دانلود رایگان


طراحی کنترل کننده به منظور بهبود پایداری گذرا در سیستم های قدرت با استفاده از کنترل کننده توان بین خطوط - دانلود رایگاندانلود رایگان طراحی کنترل کننده به منظور بهبود پایداری گذرا در سیستم های قدرت با استفاده از کنترل کننده توان بین خطوط

دانلود رایگان طراحی کنترل کننده به منظور بهبود پایداری گذرا در سیستم های قدرت با استفاده از کنترل کننده توان بین خطوط تقاضاي روز افزون انرژي الکتريکي و تجديد ساختار در سيستمهاي قدرت باعث شده­است که اين سيستمها در نزديکي حدود پايداري خود کار کنند. يکي از مسائلي که در طراحي و بهره­برداري از سيستمهاي قدرت بايد مد نظر قرار گيرد پايداري سيستم در مقابل اغتشاشات سيگنال بزرگ مي­باشد. با توجه به اهميت پايداری گذرا در سيستم قدرت به دنبال روشی خواهيم بود که منجر بهبود پايداری سيستم گردد. در چند دهه اخير با پيشرفتهای سريع در صنعت نيمه هادی و استفاده از آنها در كاربردهاي قدرت، مفهوم سيستم ­هاي انتقال انرژي AC انعطاف پذير(FACTS) مطرح گرديد. يكي از تأثيرگذارترين آن ها كنترل كننده ي بین خط توان (IPFC) است كه با توانايي كنترل پارامترهاي مختلف شبكه و به عنوان ابزاري چند منظوره مورد بهره برداري قرار مي گيرد. در اين تحقيق با بدست آوردن تابع لياپانوف در حضور جبران کننده در دو سيستم تک ماشينه و چند ماشينه، کنترل کننده­هايي برای اين جبران کننده طراحی شده که با برآورده کردن معيار پايداري لياپانوف، باعث افزايش حاشيه پايداري گذرا و کاهش نوسانات گذرا در سيستم­هاي فوق می­گردد. . با توجه به اين كه تابع انرژي گذراي سيستم ابزار مناسبي براي بررسي مسئله ي پايداري است، بهينه سازي تابع انرژي IPFC به منظور دستيابي به بيشترين حاشيه ي پايداري گذرا مدنظر قرار مي گيرد. اين ايده، اساس توليد اطلاعات آموزش مورد نياز در شبكه ي ANFIS به عنوان كنترل كننده ي IPFC قرار گرفته است. بررسي پايداري گذرا با محاسبه ي زمان بحراني رفع خطا انجام مي گيرد كه افزايش آن به معناي بهبود پايداري گذرا و مسئله اي حياتي در سيستم قدرت است.
.

کلمات کليدي: پايداري گذرا، تابع انرژي لياپانوف، زمان بحراني رفع خطا، ،کنترل فازی عصبی


طراحی کنترل کننده به منظور بهبود پایداری گذرا در سیستم های قدرت با استفاده از کنترل کننده توان بین خطوط


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سیستم داوری

سعید جلیلی, طراحی بهینه شبکه بر خط انرژی‌های پاک در حضور جبران ساز ... حامد
احمدی, طراحی ، مدلسازی و کنترل بهینه جبران ساز استایکی سیستم های توزیع ...
منبع ولتاژ مبتنی بر کنترل‌کننده‌ توان بین فازی به‌عنوان محدودکننده جریان خطا ...
با استفاده از معیارهای اندازه گیری به منظور بهبود ناپایداری ثبات سیستم های برق
قدرتی.

ترجمه مقاله طراحی تثبیت کننده سیستم قدرت | باستیان دانلود

27 مارس 2018 ... ما دو ورودی کنترل کننده منطق فازی برای بررسی کردن اتخاذ کرده ایم ... با افزایش
بارگذاری خطوط انتقال طولانی، پایداری دینامیکی و گذرا پس از یک خطای بزرگ به
طور ... قدرت و گسترش قابلیت انتقال توان با افزایش میرایی سیستم به ... طراحی
پایدار کننده سیستم قدرت با استفاده از سیگنال های محلی و سراسری.

Cv of Faculty Members

بخش, : مهندسي قدرت و كنترل ..... ارزيابي وضعيت پايداري شبکه هاي قدرت با استفاده
از داده هاي اندازه گيري بر خط, ۱۳۹۵ ... مهدي اميني, جداسازي کنترل شده سيستمهاي قدرت,
۰ ... مقدار و مکان بهينه ذخائر انرژي در شبكه هاي برق با هدف بهبود کيفيت توان, ۱۳۹۵
... جايابي بهينه محدود کننده هاي جريان خطا در ميکروگريدها به منظور بهبود تداوم ...

طراحی یک کنترلکنندة فازیبهینه بر پایه جبرانکنندة استاتیک توان ...

استفاده از کنترلکنندة فازی بر پایۀ SVC به منظور افزایش میرایی نوسانات
فرکانس پایین و بهبود پایداری سیستم قدرت در سالهای اخیر ... امروزه با استفاده از
سیستمهای انتقال سریع دادهها، سیگنالهای مورد نظر در سیستم قدرت متمرکز شده و ..... “
Fuzzy controlled STATCOM for improving the Power System Transient Stability”,
IEEE ...

رﺣﻤﺖ اﷲ هﻮﺷﻤﻨﺪ ﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ : ﻧ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ داﻧﺸﮑ

اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺴﺎز ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان ﺳﺎزﯼ هﻤﺰﻣﺎن ﺗﻮان راﮐﺘﻴﻮ ﺑﺎر و ... ﯾﮏ
روش ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎرزداﯾﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﻼدرﻧﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺷﺎﺧﺺ هﺎﯼ ﺳﻄﺢ اﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت و ﺷﺒﮑﻪ هﺎﯼ
ﻋﺼﺒﯽ .... ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎز ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﺮاﯼ ﺗﻮر. ﺑﻴﻦ. هﺎﯼ ﺑﺎدﯼ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ژﻧﺮاﺗﻮر اﻟﻘﺎﯾﯽ. دو ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻪ روش
...... ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺟﺒﺮان ﺳﺎز اﺳﺘﺎﺗﻴﮑﯽ ﺳﻨﮑﺮون ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزﯼ ﺑﺮاﯼ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﯾﺪارﯼ ﮔﺬرا,
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ.

چاپ - دانشگاه تهران

"تجزیه و تحلیل ماشین های الکتریکی و سیستم های محرکه." : انتشارات قدیس، .... "
طراحی تثبیت کننده ولتاژ خود تنظیم برای ژنراتورهای سنکرون." نشریه دانشکده
فنی ...

کنترل کننده پخش توان یکپارچه برای افزایش پایداری دینامیکی - مقاله

25 آوريل 2018 ... از هنگامیکه قابلیت کنترل کنترل کننده های پخش توان یکپارچه برای ... به طور
قابل توجهی پایداری دینامیکی سیستم قدرت را بهبود می بخشد. ... برای توسعه خط
انتقال با افزایش امکان استفاده از تجهیزات موجود تا حد ظرفیت حرارتی آنها می باشد.
.... بین PSS و ادوات FACTS در شبکه های قدرت به منظور افزایش پایداری ...

Paper Title

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺑﺎﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ... ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺯ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﺩ. SSSC.
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ. ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻭﻟﺘﺎژ ﺑﻪ. ﺧﻂ ... ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻓﺎﺧﺘﻪ، ﺭﻗﺎﺑﺖ ...
ﺍﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﺛﺮﻱ ﭘﺨﺶ ﺗﻮﺍﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ... ﺭﻭﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ. ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻭ ﮔﺬﺭﺍ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ. [6]. ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ. ﺍﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﺪﻫﺎﻱ ﻣﻴﺮﺍ ﻭ ﻧﺎﻣﻴﺮﺍ ﺗﺤﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﺑﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ...

و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯿﺮاﯾﯽ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻮان وﭘﺎﯾﺪاري در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﻣﺎ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﺗﻮان ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ورودي وﺗﻮان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﺮوﺟﯽ
... ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. ﺑ. ﻬﺒﻮد ﻣﯿﺮاﯾﯽ در ﻣﺪﻫﺎ. ي ﺑﯿﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ اي. ،. ﻋﻼوه ﺑﺮ. ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي. PSS. از ﯾﮑﯽ از. ادوات ...
ژﻧﺮاﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻣﯿﺮا ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ... FACTS. ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد. ﭘﺎﯾﺪاري ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي. FACTS .... ﮐﺎرآﻣﺪ در ﮐﻨﺘﺮل وﻟﺘﺎژ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺬرا و ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
ﺗﺒـﺪﯾﻞ.

جهت بهبود پایداری گذرا در سیستم‌های قدرت چند ماشینه

... افزایش حاشیه پایداری گذرای سیستم قدرت است که با کنترل توان اکتیو و
راکتیو خط در ... در این مقاله، جهت میراسازی نوسانات و بهبود پایداری گذرا از UPFC
استفاده شده است. ... از نتایج شبیه‌سازی کامپیوتری، تأثیر UPFC با کنترل‌کننده
PI مرسوم، PI ... به منظور طراحی کنترل‌کننده لغزشی، ابتدا مدل غیرخطی سیستم به
شکل نرمال ...

و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯿﺮاﯾﯽ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻮان وﭘﺎﯾﺪاري در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﻣﺎ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﺗﻮان ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ورودي وﺗﻮان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﺮوﺟﯽ
... ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. ﺑ. ﻬﺒﻮد ﻣﯿﺮاﯾﯽ در ﻣﺪﻫﺎ. ي ﺑﯿﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ اي. ،. ﻋﻼوه ﺑﺮ. ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي. PSS. از ﯾﮑﯽ از. ادوات ...
ژﻧﺮاﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻣﯿﺮا ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ... FACTS. ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد. ﭘﺎﯾﺪاري ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي. FACTS .... ﮐﺎرآﻣﺪ در ﮐﻨﺘﺮل وﻟﺘﺎژ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺬرا و ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
ﺗﺒـﺪﯾﻞ.

ترجمه آماده مقالات برق - شبیه سازی با متلب رشته برق قدرت ترجمه ...

طراحي کنترلر و مدلسازي مبدل تقويت کننده دوگانه دوتايي متصل به همديگر ...
تشخيص اشباع CT با استفاده از الگوريتم مبتني بر مشتق گيري از سيگنال
جريان ... ترکيب سيستم فتوولتائيک و کنترل کننده يکپارچه کيفيت توان
بمنظور بهبود ..... بهبود سیستم های توان پایدار گذرا با مزرعه PV با بهره فازی
زمانبندی کنترل PID.

کنترل هماهنگ tcsc, svc جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت با ...

کنترل هماهنگ SVC و TCSC جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت. با اعمال
کنترل کننده ترکیبی مدر لغزشی فازی تطبیقی و بهینه ... با توجه به. پاسخ مطلوب
روش کنترل مد لغزشی فازی. تطبیقی در حالت گذرا و پاسخ مناسب ... سطح تعریف شده
لغزش که از پایداری ... به این منظور برای ... استفاده از سیستمهای انتقال جریان
متناوب.

ترجمه مقاله طراحی تثبیت کننده سیستم قدرت | باستیان دانلود

27 مارس 2018 ... ما دو ورودی کنترل کننده منطق فازی برای بررسی کردن اتخاذ کرده ایم ... با افزایش
بارگذاری خطوط انتقال طولانی، پایداری دینامیکی و گذرا پس از یک خطای بزرگ به
طور ... قدرت و گسترش قابلیت انتقال توان با افزایش میرایی سیستم به ... طراحی
پایدار کننده سیستم قدرت با استفاده از سیگنال های محلی و سراسری.

بسمه تعالی

بهبود پایداری گذرا و دینامیکی در سیستمهای قدرت ... در این مقاله به طراحی یک
پایدارساز ترکیبی پیشرفته به عنوان سازنده سیگنال کمکی ... کنترل کننده
فیدبک خطی ساز توان مقابله با عدم قطعیت غیرساختاری داشته و کنترل کننده ...
ضمناً به همراه استفاده از یک کنترل کننده هوشمند فازی، می توان مساله chattering حاصل
از کنترل ...

توسط متخصصان مدنظر - پیدا

4 ساعت قبل ... به بیان دیگر، در طراحی هر یک از این دوچرخه ها ویژگی هایی مدنظر قرار ... همچنان
طرفدارهای زیادی دارد و با استفاده دمندانه ازآنها می توان نتایج خوبی ... به گزارش شمال
نیوز، طبق اعلام مرکز کنترل و پیشگیری از امراض حدود ... پرولاکتین، fsh-lh بر ن
نوسانات خلقی، ولع دیوانه کننده و گریه های بی دلیل؟ .... منظور از یی چیست؟

یک کنترل کننده تطبیقی برای بهبود پایداری سیستم قدرت و کنترل ...

مقاله ISI انگلیسی شماره 53103 - ترجمه شده - موضوع : سیستم قدرت - 11 صفحه ...
بهبود پایداری سیستم قدرت و کنترل پخش بار توسط خازن های سری با سوییچ ....
کنترل کننده میراکننده نوسانات توان، مبنی بر یک قانون کنترل غیرخطی طراحی ...
با تنظیم مناسب، اینها قدر به میرایی نوسانات توان حالت های محلی و بین منطقه ای، می
باشند.

تنظیم بهینه پارامترهای کنترلی statcom و svc به منظور بهبود عملکرد ...

پیشنهادی در بهبود پایداری ولتاژ، سرعت روتور و توان و همچنین پایداری سرعت روتور
... سیستم قدرت به همراه کنترل کننده های نیروگاهی مانند و ... با. حضور چنین کنترل
کننده هایی، استفاده از کنترل کننده های خطوط ... پرداخته شد و ثابت شد که با تنظیم
بهینه پارامترهای کنترلی .... بهبود پایداری گذرا در سیستم های قدرت استفاده می کند.

بررسی و آنالیز نوسانات زیر سنکرون و پدیده تشدید زیر سنکرون در ...

به منظور دستیابی به دید بهتر نسبت نحوه و میزان اثر مودهای نوسانی سیستم و به ...
شود بین رتور ژنراتور و شبکه یك ثابت فنری که همان گشتاور سنکرون کننده را ...
با توجده. به نوع اختالل سه تعریف از پایداری در سیستم های قدرت ارائده ... تواند منجر
به ایجاد پدیده نوسانات زیر .... را کنترل کرد از آنالیز مدال استفاده می کنیم، تا بتوان
م.

جهت بهبود پایداری گذرا در سیستم‌های قدرت چند ماشینه

... افزایش حاشیه پایداری گذرای سیستم قدرت است که با کنترل توان اکتیو و
راکتیو خط در ... در این مقاله، جهت میراسازی نوسانات و بهبود پایداری گذرا از UPFC
استفاده شده است. ... از نتایج شبیه‌سازی کامپیوتری، تأثیر UPFC با کنترل‌کننده
PI مرسوم، PI ... به منظور طراحی کنترل‌کننده لغزشی، ابتدا مدل غیرخطی سیستم به
شکل نرمال ...

سیستم داوری

سعید جلیلی, طراحی بهینه شبکه بر خط انرژی‌های پاک در حضور جبران ساز ... حامد
احمدی, طراحی ، مدلسازی و کنترل بهینه جبران ساز استایکی سیستم های توزیع ...
منبع ولتاژ مبتنی بر کنترل‌کننده‌ توان بین فازی به‌عنوان محدودکننده جریان خطا ...
با استفاده از معیارهای اندازه گیری به منظور بهبود ناپایداری ثبات سیستم های برق
قدرتی.

بهبود میرایی نوسانات بین ناحیه ای در سیستم چند ماشینه با ...

پایداری ومیرایی نوسانات در سیستم های قدرت هنگام خطا واغتشاشات گذرا،که ناشی از.
گشتاور میرا ... به. منظور. بهبود. میرایی در این مدها،. به مطالعه ادوات. FACTS. با
کنترل. کننده ... بهبود میرایی نوسانات توان وپایداری در یک ... مقاالت بسیاری با
استفاده از پایدارساز های سیستم. قدرت. (PSS). وادوات. FACTS. به منظور میرایی
نوسانات.

کنترل کننده پخش توان یکپارچه برای افزایش پایداری دینامیکی - مقاله

25 آوريل 2018 ... از هنگامیکه قابلیت کنترل کنترل کننده های پخش توان یکپارچه برای ... به طور
قابل توجهی پایداری دینامیکی سیستم قدرت را بهبود می بخشد. ... برای توسعه خط
انتقال با افزایش امکان استفاده از تجهیزات موجود تا حد ظرفیت حرارتی آنها می باشد.
.... بین PSS و ادوات FACTS در شبکه های قدرت به منظور افزایش پایداری ...

اثر مدل ماشین چهارم order برای طراحی پارامتر PSS در سیستم قدرت ...

7 ساعت قبل ... تقویت ثبات گذرا دو دستگاه قدرت با استفاده از یک مطالعه مقایسه ای SVC و PSS ...
تنظیم پایدار کننده سیستم قدرت برای توربین ژنراتور اتمی بزرگ ... پاورپوینت
درس شانزدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم: جاذبه های گردشگری ایران ..... اساس شاخص
بهبود عملکرد مودال به عنوان اندازه گیری اثر پایداردهنده کنترل درمرجع ...

طراحی کنترل کننده فازی-عصبی TCSC به منظور میرایی نوسان‌های ...

نتایج شبیه ‌سازی بیانگر عملکرد خوب و مناسب کنترل کننده فازی-عصبی در میرا
نمودن ... مزایای استفاده از ادوات FACTs برای بهبود پایداری سیستم‌های قدرت به طور
کامل ... سیستم های قدرت، افزایش توان انتقالی از خط، بهبودی پایداری گذرا، محدود
کردن ... طراحی این کنترل کننده با در نظر گرفتن تأخیر انتقال سیگنال های اندازه
گیری ...

137 KB

بهبود میرایی نوسانات سیستم قدرت با استفاده از. بهینه شده توسط ... چکیده: در این
مقاله به طراحی کنترل کننده میراساز برای میرایی نوسانات ... زاویه ولتاژ را کنترل
کرده و به این ترتیب توان عبوری از خط را تغییر ... و میتواند برای بهبود پایداری
گذرا، کنترل ولتاژ و میرایی نوسانات سیستم ... به منظور برقراری تعادل توان بین
قسمت.

کنترل قدرت و فرکانس یک سیستم قدرت انرژی باد با استفاده از ...

7 ساعت قبل ... تقویت ثبات گذرا دو دستگاه قدرت با استفاده از یک مطالعه مقایسه ای SVC و PSS ...
مصنوعی · اثر مدل ماشین چهارم order برای طراحی پارامتر PSS در سیستم قدرت ...
تنظیم پایدار کننده سیستم قدرت برای توربین ژنراتور اتمی بزرگ · ارزیابی ....
دانلودپاورپوینت درباره هوشمندي بازار به منظور تعيين استراتژي و برنامه ...

پایان نامه طراحی کنترل‌ کننده‌ ای بر مبنای منطق فازی برای بهبود ...

پایان نامه طراحی کنترل‌ کننده‌ ای بر مبنای منطق فازی برای بهبود عملکرد جبران ... را
در ترمینال خود با کنترل توان راکتیو جذب شده از؛ یا تزریق شده به سیستم قدرت
تنظیم می‌نماید. ... بنابراین پایداری گذرا یک معیار مهم امنیتی در طراحی سیستم‌های
قدرت می‌باشد. ... به عنوان مثال کم کردن راکتانس خطوط یا استفاده از ادواتی مثل
پایدارساز ...

تحقیق کنترل پایداری سیستمهای قدرت در حالت گذرا به ... - nikpelast.ir

27 فوریه 2018 ... در این مقاله کنترل پایداری سیستمهای قدرت به روش تولید زدایی بهینه ... روش بر
روی سیستم تست 39 باس IEEE با 10 ژنراتور ارائه شده است. ... بنابراین طراحی
سیستمهای کنترل پایداری گذرا جهت پیشگیری از حوادث نامطلوب الزامی است. ... از
رسیدن سیستم به حالت پایدار می توان این واحدها را مجددا' وارد شبکه کرد [1] .

پایداری دینامیکی سیستمهای قدرت

10 مارس 2018 ... Follow پایداری دینامیکی سیستمهای قدرت on our site and find it. ... مدلسازی سیستم
تک ماشینه به منظور مطالعه پدیده نوسانات با فرکانس کم، و روش طراحی PSS به ... به
همین دلیل استفاده از ادو ات کنترلی و پایدارساز در سیستم قدرت می تواند تا ...
کنترل کننده های پخش توان یکپارچه[1] برای خطوط انتقال شناسایی شده ...

تنظیم پایدار کننده سیستم قدرت برای توربین ژنراتور اتمی بزرگ ...

7 ساعت قبل ... تنظیم پایدار کننده سیستم قدرت برای توربین ژنراتور اتمی بزرگدسته ... تقویت
ثبات گذرا دو دستگاه قدرت با استفاده از یک مطالعه مقایسه ای SVC و PSS ... مصنوعی
· اثر مدل ماشین چهارم order برای طراحی پارامتر PSS در سیستم قدرت ..... بنابراین
پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) به عنوان یک کنترل اضافی از ...

اثر مدل ماشین چهارم order برای طراحی پارامتر PSS در سیستم قدرت ...

7 ساعت قبل ... تقویت ثبات گذرا دو دستگاه قدرت با استفاده از یک مطالعه مقایسه ای SVC و PSS ...
تنظیم پایدار کننده سیستم قدرت برای توربین ژنراتور اتمی بزرگ ... پاورپوینت
درس شانزدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم: جاذبه های گردشگری ایران ..... اساس شاخص
بهبود عملکرد مودال به عنوان اندازه گیری اثر پایداردهنده کنترل درمرجع ...

پروژه طراحی کنترل کننده به منظور بهبود پایداری گذرا در سیستم های ...

طراحی کنترل کننده به منظور بهبود پایداری گذرا در سیستم های قدرت با استفاده از
کنترل کننده توان بین خطوط.

Cv of Faculty Members

... و دشارژ خودروهاي الكتريكي در شبكه توزيع ولتاژ ضعيف خانگي به منظور بهبود
پروفيل ... محمدحسين حجاره, بهينه سازي گشتاور دندانه در ماشين هاي با آهنربايي سطحي
به روش ... سيد منصور كرماني المهدوي, تحليل پايداري و كنترل توان در ميكرو شبكه ها,
۱۳۹۱ ... بهينه کنترل کننده هاي FACTS جهت رسيدن به اهداف چندگانه در سيستم هاي
قدرت, ۰.

مصطفی صدیق زاده - پروفایل

كنترل توان راكتيو در سيستمهاي قدرت (كارشناسي ارشد) .... sizing and siting of
distributed generation for power system transient stability ..... صديقي زاده, "
بازآرايي شبكه هاي توزيع به منظور كاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ با استفاده از
الگوريتم .... صديقي زاده, "طراحي كنترل كننده پرسپترون چند لايه عصبي براي
پرواز تعقيب ...

آموزش دینامیک سیستم های قدرت 1 - فرادرس

آموزش مباحث درس دینامیک سیستم های قدرتبه صورت گام به گام و تصویری، با
تدریس مهندس رحمت اله خضری به همراه مدل سازی، تحلیل، طراحی و کاربرد کنترل کننده
ها. ... دینامیک سیستم های قدرت به منظور آشنایی دانشجویان و مهندسان برق صنعتی با
... دهم: پایداری گذرا در سیستم قدرت; درس یازدهم: پایداری ولتاژ و کنترل توان راکتیو
...

بررسی و آنالیز نوسانات زیر سنکرون و پدیده تشدید زیر سنکرون در ...

به منظور دستیابی به دید بهتر نسبت نحوه و میزان اثر مودهای نوسانی سیستم و به ...
شود بین رتور ژنراتور و شبکه یك ثابت فنری که همان گشتاور سنکرون کننده را ...
با توجده. به نوع اختالل سه تعریف از پایداری در سیستم های قدرت ارائده ... تواند منجر
به ایجاد پدیده نوسانات زیر .... را کنترل کرد از آنالیز مدال استفاده می کنیم، تا بتوان
م.

Paper Title

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺑﺎﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ... ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺯ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﺩ. SSSC.
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ. ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻭﻟﺘﺎژ ﺑﻪ. ﺧﻂ ... ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻓﺎﺧﺘﻪ، ﺭﻗﺎﺑﺖ ...
ﺍﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﺛﺮﻱ ﭘﺨﺶ ﺗﻮﺍﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ... ﺭﻭﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ. ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻭ ﮔﺬﺭﺍ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ. [6]. ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ. ﺍﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﺪﻫﺎﻱ ﻣﻴﺮﺍ ﻭ ﻧﺎﻣﻴﺮﺍ ﺗﺤﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﺑﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ...

بهبود میرایی نوسانات توان وپایداري در سیستم چند ماشینه با استفاده ...

بهبود میرایی نوسانات توان وپایداري در سیستم چند ماشینه با استفاده ... را میرا کنند
از اینرو در این مقاله سعی شده به منظور بهبود میرایی در مدهاي بین ناحیه اي علاوه بر ...
سال هاي بسیاري پایدار سازهاي سیستم قدرت PSSیکی از بهترین کنترل کننده هایی
... در خطوط انتقال پایداري گذرا پایداري گذرا اشاره دارد به پایداري سیستم قدرت در ...

اثر مدل ماشین چهارم order برای طراحی پارامتر PSS در سیستم قدرت ...

7 ساعت قبل ... تقویت ثبات گذرا دو دستگاه قدرت با استفاده از یک مطالعه مقایسه ای SVC و PSS ...
تنظیم پایدار کننده سیستم قدرت برای توربین ژنراتور اتمی بزرگ ... پاورپوینت
درس شانزدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم: جاذبه های گردشگری ایران ..... اساس شاخص
بهبود عملکرد مودال به عنوان اندازه گیری اثر پایداردهنده کنترل درمرجع ...

و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯿﺮاﯾﯽ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻮان وﭘﺎﯾﺪاري در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﻣﺎ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﺗﻮان ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ورودي وﺗﻮان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﺮوﺟﯽ
... ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. ﺑ. ﻬﺒﻮد ﻣﯿﺮاﯾﯽ در ﻣﺪﻫﺎ. ي ﺑﯿﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ اي. ،. ﻋﻼوه ﺑﺮ. ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي. PSS. از ﯾﮑﯽ از. ادوات ...
ژﻧﺮاﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻣﯿﺮا ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ... FACTS. ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد. ﭘﺎﯾﺪاري ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي. FACTS .... ﮐﺎرآﻣﺪ در ﮐﻨﺘﺮل وﻟﺘﺎژ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺬرا و ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
ﺗﺒـﺪﯾﻞ.

کنترل هماهنگ tcsc, svc جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت با ...

کنترل هماهنگ SVC و TCSC جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت. با اعمال
کنترل کننده ترکیبی مدر لغزشی فازی تطبیقی و بهینه ... با توجه به. پاسخ مطلوب
روش کنترل مد لغزشی فازی. تطبیقی در حالت گذرا و پاسخ مناسب ... سطح تعریف شده
لغزش که از پایداری ... به این منظور برای ... استفاده از سیستمهای انتقال جریان
متناوب.

متن کامل (PDF) - نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ...

جهت بهبود عملكرد این کنترلر در راستای شاخصهای کیفیت توان از قبیل فلش و ... ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩ. ﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﻨﺎﺳﺐ. ،. ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ. ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ. ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ. ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﭘﻴﺶ. ]3[ﺑﻴﻦ ... ﺍﺯ ﻛﻨﺘﺮﻝ.
ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻓﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ. DVR. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ. ] 9[ﺩﺭ . ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻮﺭﺗﺮ ﭼﻨﺪ. ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻭ ﭘﻴﺶ
.... ﺷﻮﺩ. ﺁﻧﻬﺎ ﻭﻟﺘﺎژ ﺑﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﺰﺭﻳﻖ. ﻭﻟﺘﺎژﻫﺎﻱ ﺳﻪ ﻓﺎﺯ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺑ. ﺎ ﻛﻨﺘﺮﻝ.

isme conference 2002 authors guide, paper title - مجله نخبگان علوم و ...

طراحی پایدارساز برای سیستم های قدرت جهت بهبودی پایداری شبکه به منظور افزایش
... تولید کننده انرژی مجبور به تقویت واحدهای تولیدی موجود و استفاده از خطوط ...
ناپایداری گذرا ممکن است مواجه با ناپایداری دینامیکی شوند به نحوی که در شبکه های
قدرت .... لذا به این طریق می توان فرکانس شبکه را کنترل نمود ولتاژ نیز به وسیله
اعمال ...

Cv of Faculty Members

بخش, : مهندسي قدرت و كنترل ..... ارزيابي وضعيت پايداري شبکه هاي قدرت با استفاده
از داده هاي اندازه گيري بر خط, ۱۳۹۵ ... مهدي اميني, جداسازي کنترل شده سيستمهاي قدرت,
۰ ... مقدار و مکان بهينه ذخائر انرژي در شبكه هاي برق با هدف بهبود کيفيت توان, ۱۳۹۵
... جايابي بهينه محدود کننده هاي جريان خطا در ميکروگريدها به منظور بهبود تداوم ...

بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از جبران سازهای سری TCSC و ...

نسخه قابل چاپ خلاصه مقاله بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از جبران سازهای
سری ... منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی در سال
۱۳۹۵ ... کنترل کننده POD به منظور افزایش میرایی نوسانات توان به سیستم کنترل
ادوات ... در طراحی کنترل کننده های ادوات FACTS از مبدل های الکترونیک قدرت و
سیستم های ...

تنظیم بهینه پارامترهای کنترلی statcom و svc به منظور بهبود عملکرد ...

پیشنهادی در بهبود پایداری ولتاژ، سرعت روتور و توان و همچنین پایداری سرعت روتور
... سیستم قدرت به همراه کنترل کننده های نیروگاهی مانند و ... با. حضور چنین کنترل
کننده هایی، استفاده از کنترل کننده های خطوط ... پرداخته شد و ثابت شد که با تنظیم
بهینه پارامترهای کنترلی .... بهبود پایداری گذرا در سیستم های قدرت استفاده می کند.

چاپ - دانشگاه تهران

"تجزیه و تحلیل ماشین های الکتریکی و سیستم های محرکه." : انتشارات قدیس، .... "
طراحی تثبیت کننده ولتاژ خود تنظیم برای ژنراتورهای سنکرون." نشریه دانشکده
فنی ...

Personal Page Of Seyed Hossein Hosseini - University Of Tabriz

طراحی کنترل کنندة فازی برای ماشين‍های القائی کنترل شده در جهت ميدان .... تخمین
وارزیابی شاخص های هارمونیکی کیفیت توان در سیستم قدرت با استفاده ازروشهای ...
طراحی و شبیه سازی فیلتر هیبرید به منظور بهبود کیفیت توان در شبکه های قدرت
الکتریکی دارای هارمونیک .... C-UPFC for Transient Stability and power Flow
Control".

اویرایش شده طراحی هماهنگ پایدارساز سیستم قدرت و UPFC برای میرایی ...

کاهش اثرات تشدید زیر سنکرون با استفاده از UPFC در سیستم قدرت ... راکتیو (
UPFC) بر میرایی نوسانات و بهبود پایداری درشرایط بحرانی سیستم قدرت و خط
انتقال ... علاوه بر این اتصالات بین سیستم‌های قدرت در مکان‌های دوردست باعث افزایش
نوسانات ... در اين پروژه از کنترل کننده یکپارچه توان (UPFC) به منظور بهبود
پايداري ...

اویرایش شده طراحی هماهنگ پایدارساز سیستم قدرت و UPFC برای میرایی ...

کاهش اثرات تشدید زیر سنکرون با استفاده از UPFC در سیستم قدرت ... راکتیو (
UPFC) بر میرایی نوسانات و بهبود پایداری درشرایط بحرانی سیستم قدرت و خط
انتقال ... علاوه بر این اتصالات بین سیستم‌های قدرت در مکان‌های دوردست باعث افزایش
نوسانات ... در اين پروژه از کنترل کننده یکپارچه توان (UPFC) به منظور بهبود
پايداري ...

دانلود مقاله پروژه بررسی عملکرد STATCOM در پایداری سیستم - مگ ایران

پايداري سيستم قدرت به توانايي ماشين‌هاي سنكرون آن در گذر از يك نقطه كار حالت مانا
... FACTS معرف سيستم‌هاي انتقال جريان متناوب است كه در آن با به كارگيري كنترل ...
كنترل كننده هاي گروه اول شامل جبران كننده توان راكتيو استاتيكي (SVC ) ، خازن سري
... بهبود پايداري ولتاژ و بهبود پايداري گذرا و ديناميكي استفاده شده است به نحوي ...

جهت بهبود پایداری گذرا در سیستم‌های قدرت چند ماشینه

... افزایش حاشیه پایداری گذرای سیستم قدرت است که با کنترل توان اکتیو و
راکتیو خط در ... در این مقاله، جهت میراسازی نوسانات و بهبود پایداری گذرا از UPFC
استفاده شده است. ... از نتایج شبیه‌سازی کامپیوتری، تأثیر UPFC با کنترل‌کننده
PI مرسوم، PI ... به منظور طراحی کنترل‌کننده لغزشی، ابتدا مدل غیرخطی سیستم به
شکل نرمال ...

کنترل هماهنگ ادوات facts نسل اول با استفاده از شبکه عصبی و به منظور ...

چکیده:این مقاله، به منظور افزایش پایداری گذرا و همچنین افزایش میرائی سیستم
روشی ... از این رو این ویژگی ها را می توان در کنترل کننده های هوشمند یافت که شبکه
adaline از ... این کنترل کننده با یک کنترل کننده که توسط شاخص کنترل بهینه (
lqr) طراحی شده ... بهبود پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از کنترل فازی
statcom.

فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق، شماره 9 - Magiran

طراحي كنترل كننده فازي عصبي تطبيقي براي پاندول معكوس ... نسل اول با استفاده
از شبكه عصبي و به منظور افزايش پايداري گذرا در سيستم هاي قدرت ... بهبود محدوده
عملكرد كمپرسورهاي گريز از مركز گازي با تغيير خط كنترل سرج با استفاده از ...
طراحي تقسيم كننده توان ويلكينسون نامتعادل توسط خطوط ريزنوار تزويج شده
نامتقارن

پاورپوینت بهبود پایداری سیستم های قدرت جهت با استفاده از Blackout ...

26 آوريل 2018 ... پایداری گذرا ... بررسی تاثیرات ادوات FACTS برقابلیت اطمینان سیستم های قدرت
در ... در اینجا TCSC به منظور تنظیم تقسیم بار بین دو خط انتقال موازی به ... کنترل
کننده یکپارچه توان – IPFC: کنترل کننده توان بین خطوط – C … ... دانلود فایل ورد
Word پروژه بهبود پایداری سیستم های قدرت و طراحی پایدار کننده های ...

پاورپوینت کامل درباره بيماريهاي زنان

پاورپوینت آزمايشگاه خواص سیالات مخزن

سفرنامه کلارا کولیوررایس - زنان ایرانی و راه و رسم زندگی آنان

شبیه سازی طراحی اینورتر با SVPWM در سیمولینک نرم افزار متلب

فرمول تولید محلول پاک کننده همه کاره و دوستدار طبیعت

آموزش کامل انجام محاسبات انرژی در خصوص موتورهای استرلینگ مدل گاما- به زبان فارسی

مقاله در مورد رنگرزی

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل

مقاله مسئوليت بين المللي براي صدمات زيست محيطي

پاورپوینت امپراتوری های قدرتمند چگونه کشور را اداره می کردند؟ درس20 مطالعات هفتم