دانلود رایگان


پاورپوینت استاندارد حسابرسي 800 ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس چارچوبهاي با مقاصد خاص - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت استاندارد حسابرسی 800 ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده براساس چارچوبهای با مقاصد خاص

دانلود رایگان پاورپوینت استاندارد حسابرسي 800 ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس چارچوبهاي با مقاصد خاص پاورپوینت استاندارد حسابرسي 800 ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس چارچوبهاي با مقاصد خاص
11اسلاید
چکيده محتواي فابل:
دامنه کاربرد
¨ملاحظات خاص در بکارگیری استانداردهای 100 تا 700 در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس یک چارچوب با مقاصد خاص. تاریخ اجرا¨صورتهاي مالي با دوره مالي اول فروردين 1391 و پس از آن هدف¨هدف حسابرس هنگام بکارگيري استانداردهاي حسابرسي در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس یک چارچوب با مقاصد خاصپذیرش کار؛برنامه ریزی و اجرای حسابرسی؛ وگزارشگری نسبت صورت مالی.¨ تعاریفصورتهاي مالي با مقاصد خاص: صورتهاي مالي تهيه شده براساس يک چارچوب با مقاصد خاص.
چارچوب با مقاصد خاص: چارچوب گزارشگري مالي طراحي شده براي رفع نيازهاي اطلاعاتي استفاده کنندگان خاص .
نمونه هايي از چارچوبهای با مقاصد خاص

ضوابط مورد استفاده واحد تجاري برای تهیه اطلاعات مالی برای مقاصد مالیاتی؛ضوابط گزارشگري مالي مقرر توسط مراجع ذیصلاح قانونی؛ یاضوابط گزارشگري مالي يک قرارداد، از قبيل قرارداد تسهیلات مالی يا کمک بلاعوض.

پاورپوینت استاندارد حسابرسی 800


پاورپوینت استاندارد حسابرسی 800 ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده براساس چارچوبهای با مقاصد خاص


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس چارچوبهاي با ...

2. اين استاندارد برای حسابرسی مجموعه کاملی از صورتهاي مالي تهيه شده براساس یک
چارچوب با مقاصد خاص تدوین شده است. در استاندارد 805[1]، ملاحظات خاص در حسابرسي
یک صورت مالي یا عنصر، حساب يا قلم خاصی از يک صورت مالي مطرح می‌شود. 3. اين
استاندارد، الزامات ساير استانداردها را نفی نمي‌کند و به همه ملاحظات خاص مرتبط با
شرايط ...

۷۱۰ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺍﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ – 1 5 9

ﺻـﻮرﺗﻬﺎي ﻣـﺎﻟﻲ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. اي. (. ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺎﺳـﻲ و ﻳﺎدداﺷـﺘﻬﺎي ﺗﻮﺿـﻴﺤﻲ آ. )ن. ، ﺟﺰﻳـﻲ از.
ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ دوره ﺟﺎري ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ. ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ. ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﺳﺖ . . 1. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ. 720.
”،. ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﺣﺎوي. ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﺪه. “ . 2. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ. 800
. ”،. ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﺎص در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﺎرﭼﻮﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﺎص. (. ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ
ﺷﺪه.

ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس چارچوبهاي با ...

2. اين استاندارد برای حسابرسی مجموعه کاملی از صورتهاي مالي تهيه شده براساس یک
چارچوب با مقاصد خاص تدوین شده است. در استاندارد 805[1]، ملاحظات خاص در حسابرسي
یک صورت مالي یا عنصر، حساب يا قلم خاصی از يک صورت مالي مطرح می‌شود. 3. اين
استاندارد، الزامات ساير استانداردها را نفی نمي‌کند و به همه ملاحظات خاص مرتبط با
شرايط ...

۷۱۰ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺍﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ – 1 5 9

ﺻـﻮرﺗﻬﺎي ﻣـﺎﻟﻲ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. اي. (. ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺎﺳـﻲ و ﻳﺎدداﺷـﺘﻬﺎي ﺗﻮﺿـﻴﺤﻲ آ. )ن. ، ﺟﺰﻳـﻲ از.
ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ دوره ﺟﺎري ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ. ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ. ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﺳﺖ . . 1. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ. 720.
”،. ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﺣﺎوي. ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﺪه. “ . 2. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ. 800
. ”،. ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﺎص در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﺎرﭼﻮﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﺎص. (. ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ
ﺷﺪه.

استاندارد حسابرسی 800- ملاحظات خاص در حسابرسی صورت های مالی ...

1 مارس 2016 ... استاندارد حسابرسی 800- ملاحظات خاص در حسابرسی صورت های مالی تهیه شده براساس
چارچوب های با مقاصد خاص. 1. استانداردهای 100 تا 700، در حسابرسی صورتهای مالی
کاربرد دارد. در این استاندارد، ملاحظات خاص در بکارگیری آن استانداردها در حسابرسی
صورتهای مالی تهیه شده براساس یک چارچوب با مقاصد خاص مطرح می‌شود ...

آموزش روت و نصب ریکاوری مد برای گوشی Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100

پاورپوینت مدیریت استراتژیک-مطالعه استراتژیک رستورانهای زنجیره ای مک دونالد-31 اسلاید

پاورپوینت درباره بذر کار ها

جزوه روش تحلیل محتوا - تالیف دکتر نعیم بدیعی-مربوط به درس روشهای تحقیق در رفتار سازمانی- رشته مدیریت دولتی گرایش تحول

تحقیق درمورد پرتودهي مواد غذايي (اشعه دادن)

تحقیق آماده درس اندیشه اسلامی 2 (شيوه حكومت اسلامى)

کتاب اموزش جیپسی جز گیتار Daniel Givone - 25 Pieces Dans Le Style Gypsy Jazz

اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی چگونه حس پرخاشگری در دانش آموزانم که تحت تأثیر عوامل تربیتی اجتماعی آنان بود را کنترل نمایم ؟

تأثیر عوامل فیزیكی كلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

دانلود تحقیق مهدویت