دانلود رایگان


پاورپوینت استاندارد حسابرسي 800 ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس چارچوبهاي با مقاصد خاص - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت استاندارد حسابرسی 800 ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده براساس چارچوبهای با مقاصد خاص

دانلود رایگان پاورپوینت استاندارد حسابرسي 800 ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس چارچوبهاي با مقاصد خاص پاورپوینت استاندارد حسابرسي 800 ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس چارچوبهاي با مقاصد خاص
11اسلاید
چکيده محتواي فابل:
دامنه کاربرد
¨ملاحظات خاص در بکارگیری استانداردهای 100 تا 700 در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس یک چارچوب با مقاصد خاص. تاریخ اجرا¨صورتهاي مالي با دوره مالي اول فروردين 1391 و پس از آن هدف¨هدف حسابرس هنگام بکارگيري استانداردهاي حسابرسي در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس یک چارچوب با مقاصد خاصپذیرش کار؛برنامه ریزی و اجرای حسابرسی؛ وگزارشگری نسبت صورت مالی.¨ تعاریفصورتهاي مالي با مقاصد خاص: صورتهاي مالي تهيه شده براساس يک چارچوب با مقاصد خاص.
چارچوب با مقاصد خاص: چارچوب گزارشگري مالي طراحي شده براي رفع نيازهاي اطلاعاتي استفاده کنندگان خاص .
نمونه هايي از چارچوبهای با مقاصد خاص

ضوابط مورد استفاده واحد تجاري برای تهیه اطلاعات مالی برای مقاصد مالیاتی؛ضوابط گزارشگري مالي مقرر توسط مراجع ذیصلاح قانونی؛ یاضوابط گزارشگري مالي يک قرارداد، از قبيل قرارداد تسهیلات مالی يا کمک بلاعوض.

پاورپوینت استاندارد حسابرسی 800


پاورپوینت استاندارد حسابرسی 800 ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده براساس چارچوبهای با مقاصد خاص


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


متن استاندارد حسابرسی شماره 800-استاندارد حسابرسی 800 ملاحظات ...

متن استاندارد حسابرسی شماره 800-استاندارد حسابرسی 800 ملاحظات خاص در
حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس چارچوبهاي با مقاصدخاص (تجدید نظر شده
1390 ). 22 مهر 1396 ... اين استاندارد برای حسابرسی مجموعه کاملی از صورتهاي مالي
تهيه شده براساس یک چارچوب با مقاصد خاص تدوین شده است. در استاندارد 805[1]،
ملاحظات خاص در ...

متن استاندارد حسابرسی شماره 800-استاندارد حسابرسی 800 ملاحظات ...

متن استاندارد حسابرسی شماره 800-استاندارد حسابرسی 800 ملاحظات خاص در
حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس چارچوبهاي با مقاصدخاص (تجدید نظر شده
1390 ). 22 مهر 1396 ... اين استاندارد برای حسابرسی مجموعه کاملی از صورتهاي مالي
تهيه شده براساس یک چارچوب با مقاصد خاص تدوین شده است. در استاندارد 805[1]،
ملاحظات خاص در ...

۷۱۰ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺍﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ – 1 5 9

ﺻـﻮرﺗﻬﺎي ﻣـﺎﻟﻲ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. اي. (. ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺎﺳـﻲ و ﻳﺎدداﺷـﺘﻬﺎي ﺗﻮﺿـﻴﺤﻲ آ. )ن. ، ﺟﺰﻳـﻲ از.
ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ دوره ﺟﺎري ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ. ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ. ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﺳﺖ . . 1. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ. 720.
”،. ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﺣﺎوي. ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﺪه. “ . 2. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ. 800
. ”،. ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﺎص در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﺎرﭼﻮﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﺎص. (. ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ
ﺷﺪه.

دانلود طرح تفصیلی منطقه 2 تهران (کاملترین طرح موجود)

پاورپوینت دبی

دانلود درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی درس حجم

پاورپوینت کاردیومیوپاتی

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده جماران

دانلود گزارش تخصصی فارسی بخوانیم ابتدایی

دانلود پایان نامه بررسی روند حجاب در جامعه امروزی

پاورپوینت فنيل كتون اوري

آموزش ویدیویی زبان اسکرچ فصل اول

اقدام پژوهی معاون آموزشی چگونه توانستم کیانا را به درس و مدرسه و ماندن در کلاس علاقه مند نمایم ؟