2014 ... اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﺎدات ﺧﻮاب ﮐﻮدﮐﺎن. ﺑﺎ ﻫﺸﺖ ﺣﯿﻄﻪ و.
ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ... اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاري، اﺧﺘﻼل ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ، ﮐﻮدك. ﻣﻘﺪﻣﻪ. اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺ
ﺗﻮ .... اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻫﺮ ﺣﯿﻄﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻔﺖ ﺳﻮال ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ. اﺳﺎس ﻣﻘﯿﺎس ... 17. و ﺑﯿﺸﺘﺮ. اﺳﺘﺮس. ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺪﯾﺪ.
را ﻧﺸﺎن. ﻣﯽ. دﻫﺪ . اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﯽ و ﻫﻤﮑﺎران در. ﺳﺎل. 1384.

تبیین پیامدهای بی خوابی مزمن : یک مطالعه کیفی - دانشگاه علوم ...

17. ﻧﻔﺮ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﻃـﻮر ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ اﻧﺘﺨـﺎب .... و اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻤﯽ ... ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮال ﭘﮋوﻫﺶ.

وضعيت اختلال خواب و عوامل موثر بر آن در سالمندان شهرستان آمل در سال ...

17 سوال اختلال خواب در سالمنداني که شب ادراري دارند چگونه است؟ ... اين پرسشنامه به
منظور برآورد کيفيت خواب افراد بوده و داراي سوالاتي در هفت زمينه شامل نظرسنجي ...

بررسی شیوع انواع اختلالات خواب در کودکان دبستانی 7-12 ساله تحت ...

4 نوامبر 2009 ... از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺪي ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب ﮐﻮدﮐﺎن. ،. ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ .... ﺳﻮال در ﻣـﻮرد
اﻧـﻮاع اﺧـﺘﻼﻻت. ﺧﻮاب ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎي آن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺑﻠـﻪ، ﺧﯿـﺮ ﺑـﻮد . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در .... ﻧﻮع اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب
. 7. 8. 9. 10. 11. 12 p. دﻧﺪان ﻗﺮوﭼﻪ. 2/13. 5/14. 1/22. 7/12. 7/17. 2/18.

مبحث اختلالات خواب - گروه آموزشی کیهان

این مطلب رو به اختلالات خواب اختصاص دادم و چند نکته در ارتباط با این فصل و
تغییرات آن در DSM را توضیح می دهم. نکاتی که در این فصل مهم است و بهتر است به
آن ...

ﺑﯿﻤﺎران اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﺪﮔ

24. -. 16. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﭘﺰﺷﮑﺎن، ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺑﯿﻤﺎران در. زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ. اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب. ﺑﯿﻤﺎران ... 17
. دوره. 2. ﺷﻤﺎره. 2. ﺑﻬﺎر. 1392. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺧﻮاب از ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن. اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ. اﺧﺘﻼل در
.... ﺳﻮال. ) .ﺑﻮد. در ﻣﻮرد. ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺮه. ﮔﺬاري ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي. ﻫﺮ. ﻋﺒﺎرت.

مطالعه ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه رضایت شغلی اسپکتور در ...

ﺳﻮال. ﻫـﺎ. ي. ،8. 17. ،. 27. و. )35. و. اﻃــﻼع. رﺳــﺎﻧ. (ﻲ. ﺳــﻮال. ﻫــﺎ. ي. ،9. 18. ،. 26. و. ) 36 ...
ﺧﻮاب. ﻴﭘ. ﺘﺰﺑﺮگ . ﻦﻳا. ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ. ﻣﺘﺸﻜﻞ. از. 19. ﺳﻮال. ﺧﻮدﮔﺰارﺷ. ﻲ. اﺳﺖ. و. ﻧﻤﺮات. ﺣﺎﺻﻞ. ااز. ﻦﻳ ...
ﺎس. ﻋﻼ. ﻢﻳـ. ﺟﺴـﻤﺎﻧ. ،ﻲ. اﺿـﻄﺮاب. و. اﺧـﺘﻼل. ﺧـﻮاب،. اﺧـﺘﻼل. در. ﻛـﺎرﻛﺮد. اﺟﺘﻤﺎﻋ. ﻲ. و. اﻓﺴﺮدﮔ. ﻲ. ﻳﺷﺪ.

Download (484kB) - qums

ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﻄﺐ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ
... ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎ و ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺶ ............................. .................. . ...... Page 17 ... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ
ﻋﺎدات روزاﻧﻪ. (. S- DHQ. ) ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮي ﺧﻮاب و ﺷﯿﻮع اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب در. ﻦﯿﺑ. 400.

ﻏﺮﺑﺎﻝ ﮔﺮﻱ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧﻲ: ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻌ

ﻏﺮﺑﺎﻝ ﮔﺮﻱ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧﻲ:ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺮﻩ ﺑﺮﺵ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺎﺑﻲ. ﺷــﻴﻮﻋﻲ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﻲ .... ﺳﻮﺍﻝ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺟﺴــﻤﺎﻧﻲ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ... ﺳﻮﺍﻟﻬﺎﻱ ﻣﻘﻴﺎﺱ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ (ﻣﻘﻴﺎﺱ B) ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﻲ ﺧﻮﺍﺑﻲ،. ﺍﺣﺴــﺎﺱ ﻓﺸــﺎﺭ ﻭ ... 17 - General Dysphoria. 18 -
Politi.

بررسی رابطه بین وضعیت سلامت عمومی و کیفیت خواب کارگران با ...

26 مه 2013 ... ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ. 28. ﺳﻮاﻟﯽ. General Health Questionnaire=GHQ) ... 1/17. از
ﮐﺎرﮔﺮان از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ . ﺷﯿﻮع ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮك. ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ...

بررسی الگوی خواب در پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ...

2 فوریه 2015 ... ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ. 17. %. ﭘﺮﺳﺘﺎران از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﺧﻮب ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و. /6. 32. %. داراي
ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ... اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب ﻋﻤﻮﻣﺎً. ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاب .... ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻤﺮه. ﮐﻠﯽ. 0. ﺗﺎ. 5. ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ..... ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺧﻄﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻮال ﺷﺪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺧﻮاب.

بررسی عوامل مؤثر بر اختلالات خواب در کودکان 6-4 ساله شهر تهران - مجله ...

برای تعیین اختلالات خواب، از پرسشنامه عادات خواب کودکان که حاوی 5 زیرمجموعه است
، استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون مجذور کای تجزیه و تحلیل ...

بررسی رابطه بین وضعیت سلامت عمومی و کیفیت خواب کارگران با ...

26 مه 2013 ... ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ. 28. ﺳﻮاﻟﯽ. General Health Questionnaire=GHQ) ... 1/17. از
ﮐﺎرﮔﺮان از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ . ﺷﯿﻮع ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮك. ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ...

تحقیق اختلالات خواب در میان دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی

هدف از مقاله حاضر بررسی میزان اختلالات خواب در دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی
.... ۱- buysse DJ ,Clinical diagnosis in 216 insomnia paticnts sleep 1994 ; 17:630 .
... روش گردآوری اطلاعات بصورت تصادفی و ابزار آن پرسشنامه می باشد . ... به منظور
بخش اختلالات خواب و با نام GLOBAL SLEEP ASSESSMENT ، قبلاً در قالب ۱۱ سوال
و ...

پاورپوینت درز انبساط در ساختمان

فایل فلش واموزش گوشی سامسونگ C3520 با دانلودر وباکس Z3X

پاورپوینت ابزار آلات ساختمانی

رساله قدیمی هفت کوکب (رساله هندی درتقویت قوه باه ترجمه به فارسی)

تفسیر فرم کوتاه mmpi (تفسیر تست mmpi فرم کوتاه - تفسیر آزمون mmpi فرم کوتاه)

نقش تربیت بدنی در جامعه

تحقیق باز دارنده خوردگی 34 ص

پایان نامه توصيف و اولويت بندي عوامل انگيزش شغلي معلمان تربيت‌بدني

تحقیق/مقاله آماده هدفمندی یارانه ها و آثار تورمی آن با فرمت ورد(word)

دانلود سورس کد پروژه طراحي وبسايت مشاور املاک با PHP - به همراه داکيومنت