دانلود رایگان


پرسشنامه اختلالات خواب 17 سوالی - دانلود رایگاندانلود رایگان پرسشنامه اختلالات خواب 17 سوالی

دانلود رایگان پرسشنامه اختلالات خواب 17 سوالی این پرسشنامه توسط محمدی و همکاران (به نقل از Lynchو همکاران) در سال 1388 برای جامعه ایرانی تهیه شده است و 17 سوال دارد که اختلالات را در سه قسمت مشکل در شروع خواب، (5 سوال) در تداوم خواب(7 سوال) و بیداری از خواب (5 سوال) ارزیابی می کند.
تعداد سوالات: 17
تعداد صفحات: 2
شامل: پرسشنامه + نمره گذاری و تفسیر + روایی و پایایی
نوع فایل: WORD


پرسشنامه اختلالات خواب


پرسشنامه اختلالات خواب محمدی


دانلود پرسشنامه اختلالات خواب


دانلود رایگان پرسشنامه اختلالات خواب


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه اختلالات خواب - ژورنال فایل - رز بلاگ

20 ژانويه 2017 ... پرسشنامه استاندارد اختلالات خواب 17سوالی - مادسیج ... از Lynchو همکاران) در سال
1388 برای جامعه ایرانی تهیه شده است و 17 سوال دارد که اختلالات را .

Effectiveness of Neurofeedback Training in Reducing the ... - طب نظامی

ها: آموزش نوروفیدبک، اختلال اضطراب فراگیر، پرسشنامه فراشناخت و باورهای
فراشناختی .... دبک. در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگ. ری. /. 191. J Mil Med.
Vol. 17, No. .... سوالی خودگزارشی است، که حیطه ... پذیری، تنش عضلانی و اختلال
خواب(، ...

بررسی کیفیت خواب و ارتباط آن با سلامت روان پرستاران

ﺧﻮاب. ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ،. ﺑﺎﻋﺚ. ﯾا. ﺠﺎد. اﻧﻮاع. اﺧﺘﻼﻻت. ﻣـ. ﯽ. ﺷـﻮد . ﭘﺮﺳﺘﺎران. ﺑﻪ. دﻟﯿﻞ. ﻣﺎﻫﯿﺖ. ﺷﻐﻠﯽ. ﺧﻮﯾﺶ. و. ﺑﻪ
... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﭘ. ﯿﺘﺴﺒﺮگ. ﯾارز. ﯽﺎﺑ. ﺷﺪ . ﺗﺠﺰ. ﻪﯾ. و. ﺗﺤﻠ. ﻞﯿ. داده. ﻫﺎ. ﺑـﺎ. ﻧـﺮم. اﻓـﺰار. SPSS. ﻧﺴـﺨﻪ. 17. و
.... ﺳــﻮاﻟﯽ. ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ. (. GHQ – 28. )1. و ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿـﺖ. ﺧﻮاب ﭘﯿﺘﺴﺒﺮگ. 2. (PSQI). ﺑﻮد.

میزان اختلالات خواب و عوامل مرتبط با آن در کودکان پیش دبستانی

17. ). در اﯾﺮان ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ. /6. 41. درﺻﺪ. (. 18. ،). /9. 30. درﺻﺪ. (.
19. ) ... و). ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﺎدات ﺧـﻮا ب ﮐﻮدﮐـﺎن. 1. ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺧﺘ. ﻼﻻت ﺧﻮاب. ﺑـﻮد. ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ. 50. ﺳـﻮال.

آزمون های روانسنجی پرکاربرد - مرکز جامع آرن

15 آوريل 2015 ... بزرگسالان, علایم مرضی ، علایم اضطرابی ، اختلال خواب ، کارکرد اجتماعی ، علایم
افسردگی. معرفی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ). ۱. ۱۸ سال به بالا ...

اعتباریابی پرسشنامه 28 سؤالی سلامت عمومی به عنوان ... - مجله حکیم

11 سپتامبر 2008 ... ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. 28. ﺳ. ﺆ. اﻟﯽ. ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ... ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . در ﻣﺮﺣﻠﻪ
اول ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ روی آزﻣﻮدﻧﯽ. ﻫﺎ ﺗﮑﻤﯿـﻞ. ﮔﺮدﯾﺪ .... ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﻮال.
ﻫـﺎی. آن ﺑﺮاﺳﺎس روش ... اﺿــﻄﺮاب و اﺧــﺘﻼل ﺧــﻮاب، اﺧــﺘﻼل در ﮐــﺎرﮐﺮد اﺟ. ﺘﻤــﺎﻋﯽ و ... ﻧﻔـﺮ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ
ﻋـﺪم ﺣـﻀﻮر. ﻣﻮﻗﺘﯽ در ﻣﺤﻞ و. 17. ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻣﺘﻨﺎع از ﻫﻤﮑﺎری از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ. آزﻣﻮدﻧﯽ.

Mental health status of Iranian students until 2011: A ... - تعالی بالینی

وﻟﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﯾﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ در دو ﺟﻨﺲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
، داراي. 28. ﺳﻮال و. ﭼﻬﺎر ﻣﻘﯿـﺎس ﻓﺮﻋـﯽ ﻋﻼﺋـﻢ. ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، اﺿﻄﺮاب و اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب، اﺧﺘﻼل در ﮐﺎرﮐﺮد ....
ﮐﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮرد. ارزﯾﺎﺑﻰ، داراى اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد،. /4. 65. درﺻﺪ. (17. ﻧﻔﺮ. ).

پرسشنامه های جدید روان شناسی و مدیریت | - مرکز روانشناسی و مشاوره سینا

29 ا کتبر 2017 ... پرسش نامه شیوه های فرزند پروری والدین2017-07-1350,000 ریال – خریداین ...... است
و این پرسش نامه دارای 17 سوال 5 گزینه ای است و دارای دو خرده مقیاس 1-تجاوز .....
پرسشنامه چک لیست رفتاری اختلال سلوک برای کودک2016-03-0510,000 ریال ....
پرسشنامهپرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ2016-02-1040,000 ریال ...

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ - مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر ...

اﺑﺘﺪاي ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎر و ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. 28 ... ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب و اﺧـﺘﻼل ﺧـﻮاب،. ﺳﻮاﻻت. 15. اﻟﯽ. 21
. ﺣﯿﻄﻪ اﺧﺘﻼل در ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و. ﺳـﻮاﻻت. 22. اﻟـﯽ. 28 .... 2،11،13،17،20،21. ﻫﻢ. ﭼﻨـﯿﻦ ﺑـﺮاي ...

بیخوابی در بیماران مبتلا به آپنه انسدادی خواب

ﺳﻨﺪﺭﻡ ﺁﭘﻨﻪ ﺍﻧﺴﺪﺍﺩﻱ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﻮﺍﺏ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﺎﻳﻊ ﺍﺳﺖ. ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺑﻲ ﺧﻮﺍﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ ... ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ
ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻲ ﺧﻮﺍﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ 8 ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﭼﺎﺭ (Epworth Sleepiness Scale) ﻃﻲ ﺭﻭﺯ
ﺍﻳﭙﻮﺭﺙ. ﺑﻲ ﺧﻮﺍﺑﻲ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ .... ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ (17). ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻜﻤﻴﻞ .... ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﻝ. ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﻋﺪﻩ ﺍﻱ ﺍﺯ ...

بررسی تاثیر برنامه آموزش خود مراقبتی بر اساس - مدیریت ارتقای سلامت

25 ژوئن 2011 ... اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ . اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪ. ف. ﺗﻌﯿﯿﻦ .... ﺗﻠﻔﯿﻖ.
و ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ .ﺷﺪ. " ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﯿﮕﺮن. " داراي. 38. ﺳﻮال. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ... 17(. 18،
. ) در ﺳﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ، ورزش و آرام ﺳﺎزي. (. ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل. ﺗﻨﺶ. و. ﺑ. ﻬﺒﻮد ﺧﻮاب. ).

تست افسردگی بک - بیتوته

مقدمه:پرسش نامه افسردگی بک (BDI) که شامل 21 گروه سوال است، برای نخستین بار در
سال 1961 توسط آرون بک، بکوارد، ... 16- اختلال در خواب 17- خستگی پذیری

بررسی شیوع انواع اختلالات خواب در کودکان دبستانی 7-12 ساله تحت ...

4 نوامبر 2009 ... از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺪي ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب ﮐﻮدﮐﺎن. ،. ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ .... ﺳﻮال در ﻣـﻮرد
اﻧـﻮاع اﺧـﺘﻼﻻت. ﺧﻮاب ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎي آن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺑﻠـﻪ، ﺧﯿـﺮ ﺑـﻮد . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در .... ﻧﻮع اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب
. 7. 8. 9. 10. 11. 12 p. دﻧﺪان ﻗﺮوﭼﻪ. 2/13. 5/14. 1/22. 7/12. 7/17. 2/18.

ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮاب در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭼﻜﻴﺪه - دانشگاه علوم پزشکی زنجان

20 مارس 2008 ... آﻣﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﺷﻴﻮع اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب و اﻧﻮاع آن در ﻛﺸﻮر ... ﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﻮﺳﻂ ..... ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ. PSQI.
را ﭘﺮ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪ .ه ﺷﺪ. 17. ﻣﺎ ﻧﻤﻲ. ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ آﻣﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴ.

روان سنجی - کلینیک تخصصی روانپزشکی وروانشناسی بالینی ...

امروز شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت 17:00:20 .... این آزمون دارای ۲۱ سوال بوده و ۲۱ بعد
از علائم افسردگی را طی دو هفته در مراجع مورد بررسی قرار میدهد. آزمون استرس، اضطراب
و افسردگی ... ۸-اختلالات خواب (پرسشنامه اختلالات خواب پترزبورگ (PSQI)).

بررسی وضعیت اختلالات خواب و عوامل مرتبط با آن در بیماران ... - پژوهان

فرضیات یا سوالات پژوهشی, 1- توزیع فراوانی سندرم پای بیقرار در بیماران
همودیالیزی ... در این پژوهش منظور از اختلالات خواب شامل بی خوابی، پر خوابی، سندرم
پای ... پژوهش در قالب فرم اطلاعاتی و پرسشنامه می باشد که در حین دیالیز(10) و
بهبودی وضع .... پرستاری و مامائی شهید بهشتی،سال شانزدهم،شماره53،تابستان1385،
ص:17-11.

ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻛﺮاك در ﺷﻨ - Zahedan Journal of ...

ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺮوه درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺮاد، از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .05/0. < p
. ﻣﻌﻨﻲ .... ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮات ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﻠﻴﺪ ﺳـﻮاﻻت وﺿـﻌﻴﺖ ﺳـﺎزﮔﺎري ﻓـﺮد را ﻧﺸـﺎن. ﻣﻲ. دﻫـﺪ ... اﺿﻄﺮاب و
اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب. 5. ±. 5/13. 6. ±. 5/7. ﻛﺎرﻛﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. 4. ±. 17. 6. ±. 10. اﻓﺴﺮدﮔﻲ. 5. ±. 13. 6. ±.
5.

سوالات متداول در مورد اختلالات خواب - جایروس (بهترین پزشکان مغز و ...

14 جولای 2015 ... سوالات متداول در مورد اختلالات خوابReviewed by مدیر بخش توسعه و تحقیق on Jul ...
1.0.3 آیا در آن واحد می توان چند اختلال خواب را با هم داشت؟

سوالات متداول در مورد اختلالات خواب - جایروس (بهترین پزشکان مغز و ...

14 جولای 2015 ... سوالات متداول در مورد اختلالات خوابReviewed by مدیر بخش توسعه و تحقیق on Jul ...
1.0.3 آیا در آن واحد می توان چند اختلال خواب را با هم داشت؟

پرسشنامه های جدید روان شناسی و مدیریت | - مرکز روانشناسی و مشاوره سینا

29 ا کتبر 2017 ... پرسش نامه شیوه های فرزند پروری والدین2017-07-1350,000 ریال – خریداین ...... است
و این پرسش نامه دارای 17 سوال 5 گزینه ای است و دارای دو خرده مقیاس 1-تجاوز .....
پرسشنامه چک لیست رفتاری اختلال سلوک برای کودک2016-03-0510,000 ریال ....
پرسشنامهپرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ2016-02-1040,000 ریال ...

ارتباط اختلال خواب با کیفیت زندگی در زنان سنین باروری

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻉ ﺑﺎﻻﻱ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ. ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﺎﻥ، .... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻱ. ﺧﻼﺻﻪ.
ﺷﺪﻩ. ﻛﻴﻔﻴﺖ. ﺯﻧﺪﮔﻲ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ. ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ. ﺟﻬﺎﻧﻲ. ﺩﺍﺭﺍﻱ. ۲۶. ﺳﻮﺍﻝ. ﺩﺭ. ﭼﻬﺎﺭ. ﺑﻌﺪ .... 2014; 17(11): 39-46.

پرسشنامه های جدید روان شناسی و مدیریت | - مرکز روانشناسی و مشاوره سینا

29 ا کتبر 2017 ... پرسش نامه شیوه های فرزند پروری والدین2017-07-1350,000 ریال – خریداین ...... است
و این پرسش نامه دارای 17 سوال 5 گزینه ای است و دارای دو خرده مقیاس 1-تجاوز .....
پرسشنامه چک لیست رفتاری اختلال سلوک برای کودک2016-03-0510,000 ریال ....
پرسشنامهپرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ2016-02-1040,000 ریال ...

Effectiveness of Neurofeedback Training in Reducing the ... - طب نظامی

ها: آموزش نوروفیدبک، اختلال اضطراب فراگیر، پرسشنامه فراشناخت و باورهای
فراشناختی .... دبک. در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگ. ری. /. 191. J Mil Med.
Vol. 17, No. .... سوالی خودگزارشی است، که حیطه ... پذیری، تنش عضلانی و اختلال
خواب(، ...

تبیین پیامدهای بی خوابی مزمن : یک مطالعه کیفی - دانشگاه علوم ...

17. ﻧﻔﺮ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﻃـﻮر ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ اﻧﺘﺨـﺎب .... و اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻤﯽ ... ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮال ﭘﮋوﻫﺶ.

مرکز تحقیقات اختلالات خواب شغلی - راهنمای بیماران

روزهای یکشنبه 14 تا 17 (2 تا 5 بعد از ظهر) و روزهای پنج شنبه 13 تا 16 بعد از ظهر
.... شما جدا میشوند و پرسشنامه ای کوتاهی که از وضعیت خواب شما در شب گذشته سوال ...

بررسی مقایسه ای مکانیزمهای دفاعی و سلامت روانی دانشجویان تربيت ...

ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه سلامت روان GHQ و سبکهای دفاعیDSQ40 بود. .....
مکانیزمهای مربوط به سبکهای دفاعی نوروتیک عبارتند از: ابطال[17]، ... مقياسهاي آن
عبارتند از: علائم جسماني، اضطراب و اختلال در خواب، اختلال در كاركرد اجتماعي و
افسردگی. ... استنباطی شامل آزمون مانوا برای پاسخگویی به سوالات اصلی تحقیق
استفاده شد.

اعتباریابی پرسشنامه 28 سؤالی سلامت عمومی به عنوان ... - مجله حکیم

11 سپتامبر 2008 ... ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. 28. ﺳ. ﺆ. اﻟﯽ. ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ... ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . در ﻣﺮﺣﻠﻪ
اول ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ روی آزﻣﻮدﻧﯽ. ﻫﺎ ﺗﮑﻤﯿـﻞ. ﮔﺮدﯾﺪ .... ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﻮال.
ﻫـﺎی. آن ﺑﺮاﺳﺎس روش ... اﺿــﻄﺮاب و اﺧــﺘﻼل ﺧــﻮاب، اﺧــﺘﻼل در ﮐــﺎرﮐﺮد اﺟ. ﺘﻤــﺎﻋﯽ و ... ﻧﻔـﺮ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ
ﻋـﺪم ﺣـﻀﻮر. ﻣﻮﻗﺘﯽ در ﻣﺤﻞ و. 17. ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻣﺘﻨﺎع از ﻫﻤﮑﺎری از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ. آزﻣﻮدﻧﯽ.

بیخوابی در بیماران مبتلا به آپنه انسدادی خواب

ﺳﻨﺪﺭﻡ ﺁﭘﻨﻪ ﺍﻧﺴﺪﺍﺩﻱ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﻮﺍﺏ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﺎﻳﻊ ﺍﺳﺖ. ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺑﻲ ﺧﻮﺍﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ ... ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ
ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻲ ﺧﻮﺍﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ 8 ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﭼﺎﺭ (Epworth Sleepiness Scale) ﻃﻲ ﺭﻭﺯ
ﺍﻳﭙﻮﺭﺙ. ﺑﻲ ﺧﻮﺍﺑﻲ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ .... ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ (17). ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻜﻤﻴﻞ .... ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﻝ. ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﻋﺪﻩ ﺍﻱ ﺍﺯ ...

پرسشنامه های جدید روان شناسی و مدیریت | - مرکز روانشناسی و مشاوره سینا

29 ا کتبر 2017 ... پرسش نامه شیوه های فرزند پروری والدین2017-07-1350,000 ریال – خریداین ...... است
و این پرسش نامه دارای 17 سوال 5 گزینه ای است و دارای دو خرده مقیاس 1-تجاوز .....
پرسشنامه چک لیست رفتاری اختلال سلوک برای کودک2016-03-0510,000 ریال ....
پرسشنامهپرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ2016-02-1040,000 ریال ...

ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮاب در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭼﻜﻴﺪه - دانشگاه علوم پزشکی زنجان

20 مارس 2008 ... آﻣﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﺷﻴﻮع اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب و اﻧﻮاع آن در ﻛﺸﻮر ... ﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﻮﺳﻂ ..... ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ. PSQI.
را ﭘﺮ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪ .ه ﺷﺪ. 17. ﻣﺎ ﻧﻤﻲ. ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ آﻣﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴ.

Download (484kB) - qums

ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﻄﺐ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ
... ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎ و ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺶ ............................. .................. . ...... Page 17 ... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ
ﻋﺎدات روزاﻧﻪ. (. S- DHQ. ) ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮي ﺧﻮاب و ﺷﯿﻮع اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب در. ﻦﯿﺑ. 400.

Predictor Factors of sleep problems in school-age children with ...

8 فوریه 2014 ... اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﺎدات ﺧﻮاب ﮐﻮدﮐﺎن. ﺑﺎ ﻫﺸﺖ ﺣﯿﻄﻪ و.
ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ... اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاري، اﺧﺘﻼل ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ، ﮐﻮدك. ﻣﻘﺪﻣﻪ. اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺ
ﺗﻮ .... اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻫﺮ ﺣﯿﻄﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻔﺖ ﺳﻮال ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ. اﺳﺎس ﻣﻘﯿﺎس ... 17. و ﺑﯿﺸﺘﺮ. اﺳﺘﺮس. ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺪﯾﺪ.
را ﻧﺸﺎن. ﻣﯽ. دﻫﺪ . اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﯽ و ﻫﻤﮑﺎران در. ﺳﺎل. 1384.

بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه سلامت جسمی

4 سپتامبر 2017 ... بعد سلامت جسمانی شامل سردرد، اختلال خواب، مشکلات گوارشی و. تنفسی، ... حاضر
تعیی. ویژگی های روان سنجی پرسشنامه. PHQ. است و. سوال. اصلی ..... Research
2005; 14: 875-882. 17. Gamal RM, Mahran SA, Fetoh NA, Janbi F.

06 panahi.indd - Baqiyatallah University of Medical Sciences ...

ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺧــﻮﺍﺏ، ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ .... ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ. 10 ﺳﻮﺍﻝ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺶ
ﺯﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ. ﻭ ﻧﺸــﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﺭﻭﺯﺍﻧــﻪ، ﻓﺮﺻــﺖ، ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﺭﻭﺍﺑﻂ .... (25 - 17) 21.

بررسی کیفیت خواب و عوامل موثر بر آن در بیماران بستری در بخش های ...

ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ایندکس کیفیت خواب پیتسبرگ((PSQI استکه ...
کند و بهترین ابزار مناسب برای اندازه گیری کیفیت خواب در افراد سالمند است (17) .
... جزء پنجم مربوط به اختلالات خواب است و با محاسبه میانگین نمرات جزئیات سوال 5 ...

آزمون های روان‌شناختی به زبان فارسی - مؤسسه آزمون‌یار پویا

7, راه‌كارهای سوال پرسیدن برای آموزش استثنایی, مرضیه قاسمی‌راد, 67. 9, فروید و
سندرم حافظه كاذب, سامان ... 1001, پرسشنامه كیفیت خواب, 18, بزرگسالان, ایرانی.
1004, چك لیست اختلال استرس پس از سانحه(PCL), 17, بزرگسالان, ایرانی. 1005,
پرسشنامه سلامت‌عمومی GHQ-12)), 12, بزرگسالان, ایرانی. 1006, مقیاس DASS-42,
42, 12 سال ...

بررسی کیفیت زندگی در مبتلایان سرطان پستان تحت درمان در مرکز ...

و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎروري، ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻄﺮ در ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد .... 17. ). ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺮ
ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران در درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛﯿﺮ. ﻣﯽ. ﮔﺬارد . ﻋﻤﺪه ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل، ... ﺳﻮال.
) و. 9. ﺣﯿﻄﻪ. ﻋﻼﺋﻢ. (. ﺧﺴﺘﮕﯽ، ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ، درد، ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ، اﺧﺘﻼل. ﺧﻮاب، ﮐﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ، ﯾﺒﻮﺳﺖ، اﺳﻬﺎل
و ...

بررسی کیفیت زندگی در مبتلایان سرطان پستان تحت درمان در مرکز ...

و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎروري، ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻄﺮ در ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد .... 17. ). ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺮ
ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران در درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛﯿﺮ. ﻣﯽ. ﮔﺬارد . ﻋﻤﺪه ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل، ... ﺳﻮال.
) و. 9. ﺣﯿﻄﻪ. ﻋﻼﺋﻢ. (. ﺧﺴﺘﮕﯽ، ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ، درد، ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ، اﺧﺘﻼل. ﺧﻮاب، ﮐﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ، ﯾﺒﻮﺳﺖ، اﺳﻬﺎل
و ...

اعتباریابی پرسشنامه 28 سؤالی سلامت عمومی به عنوان ... - مجله حکیم

11 سپتامبر 2008 ... ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. 28. ﺳ. ﺆ. اﻟﯽ. ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ... ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . در ﻣﺮﺣﻠﻪ
اول ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ روی آزﻣﻮدﻧﯽ. ﻫﺎ ﺗﮑﻤﯿـﻞ. ﮔﺮدﯾﺪ .... ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﻮال.
ﻫـﺎی. آن ﺑﺮاﺳﺎس روش ... اﺿــﻄﺮاب و اﺧــﺘﻼل ﺧــﻮاب، اﺧــﺘﻼل در ﮐــﺎرﮐﺮد اﺟ. ﺘﻤــﺎﻋﯽ و ... ﻧﻔـﺮ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ
ﻋـﺪم ﺣـﻀﻮر. ﻣﻮﻗﺘﯽ در ﻣﺤﻞ و. 17. ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻣﺘﻨﺎع از ﻫﻤﮑﺎری از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ. آزﻣﻮدﻧﯽ.

ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻛﺮاك در ﺷﻨ - Zahedan Journal of ...

ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺮوه درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺮاد، از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .05/0. < p
. ﻣﻌﻨﻲ .... ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮات ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﻠﻴﺪ ﺳـﻮاﻻت وﺿـﻌﻴﺖ ﺳـﺎزﮔﺎري ﻓـﺮد را ﻧﺸـﺎن. ﻣﻲ. دﻫـﺪ ... اﺿﻄﺮاب و
اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب. 5. ±. 5/13. 6. ±. 5/7. ﻛﺎرﻛﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. 4. ±. 17. 6. ±. 10. اﻓﺴﺮدﮔﻲ. 5. ±. 13. 6. ±.
5.

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺎﻛﻦ در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮاب و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳ

ﺧﻮاب، ﻛﺎراﻳﻲ ﺧﻮاب ﻣﻌﻤﻮل، اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب، ﻣﺼﺮف دارو. ﻫﺎ. ي ﺧﻮاب. آور و اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﻜﺮد روزاﻧﻪ. ؛ . 2.
از ﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و .... 17٫8. درﺻﺪ از زﻧﺎن و. 9٫4. درﺻﺪ. ﻣﺮداﻧﻲ. ﻛﻪ. ﺑ. ﻴﺶ از. 60. ﺳﺎل. ﺳﻦ.
داﺷﺘﻨﺪ،. ﺑﺮاﺳﺎس. ﻣﻌﻴﺎر. ﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ. و ..... 2. Goldberg General Health
Questionnaire ..... analysis scale public health question 28 in Iranian elderly (
Persian)]. Iranian ...

وضعيت اختلال خواب و عوامل موثر بر آن در سالمندان شهرستان آمل در سال ...

17 سوال اختلال خواب در سالمنداني که شب ادراري دارند چگونه است؟ ... اين پرسشنامه به
منظور برآورد کيفيت خواب افراد بوده و داراي سوالاتي در هفت زمينه شامل نظرسنجي ...

Download (484kB) - qums

ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﻄﺐ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ
... ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎ و ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺶ ............................. .................. . ...... Page 17 ... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ
ﻋﺎدات روزاﻧﻪ. (. S- DHQ. ) ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮي ﺧﻮاب و ﺷﯿﻮع اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب در. ﻦﯿﺑ. 400.

مرکز تحقیقات اختلالات خواب شغلی - راهنمای بیماران

روزهای یکشنبه 14 تا 17 (2 تا 5 بعد از ظهر) و روزهای پنج شنبه 13 تا 16 بعد از ظهر
.... شما جدا میشوند و پرسشنامه ای کوتاهی که از وضعیت خواب شما در شب گذشته سوال ...

مطالعه ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه رضایت شغلی اسپکتور در ...

ﺳﻮال. ﻫـﺎ. ي. ،8. 17. ،. 27. و. )35. و. اﻃــﻼع. رﺳــﺎﻧ. (ﻲ. ﺳــﻮال. ﻫــﺎ. ي. ،9. 18. ،. 26. و. ) 36 ...
ﺧﻮاب. ﻴﭘ. ﺘﺰﺑﺮگ . ﻦﻳا. ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ. ﻣﺘﺸﻜﻞ. از. 19. ﺳﻮال. ﺧﻮدﮔﺰارﺷ. ﻲ. اﺳﺖ. و. ﻧﻤﺮات. ﺣﺎﺻﻞ. ااز. ﻦﻳ ...
ﺎس. ﻋﻼ. ﻢﻳـ. ﺟﺴـﻤﺎﻧ. ،ﻲ. اﺿـﻄﺮاب. و. اﺧـﺘﻼل. ﺧـﻮاب،. اﺧـﺘﻼل. در. ﻛـﺎرﻛﺮد. اﺟﺘﻤﺎﻋ. ﻲ. و. اﻓﺴﺮدﮔ. ﻲ. ﻳﺷﺪ.

مطالعه ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه رضایت شغلی اسپکتور در ...

ﺳﻮال. ﻫـﺎ. ي. ،8. 17. ،. 27. و. )35. و. اﻃــﻼع. رﺳــﺎﻧ. (ﻲ. ﺳــﻮال. ﻫــﺎ. ي. ،9. 18. ،. 26. و. ) 36 ...
ﺧﻮاب. ﻴﭘ. ﺘﺰﺑﺮگ . ﻦﻳا. ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ. ﻣﺘﺸﻜﻞ. از. 19. ﺳﻮال. ﺧﻮدﮔﺰارﺷ. ﻲ. اﺳﺖ. و. ﻧﻤﺮات. ﺣﺎﺻﻞ. ااز. ﻦﻳ ...
ﺎس. ﻋﻼ. ﻢﻳـ. ﺟﺴـﻤﺎﻧ. ،ﻲ. اﺿـﻄﺮاب. و. اﺧـﺘﻼل. ﺧـﻮاب،. اﺧـﺘﻼل. در. ﻛـﺎرﻛﺮد. اﺟﺘﻤﺎﻋ. ﻲ. و. اﻓﺴﺮدﮔ. ﻲ. ﻳﺷﺪ.

وضعيت اختلال خواب و عوامل موثر بر آن در سالمندان شهرستان آمل در سال ...

17 سوال اختلال خواب در سالمنداني که شب ادراري دارند چگونه است؟ ... اين پرسشنامه به
منظور برآورد کيفيت خواب افراد بوده و داراي سوالاتي در هفت زمينه شامل نظرسنجي ...

ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ ﻳﻲ ﺎﻳــ ، اﻋﺘﺒــﺎر و ﭘﺎ ﻲ ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﻋــﺎﻣﻠ ﻲ - دانشگاه شاهد

ﺪه. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳ. ﻲ. ﺳﺎﺧﺖ ﻋﺎﻣﻠ. ﻲ. ، اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎ. ﺎﻳ. ﻳﻲ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣ. ﻲ. 28. ﺳـﻮاﻟ. ﻲ. (.
GHQ-28. ) .... زﻣـﺎن. ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و اﻟﻘـﺎﮔﺮ ﺗﺼـﻮ. ﻳ. ﺮ ذﻫﻨـ. ﻲ. ﻣﻨﻔـ. ﻲ. ﻓـﺮد. دارا. ي. اﺧﺘﻼل رواﻧ. ﻲ. ﺑﻪ
آزﻣﻮدﻧ. ﻧﻲ. ﺰ ﻧﻴ. ﻴ. ﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤ .... 17[. اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎ. ﺎﻳ. ﻳﻲ. ﻳا. ﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﮔﺮوه ﻛﻮدك و ﻧﻮﺟـﻮان. در ﻛﺸﻮر.
ﻫﺎي. ﺧﺎرﺟ. ﻲ. ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺮﻛ. ﻪ،ﻴ. ﻳ. ﻮﻧـﺎن. ] ..... ﻏﻠﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﭘﺲ از ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ، از ﺧﻮاب. ﺑﻴﺪار ﺷﺪه اﻳﺪ؟

پرسشنامه اختلالات خواب

پرسشنامه اختلالات خوابمشخصات پرسشنامه اختلالات خواب روایی و پایایی: دارد خرده
مقیاس ها: دارد نحوه نمره گذاری: دارد تعداد سوال: 17 سوالی نوع فایل: word پس از ...

بررسی الگوی خواب در پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ...

2 فوریه 2015 ... ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ. 17. %. ﭘﺮﺳﺘﺎران از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﺧﻮب ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و. /6. 32. %. داراي
ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ... اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب ﻋﻤﻮﻣﺎً. ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاب .... ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻤﺮه. ﮐﻠﯽ. 0. ﺗﺎ. 5. ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ..... ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺧﻄﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻮال ﺷﺪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺧﻮاب.

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺎﻛﻦ در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮاب و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳ

ﺧﻮاب، ﻛﺎراﻳﻲ ﺧﻮاب ﻣﻌﻤﻮل، اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب، ﻣﺼﺮف دارو. ﻫﺎ. ي ﺧﻮاب. آور و اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﻜﺮد روزاﻧﻪ. ؛ . 2.
از ﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و .... 17٫8. درﺻﺪ از زﻧﺎن و. 9٫4. درﺻﺪ. ﻣﺮداﻧﻲ. ﻛﻪ. ﺑ. ﻴﺶ از. 60. ﺳﺎل. ﺳﻦ.
داﺷﺘﻨﺪ،. ﺑﺮاﺳﺎس. ﻣﻌﻴﺎر. ﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ. و ..... 2. Goldberg General Health
Questionnaire ..... analysis scale public health question 28 in Iranian elderly (
Persian)]. Iranian ...

اﻟﮕﻮي ﺧﻮاب و ﺷﻴﻮع اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ

در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻴﻮع اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و دﺳﺘﻴﺎران ﭘﺰﺷﻜﻲ و ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ...
ﻛﺘﺎب رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﭘﻼن و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺎدات روزاﻧﻪ ... 17/9/. 1387. و اﻳﻦ اﺧـﺘﻼﻻت ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺑـﺮوز
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻨﻔـﻲ و. ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب در. ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد ... ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮاﻟﻲ ﺑﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎي زﻳـﺮ.

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب در ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﻴﻔﺖ در ﮔﺮدش و اﻓﺮا - طب جنوب

ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب در ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﻴﻔﺖ در ﮔﺮدش و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺷﻴﻔﺖ ﺛﺎﺑﺖ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ..... 17.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ. ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ و در. ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ
...

تست افسردگی بک - بیتوته

مقدمه:پرسش نامه افسردگی بک (BDI) که شامل 21 گروه سوال است، برای نخستین بار در
سال 1961 توسط آرون بک، بکوارد، ... 16- اختلال در خواب 17- خستگی پذیری

اعتباریابی پرسشنامه 28 سؤالی سلامت عمومی به عنوان ... - مجله حکیم

11 سپتامبر 2008 ... ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. 28. ﺳ. ﺆ. اﻟﯽ. ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ... ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . در ﻣﺮﺣﻠﻪ
اول ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ روی آزﻣﻮدﻧﯽ. ﻫﺎ ﺗﮑﻤﯿـﻞ. ﮔﺮدﯾﺪ .... ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﻮال.
ﻫـﺎی. آن ﺑﺮاﺳﺎس روش ... اﺿــﻄﺮاب و اﺧــﺘﻼل ﺧــﻮاب، اﺧــﺘﻼل در ﮐــﺎرﮐﺮد اﺟ. ﺘﻤــﺎﻋﯽ و ... ﻧﻔـﺮ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ
ﻋـﺪم ﺣـﻀﻮر. ﻣﻮﻗﺘﯽ در ﻣﺤﻞ و. 17. ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻣﺘﻨﺎع از ﻫﻤﮑﺎری از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ. آزﻣﻮدﻧﯽ.

پرسشنامه تست روانشناسیMMPI2 (ام ام پی آی 567 سوالی)

MMPI 2 ، تست روانشناسی MMPI 2 ، دانلود پرسشنامه MMPI 2 ، تست روانشناسی
MMPI ، تست ... تست روانشناسی میلون · ایحاد نمره BR در تست روانشناسی میلون 3 ·
اختلال شخصیت اسکیزوئید چیست ... 17- معتقدم که زندگی با من خوب رفتار نکرده
است. ... 53- اغلب در قسمتهایی از بدنم احساس سوزش ، مورمور شدن ، یا خواب رفتگی می
کنم.

پرسشنامه اختلالات خواب

پرسشنامه اختلالات خوابمشخصات پرسشنامه اختلالات خواب روایی و پایایی: دارد خرده
مقیاس ها: دارد نحوه نمره گذاری: دارد تعداد سوال: 17 سوالی نوع فایل: word پس از ...

میزان اختلالات خواب و عوامل مرتبط با آن در کودکان پیش دبستانی

17. ). در اﯾﺮان ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ. /6. 41. درﺻﺪ. (. 18. ،). /9. 30. درﺻﺪ. (.
19. ) ... و). ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﺎدات ﺧـﻮا ب ﮐﻮدﮐـﺎن. 1. ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺧﺘ. ﻼﻻت ﺧﻮاب. ﺑـﻮد. ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ. 50. ﺳـﻮال.

تست افسردگی بک | فرهنگ نیوز

16 آگوست 2016 ... پرسش نامه افسردگی بک (BDI) که شامل ۲۱ گروه سوال است، برای نخستین بار در سال
۱۹۶۱ توسط آرون بک، ... 16- اختلال در خواب 17- خستگی پذیری

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋ

26 مه 2014 ... ﺳﺆال. ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. در. ﭼﻬﺎر. ﺣﻴﻄﻪ. ﺳﻼﻣﺖ. ﺟﺴﻤﻲ،. اﺧﺘﻼﻻت. اﺿﻄﺮاب و. ﺧﻮاب،. اﺧﺘﻼﻻت. ﻣﺮﺑﻮط
... ﻣﻘﻴﺎس اﺧﺘﻼل. در. ﻛﺎرﻛﺮد. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. و. ﺳﻮال. 22. اﻟﻲ. 28. ﻣﺮﺑﻮط. ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس. اﻓﺴﺮدﮔﻲ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ..... )
17(. ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن. ﻧﻤﺮه ﺳﻼﻣﺖ روان. ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ.

تحقیق فرق ستاره و سیاره چیست

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب طرح‌ها و برنامه‌های شهرسازی - دکتر مصطفی بهزادفر

فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی قوه قضاييه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه ها شوراي حل اختلاف راي دادگاه با فرمت آفيس ورد Office Word به صورت (Doc)1 صفحه

مشکل در فلش گوشی های HTC و ارور update device halted due to large image update

آزمایش یادگیری ارادی و اتفاقی (آزمایش یادگیری ارادی و اتفاقی روانشناسی تجربی)

مقاله در مورد اورولوژي

تحقیق درباره قرآن وضرورت آن

دانلود فایل روتَ تبدانلود فایل روتَ تبلت سامسونگ گلکسی Tab S مدل SM-T805K اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

کارآفرینی احداث گلخانه، جهت توليد گل رز شاخه بريده

تحقیق درباره طيف سنج جرمي