دانلود رایگان


دانلود پاورپوینت لگن مایل (انحراف جانبی لگن) - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت لگن مایل (انحراف جانبی لگن)

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت لگن مایل (انحراف جانبی لگن) تعریف:
žاین تغییر شکل عبارت است از همسطح نبودن سه تیغ خاصره دو طرف با یکدیگر žاختلاف بین وضعیت طبیعی و ناهنجاری:وضعیت طبیعی :دو خار خاصره ای قدامی ـ فوقانی در یک راستا باشند( در سطح افق )خار خاصره ای قدامی ـ فوقانی و خار خاصره ای خلفی ـ فوقانی در یک راستا باشند. ناهنجاری: در کجی لگن ستیغ خاصره ای در مقایسه با سمت دیگر پایین می شود یا ستیغ خاصره دو طرف هم سطح با هم نباشند.در تیلت جانبی افتادگی ستیغ خاصره در یک سمت نسبت به سمت دیگر در صفحه فرونتال است. žعضلات درگیر در ناهنجاری لگن مایل:žعضلات ابداکتور ران : žسرینی میانی Glutes mediusžسرینی کوچک Glutes minimusžکشنده پهن نیام Tensor facsia lataežچرخش دهنده های خارجی žOutward rotators žعضله مربع کمری: Quadratuslumborum عضلات اداکتور ران:žنزدیک کننده بزرگ Adductor magnusžنزدیک کننده کوتاه Adductor brevisžنزدیک کننده طویل Adductor longusžراست داخلی Gracilis žشانه ای Pectineusžسرینی بزرگ Glutes maximus عضلات ابداکتور:žعضله سرینی میانی: žسرثابت : سطح خلفی حفره خاصره در پایین تاج خاصرهžسرمتحرک : سطح خارجی برجستگی بزرگ ران žعمل : دور کردن مفصل ران(Abduction) žعضله سرینی کوچک:žسرثابت : سطح خلفی استخوان لگن žسر متحرک : سطح قدامی برآمدگی بزرگ استخوان ران žعمل : چرخش داخلی وابداکشن استخوان ران(Outward rotation, Abduction) عضله کشنده پهن نیام:žسر ثابت : بخش قدامی تاج خاصرهžسر متحرک : رباط کناری خارجی برجستگی خارجی درشت نیعمل : تا کردن،دور کردن و چرخش داخلی به مقدار جزئی(Flexion Abduction and Inward rotation) žچرخش دهنده های خارجی:žسر ثابت : بخش خلفی و قدامی خاجی و خاصرهžسر متحرک : برجستگی بزرگ استخوان ران(Outward rotation) عمل : چرخش خارجی مفصل رانشامل 14 اسلاید POWERPOINT


دانلود پاورپوینت لگن مایل (انحراف جانبی لگن)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود فایل پاورپوینت لگن مایل(انحراف جانبی لگن)pelvic obliquity

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت لگن مایل(انحراف جانبی
لگن)pelvic obliquity قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده
...

دانلود پاورپوینت لگن مایل (انحراف جانبی لگن)|t26379

11 مارس 2018 ... دانلود پاورپوینت لگن مایل (انحراف جانبی لگن) تعریف: žاین تغییر شکل عبارت
است از همسطح نبودن سه تیغ خاصره دو طرف با یکدیگر žاختلاف ...

تشخيص خون مخفي در مدفوع - دانشجوي ميكروبيولوژي اروميه 88

اگر در لگن توالت خون وجود داشته باشد، رنگ کاغذ معرف تغییر می‌‌کند. ... 3- عبور خون
قرمز روشن یا خرمائی مایل به قرمز در مدفوع که این تظاهر بیشتر مربوط به ... انحراف
چشم (استرابيسم)(لوچی) .... C نام‌هاي تجاري: Novo Norm عوارض جانبي اعصاب مرکزي:
سردرد قلبي عروقي: آنژين، درد ..... برای دانلود پاورپوینت روی دانلود کلیک کنید.

دانلود پاورپوینت لگن مایل (انحراف جانبی لگن)|دانلود فایل

8 ا کتبر 2017 ... دانلود پاورپوینت لگن مایل (انحراف جانبی لگن) تعریف: žاین تغییر شکل عبارت
است از همسطح نبودن سه تیغ خاصره دو طرف با یکدیگر žاختلاف ...

پاورپوینت لگن مایل انحراف جانبی لگن | رضا دانلود - persianblo.ir

18 مارس 2018 ... پاورپوینت لگن مایل انحراف جانبی لگن: The top selling site in Iran is here.
پاورپوینت لگن مایل انحراف جانبی لگن Ask us. - رضا دانلود » [رضا ...

حرکات اصلاحی لگن - ران - ورزش برای همه

13 دسامبر 2017 ... حرکات اصلاحی لگن - ران ،پاورپوینت حرکات اصلاحی لگن - ران ،اولین گام در ... در
ارزیابی راستا، راستای قدامی، خلفی و جانبی ارزیابی میشود. ... آن چرخش یا پیچش
است و یا اینکه انحرافات بین برجستگی قدامی فوقانی ... برچسب ها پاورپوینت
ورزشی, حرکات اصلاحی, دانلود پاورپوینت تربیت بدنی, سیده زهرا موسویان.

دانلود پاورپوینت لگن مایل (انحراف جانبی لگن)|e34285

12 فوریه 2018 ... مختصر پاورپوینت لگن مایل (انحراف جانبی لگن) Welcome to our site to buy
پاورپوینت لگن مایل (انحراف جانبی لگن) چگونه پاورپوینت لگن مایل ...

پاورپوینت لگن مایل انحراف جانبی لگن | دانلود فارسی - amp98.ir

20 فوریه 2018 ... (دانلود فارسی) اخیرا این سایت به جمع آوری اطلاعات تخصصی درخصوص پاورپوینت
لگن مایل انحراف جانبی لگن می پردازد. -- دانلود فارسی …

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺎﻳﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ، ﺟﻮاﻧﺎن

ادرار دردﻧﺎك، ﺧﺮوج ﭼﺮك از ﻣﻬﺒﻞ، درد رد ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﻜﻢ، ﺗﺮوم ﻟﮕﻦ ﺧﺎﺻﺮه و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﻧﻴﺴﺖ اﮔﺮ. ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ .... ﻛﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﺎدن ﻳﺎ رﺳﺎت ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ . ﻛﺎﻫﺶ
..... ﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ روﺣﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، اﺧﺘﻼﻻت ﻃﺒﻲ، اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ داروﻫﺎ و ﻳﺎ
.... ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻏﻢ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن، ﺷﺪت و ﻣﻴﺰان اﻧﺤﺮاف ﺧﻠﻖ از ﺧﻠﻖ و رﻓﺘﺎر
ﻣﻌﻤﻮل.

PDF: پاورپوینت لگن مایل انحراف جانبی لگن | مقاله فارسی

{ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺎرﺳﯽ} ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن ﻫﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداری ﮐﻨﯿﺪ. وﻟﯽ در.
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻟﮕﻦ ﻣﺎﯾﻞ اﻧﺤﺮاف ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻟﮕﻦ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.

دانلود پاورپوینت لگن مایل (انحراف جانبی لگن)|دانلود فایل

8 ا کتبر 2017 ... دانلود پاورپوینت لگن مایل (انحراف جانبی لگن) تعریف: žاین تغییر شکل عبارت
است از همسطح نبودن سه تیغ خاصره دو طرف با یکدیگر žاختلاف ...

آموزش خياطي زنانه - اورجينال

9 ساعت قبل ... دانلود پاورپوینت شخصیت – خرید آنلاین و دریافت ... گزارش کارآموزی مکانیک در
کارگاه میل لنگ تراشی ... پاورپوینت بررسی انحراف جانبی لگن

Slide 1

به شکل کیسه ای در بالای شکم و به سمت چپ خط میانی شکم مایل شده. از راست با liver
و از ..... استخوان پهن (لگن و کتف) با سرعت بیشتری جوش می خورد. شکستگی سر ...

درمان اسکولیوز و انحراف طرفی ستون فقرات بدون جراحی - تنها مرکز ...

تصور عمومی و کلی از بدشکلی اسکولیوز انحناء جانبی ستون فقرات است. حال آن که
این عارضه در واقع بسیار پیچیده‌تر است. اسکولیوز (کژپشتی، انحراف یا کجی ...

علايم هشدار در دوران بارداري - تالار گفتگوی ایرانیان

11 آوريل 2010 ... فشار در ناحيه لگن (مانند اينكه بچه مي خواهد بيرون بيايد)، درد در قسمت ... در این مقاله
آنچه را که لازم است مادران باردار بدانند بطور کامل بیان می کنیم. .... در صورتي كه رنگ
ترشحات زرد يا مايل به سبز شده با خارش ، سوزش ويا ... در برخي خانمها بزرگ شدن رحم
باعث انحراف مهره هاي كمر به سمت جلو شده ودرد پشت وكمر ايجاد ميكند ...

پاورپوینت لگن مایل انحراف جانبی لگن

[2016-10-02]: پاورپوینت درباره عضلات لگن در بانوان و بارداری فرمت فایل: power
point (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید: 36 اسلاید عملکرد عضلات کف لگن: ...

دانلود تحقیق لگن مایل(انحراف جانبی لگن) - فروشگاه تخصصی تحقیق ...

دانلود تحقیق لگن مایل(انحراف جانبی لگن) ... žشامل 14 اسلاید powerpoint به همراه
مستندات و تصاویر. اشتراک بگذارید: ... دانلود تحقیق خاطره های نیمه هوشیار.

پاورپوینت لگن مایل انحراف جانبی لگن | حسن دانلود - persianblo.ir

30 مارس 2018 ... پاورپوینت درباره لگن مایل انحراف جانبی لگن. فرمت فایل: power point (قابل
ویرایش) تعداد اسلاید: 14 اسلاید. تعریف. ž. žاین تغییر شکل عبارت ...

معنی pet به فارسی ، زویا دیکشنری آنلاین آموزش زبان انگلیسی

دانلود پاورپوینت آماده در مورد انواع مودم در فن اوری شبکه های گسترده در 17 اسلاید ·
دانلود دانلود تحقیق ... دانلود پاورپوینت لگن مایل(انحراف جانبی لگن) · لیست سایر ...

امنیت در خودرو - نواندیشان

16 جولای 2010 ... در این مقاله شما همه چیز را درباره تست تصادف خواهید آموخت که شامل برنامه ... همچنین در
سینه، لگن، پا و دیگر اعضای بدن آدمک شتاب سنج قرار داده می شود. ... که میزان انحراف
سینه را در طی تصادف اندازه گیری می کند. ... 1- ضربه از روبه رو با سرعت mph35
مایل – در mph35 ( kph56 ) خودرو مستقیما به ..... كيسه هاي هوايي جانبي

پاورپوینت لگن مایل انحراف جانبی لگن

2 مارس 2018 ... پاورپوینت درباره لگن مایل انحراف جانبی لگن. فرمت فایل: power point (قابل
ویرایش) تعداد اسلاید: 14 اسلاید. تعریف. ž. žاین تغییر شکل عبارت ...

PDF: پاورپوینت لگن مایل انحراف جانبی لگن | مقاله فارسی

{ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺎرﺳﯽ} ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن ﻫﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداری ﮐﻨﯿﺪ. وﻟﯽ در.
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻟﮕﻦ ﻣﺎﯾﻞ اﻧﺤﺮاف ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻟﮕﻦ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.

PDF: پاورپوینت لگن مایل انحراف جانبی لگن | مقاله فارسی

{ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺎرﺳﯽ} ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن ﻫﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداری ﮐﻨﯿﺪ. وﻟﯽ در.
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻟﮕﻦ ﻣﺎﯾﻞ اﻧﺤﺮاف ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻟﮕﻦ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.

دانلود فایل پاورپوینت لگن مایل(انحراف جانبی لگن)pelvic obliquity

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت لگن مایل(انحراف جانبی
لگن)pelvic obliquity قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده
...

پاورپوینت لگن مایل انحراف جانبی لگن | مارجین دانلود

25 فوریه 2018 ... {مارجین دانلود} کارآموزی پیرامون پاورپوینت لگن مایل انحراف جانبی لگن را از اینجا
دانلود نمایید. » مارجین دانلود -- (مارجین دانلود) {مارجین دانلود} برای ...

فیزیوتراپی (Physiotherapy) - شکستگی استخوان بازو

مقالات قلب و عروق (شامل مفاهیم، اختلالات و مقاله های آموزشی) ... شکستگی های مایل و
عرضی تنه استخوان بازو ... پوشانه میشود در حالیکه مفصل آرنج در حالت 90 درجه خم
قرار گرفته و مفصل مچ دست مستقیم و بدون انحراف است. ..... دانلود کتاب ساختار و
عملکرد سیستم عصبی-عضلانی · physiotherapy journals list · journal of
physiotherapy ...

پاورپوینت لگن مایل انحراف جانبی لگن | نگین دانلود - dn98.ir

10 فوریه 2018 ... پاورپوینت درباره لگن مایل انحراف جانبی لگن. فرمت فایل: power point (قابل
ویرایش) تعداد اسلاید: 14 اسلاید. تعریف. ž. žاین تغییر شکل عبارت ...

سایت رسمی دکتر برنجی - Page Columns

فایل PDF · فایل powerpoint ... یومی هو تراپی با اصلاح لگن خاصره و به تعادل و
تقارن رساندن کل بدن، مرکز ثقل بدن را به جایگاه اصلی خود ... را از روی تاج ایلیاک
سمت چپ و راست بگذرانیم، مشاهده خواهیم کرد که این خط افقی نیست، بلکه مایل است.
... تداوم این وضعیت در دراز مدت منجر به انحراف جانبی «اسکلیوز» در ستون فقرات می
گردد.

علايم هشدار در دوران بارداري - تالار گفتگوی ایرانیان

11 آوريل 2010 ... فشار در ناحيه لگن (مانند اينكه بچه مي خواهد بيرون بيايد)، درد در قسمت ... در این مقاله
آنچه را که لازم است مادران باردار بدانند بطور کامل بیان می کنیم. .... در صورتي كه رنگ
ترشحات زرد يا مايل به سبز شده با خارش ، سوزش ويا ... در برخي خانمها بزرگ شدن رحم
باعث انحراف مهره هاي كمر به سمت جلو شده ودرد پشت وكمر ايجاد ميكند ...

ورزش معلولان - خلاصه اي از كتاب تربيت بدني و ورزش معلولين

انحراف مايل لگن : تغيير شكل در لگن اغلب به علت كوتاهي يك پا اتفاق مي‌افتد. فرد
مبتلا به علت .... ايجاد استحكام جانبي در مفصل مچ پا و جلوگيري از حركات جانبي.

پاورپوینت لگن مایل انحراف جانبی لگن | حسن دانلود - persianblo.ir

30 مارس 2018 ... پاورپوینت درباره لگن مایل انحراف جانبی لگن. فرمت فایل: power point (قابل
ویرایش) تعداد اسلاید: 14 اسلاید. تعریف. ž. žاین تغییر شکل عبارت ...

معنی pet به فارسی ، زویا دیکشنری آنلاین آموزش زبان انگلیسی

دانلود پاورپوینت آماده در مورد انواع مودم در فن اوری شبکه های گسترده در 17 اسلاید ·
دانلود دانلود تحقیق ... دانلود پاورپوینت لگن مایل(انحراف جانبی لگن) · لیست سایر ...

پاورپوینت لگن مایل انحراف جانبی لگن | مارکر دانلود - persianblo.ir

29 مارس 2018 ... مارکر دانلود پاورپوینت درباره لگن مایل انحراف جانبی لگن فرمت فایل: power point
(قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 14 اسلاید تعریف ž žاین تغییر ...

پاورپوینت لگن مایل انحراف جانبی لگن |7565| دیجیتال مقاله

24 ژانويه 2018 ... پاورپوینت لگن مایل انحراف جانبی لگن (7565):لگن مایل انحراف جانبی ... دانلود
پاورپوینت با موضوع سیستم انحراف آب سد مخزنی کوثر، در قالب ppt ...

پاورپوینت لگن مایل انحراف جانبی لگن

[2016-10-02]: پاورپوینت درباره عضلات لگن در بانوان و بارداری فرمت فایل: power
point (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید: 36 اسلاید عملکرد عضلات کف لگن: ...

آندوسکوپی (endoscopy) چیست ؟ - بازار تجهیزات پزشکی ایران GMed.ir

7 ژانويه 2017 ... لوازم جانبی اکسیژن ساز ..... Current Stimulationفراخوان همکاری با مجله JAMSAT و
ارسال مقاله توسط ... به طور کلی ۴ تا ۶ ساعت قبل از آندوسکپی نباید هیچ غذایی میل
کرد و باد ... لاپاراسکوپی : آندوسکوپی ناحیه شکم یا لگن (نوعی تکنیک برای ....
این انسداد به علت تورم مخاط ناشی از عفونت ، حساسیت ، انحراف تیغه ...

پاورپوینت لگن مایل انحراف جانبی لگن | بهرخ دانلود

11 مارس 2018 ... پاورپوینت درباره لگن مایل انحراف جانبی لگن. فرمت فایل: power point (قابل
ویرایش) تعداد اسلاید: 14 اسلاید. تعریف. ž. žاین تغییر شکل عبارت ...

دانلود پاورپوینت لگن مایل(انحراف جانبی لگن) - draf -پروژه دانشجویی

دانلود پاورپوینت لگن مایل(انحراف جانبی لگن) این تغییر شکل عبارت است از
همسطح نبودن سه تیغ خاصره دو طرف با یکدیگرتغییر شکل عبارت است از همسطح
نبودن ...

آندوسکوپی (endoscopy) چیست ؟ - بازار تجهیزات پزشکی ایران GMed.ir

7 ژانويه 2017 ... لوازم جانبی اکسیژن ساز ..... Current Stimulationفراخوان همکاری با مجله JAMSAT و
ارسال مقاله توسط ... به طور کلی ۴ تا ۶ ساعت قبل از آندوسکپی نباید هیچ غذایی میل
کرد و باد ... لاپاراسکوپی : آندوسکوپی ناحیه شکم یا لگن (نوعی تکنیک برای ....
این انسداد به علت تورم مخاط ناشی از عفونت ، حساسیت ، انحراف تیغه ...

پاورپوینت لگن مایل انحراف جانبی لگن | سلیمان دانلود - persianblo.ir

28 مارس 2018 ... پاورپوینت درباره لگن مایل انحراف جانبی لگن. فرمت فایل: power point (قابل
ویرایش) تعداد اسلاید: 14 اسلاید. تعریف. ž. žاین تغییر شکل عبارت ...

معنی pet به فارسی ، زویا دیکشنری آنلاین آموزش زبان انگلیسی

دانلود پاورپوینت آماده در مورد انواع مودم در فن اوری شبکه های گسترده در 17 اسلاید ·
دانلود دانلود تحقیق ... دانلود پاورپوینت لگن مایل(انحراف جانبی لگن) · لیست سایر ...

پاورپوینت لگن مایل انحراف جانبی لگن | رضا دانلود - persianblo.ir

18 مارس 2018 ... پاورپوینت لگن مایل انحراف جانبی لگن: The top selling site in Iran is here.
پاورپوینت لگن مایل انحراف جانبی لگن Ask us. - رضا دانلود » [رضا ...

آموزش خياطي زنانه - اورجينال

9 ساعت قبل ... دانلود پاورپوینت شخصیت – خرید آنلاین و دریافت ... گزارش کارآموزی مکانیک در
کارگاه میل لنگ تراشی ... پاورپوینت بررسی انحراف جانبی لگن

حركات اصلاحي و اهميت آن

انحراف جانبی لگن. و در صورتی که عوامل نگهدارنده و پایدار کننده لگن از یک طرف دچار
اختلال شود ،لگن را دچار چرخش جانبی می کند که به آن انحراف جانبی لگن می گویند.

توسعه اقتصادی ژاپن و عوامل کلیدی آن

پاورپوینت جامعه و خانواده( درس ۱۲ تاریخ ۱ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی)

دانلود پاورپوینت شیشه های خود تمیز شونده شامل 22 اسلاید با تخفیف 40 درصدی اورمیاباکس

پاورپوینت عوامل موثر بر یادگیری

نمونه سوالات فنی حرفه ای کاربر EXEL اکسل تعداد 278 سوال تستی با جواب همراه با سوالات عملی و جزوه

همبستگی کوانتومی

جدیدترین طرح توجیهی تهيه گوشت شترمرغ

رام تبلت چینی

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه چهارم ابتدایی درس آموزش مفهوم کسر

دانلود متن کامل رساله دکتری طراحی الگوی مدیریت بلایا (حوادث طبیعی) با فرمت ورد word