دانلود فایل


آزمایش ماز ذهنی پترسون (ماز ذهنی 12 شاخه - ماز ذهنی 6 شاخه ای) - دانلود فایلدانلود فایل آزمایش ماز ذهنی پترسون,آزمایش ماز ذهنی,آزمون ماز ذهنی پترسون,ازمایش ماز ذهنی,ماز ذهنی 12 شاخه,ماز ذهنی 6 شاخه ای,ماز پیترسون,آزمایش یادگیری از

دانلود فایل آزمایش ماز ذهنی پترسون (ماز ذهنی 12 شاخه - ماز ذهنی 6 شاخه ای) عنوان آزمایش:
آزمون ماز ذهنی پترسون - ازمایش ماز ذهنی
آزمایش یادگیری از راه کوشش و خطا
تعداد صفحات: 8 (دو عدد گزارش کار)
نوع فایل: WORD

قسمتی از متن:
هدف
وسایل آزمایش
نمونه
روش آزمایش
تحلیل نتایج
نتیجه گیری

روش آزمایش :
ابتدا یک ماز6 شاخه ای را به عنوان مدل ونمونه به آزمودنی نشان دادیم و به او گفتیم که فرض کنید شما درمبدأ هستید ومی خواهید به مقصد برسید.همۀ راهها شماره گذاری شده است. بعضی ازراهها بن بست است وبرخی دیگرشما را به مقصد می رساند. شما باید به طورذهنی این مسیررا بروید. من هرباردو عدد مربوط به یک دو راهه رابرای شما می خوانم اگرشما مسیردرست را انتخاب کردید دو عدد مربوط به دوراهه بعدی را می خوانم واگرعدد غلط انتخاب کردید عدد درست رابا عدد دوراهه دیگری مربوط به همان عدد می خوانم .
پس ازتمرین با ماز6 شاخه ای، آزمایش را با ماز12 شاخه ای(شکل1) شروع کردیم.آزمایش تا جایی ادامه یافت که آزمودنی توانست سه بارمتوالی ازمبدأ به مقصد برسد. درهرتمرین عددی را که آزمودنی برزبان می آورد می نوشتیم.(جدول1)


آزمایش ماز ذهنی پترسون


آزمایش ماز ذهنی


آزمون ماز ذهنی پترسون


ازمایش ماز ذهنی


ماز ذهنی 12 شاخه


ماز ذهنی 6 شاخه ای


ماز پیترسون


آزمایش یادگیری از


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و روان ﺷﻨﺎﺳﻲ

ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﻣﺪاﺧﻠـﻪ. اي. ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺘﺎ. ﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﻴﮕﻴﺮي در ﭼﻜﻴﺪه. ﻫﺎ، ﻳﺎﻓﺘﻪ
..... 12/6/91. ﭼﻜﻴﺪه. ﻫﺪف. : ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﻣﻐﺰي ﻓﻌﺎل. ﺳﺎزي .... ﺷﺨﺼﻴﺖ
ﺑﻮده اﺳﺖ . ﮔﺮي. ﺑﺎ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎي. ﻣﻐﺰي. درﮔ. ﻴﺮ. اﻧﻮاع. رﻓﺘﺎر و. ﺗﺠ. ﺮﺑﻪ. ﻫﺎي. ذﻫﻨﻲ ...... ﺗﻮان ﺑﻪ دو
ﻧﻮع ﻣﺎز رادﻳﺎل ...... Assistant professor, Islamic Azad University, Astara branch. 4.

مجله دانش سرمایه گذاری - انجمن مهندسی مالی ایران

22 ژوئن 2014 ... اي و ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﺎﺷﺪ، ازاوﻟﻮﯾﺖ ﭼﺎپ ﺑﺮﺧﻮردار. اﺳﺖ. ... ﻫﺎي ذﻫﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺣﻘﯿﻘﯽ از ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﺮﻧﺪ و
..... ﻫﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﯽ، ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ... ﻓﺼﻠﻨﺎﻣ. . ﻪ. ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ. داﻧﺶ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري. -. اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺮان. 6. ﺳﺎل. ﺳﻮم .... دان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺘﺮﺳﻮن ﮐﻪ ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ......
ﻣاز. ﻞﯿ. ﺑﻪ. ﯾدر. ﺎﻓﺖ. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. اﺿﺎﻓﻪ. رﻓﺎه. ﯿﺗﻮﻟ. ﺪﮐﻨﻨﺪه. ﻟﺤﺎظ. ﯽﻣ. ﮔﺮدد . ﺷﮑﻞ. ﺮﯾز. ﻧﻤﺎ.

مطالعه موردی

ای به تحلیل اثرات خشكسالی بر اقتصاد کشاورزی و مهاجرت. های روستایی با. 1 . ......
زا برداشت می شود اغلب بسیار ذهنی است و امكان دارد یک نفر با. حالت وحشت در ت.

برچسب شناسی - فی گوو

11 ژانويه 2017 ... مطالعة خانواده ها، حوزه ای است که در مورد آن بسیار پژوهش شده (بیش از 100 مطالعه انجام
شده است) و نشان می دهد که سوء مصرف الکل اساس خانوادگی دارد . ... مبانی نظری و
آزمایشی . ... از ماز ذهنی پترسون استفاده شد بدین طریق که ابتدا ماز ذهنی 6 شاخه ای به
... و سپس از ماز اصلی که 12 شاخه ای بود استفاده شد و در هر نوبت از آزمودنی ...

زیبایی واقعی در پروسهٔ خلق کار هنری شکل می‌گیرد - گفت‌وگو با شمین ...

11 دسامبر 2017 ... چرا روی یک شاخه متمرکز نشده‌اید و در شاخه‌های هنری گوناگون فعالیت ... چرا که آنچه به
ذهنِ هنرمند می‌آید، می‌تواند مستقیماً در خط و سایه‌هایش متجلی بشود.

آزمایش ماز ذهنی در روانشناسی تجربی

سنجش حافظه و بررسی یادگیری ذهنی از راه کوشش و خطا یعنی پیدا کردن جواب صحیح
در ... وقتی که ازمودنی میتواند یک ماز ذهنی 12 شاخه ای را 3 بار متوالی بدون خطا طی کند
فرض ... بار اول : 6. بار دوم : 4 خطا. بار سوم : 5 خطا. بار چهارم : 3 خطا. بار پنجم : 2 خطا.

Untitled - وزارت علوم

10 ا کتبر 2007 ... 6. ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. 1389. ﻣﻘﺪﻣﻪ. در ﻗﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﻲ ذﻫﻦ ﺑﺸﺮ ﻳﻌﻨﻲ آﮔـﺎﻫﻲ و رﻓﺘـﺎر، ﺧﻮد. ﭘﻨـﺪاره. 1 ..... 82/
12%. ،. ﻋﺰت ﻧﻔـﺲ. ﻋﻤـﻮﻣ. ﻲ. ﺎﻳـ. ﺧـﻮد. ارزﺷـ. ﻲ. ﺟﺴﻤﺎﻧ. ﻲ. ﺑﺎ. ﻳوار. ﺎﻧﺲ. 40/11%. و. وﺿﻌ. ﺖﻴ. ﺟﺴﻤﺎﻧ
...... ﻣاز. ﺎنﻴ. اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮارداد. اﻧرو. ،ﻲ. وﺑﻪ. ﮋهﻳ. آﻧﭽﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮرد. ﺗﺄﻛ. ﺪﻴ. اﺳﺖ،. ﻲﻣ. ﺗﻮان
...... Islamic Azad University, Branch of Science and Research. 2.

2015 20 6 101 548 تأثیر تجویز سولفات روی خوراکی بر زردی نوزادی ...

##12.Tuncer M, Demirsoy S, Ozsoylu S. The significance of zinc, copper and ...
Rats 1 1 زمینه و هدف: نانوذرات نقره (Ag NPS) به طور گسترده ای در بسیاری از
تکنولوژی ها ...... متغیرهای اضطراب در مدل رفتاری ماز مرتفع به علاوه شکل در روزهای
اول و پنجم .... of blood pressure, cortisol, and subjective responses to
psychological stress.

نظريه يادگيري تولمن - روانشناسی - BLOGFA

+ نوشته شده در سه شنبه هفتم مهر ۱۳۹۴ ساعت 22:12 توسط ابراهیم حاجیان | نظر بدهيد
.... هدف ابتدایی از ازدواج، تحت الشعاع اهداف فرعی و حاشیه ای آن قرار گرفته و کم رنگ
تر ...... شوند و شاخه هاي ديگر اين علم ، شيوه هاي درماني معيني را در اختيار درمانگر قرار
مي دهند . ...... احتمال دارد در ذهن موش بازنمائی نقشه‌مانندی از ماز به‌وجود آمده که در آن ارتباط
...

انجمن مجازی روانشناسی ایران - آزمایشهای روانشناسی تجربی

انجمن مجازی روانشناسی ایران - آزمایشهای روانشناسی تجربی - انجمن مجازی روانشناسی
ایران. ... ماز یا لابیرنت بهترین وسیله ای است که برای مطالعه یاد گیری از راه کوشش
و ... ماز ذهنی شش شاخه . ... برای بررسی یادگیری ماز ذهنی به ترتیب زیر عمل می کنند.
.... 6. 0.9-. 7. 3.5-. 8. 3-. 7. 1.4-. 8. 0.8-. 9. 3.5-. 10. 3-. 9. 1-. 10. 1.2-. 11. 3.2-. 12. 3-.

در خواندن و یادگیری زبان دوم - سنجش و آموزش - BLOGFA

استفاده در سطحی می باشد که معلمان به آزمایش فن آوری جدید می پردازند . .... استراتژی
های آموزشی ، 4 ب: تمرکز : رسانه و ویژگی های رسانه 5 : تمرکز : آموزش 6 ..... این
استراتژی ها به دانش آموزان کمک می کنند که چه موقع و چه زمان از مهارت های ذهنی استفاده
کنند. ...... یادگیری ماز، خواب مرحله 2 و فعالیت موج کند EEG در خواب بعدی را افزایش
می دهد و ...

گزارش تحقیق در روان شناسی تجربی - همکاری در فروش فایل یار

مبانی نظری و آزمایشی . ... خطا پرداختیم برای اجرای این آزمایش از ماز ذهنی پترسون
استفاده شد بدین طریق که ابتدا ماز ذهنی 6 شاخه ای به عنوان نمونه به آزمودنی نشان داده
شد ...

balini 19.pdf | Quarterly of Clinical Psychology Studies (فصلنامه ...

ام پی اس از سه خرده مقياس 12 گویه ای تشکيلشده است که کمالگرایی خودمدار‪‬ .....
تفکر فضایی فرایندی است که از طریق آنیک بازنمایی ذهنی جدید بهوسیله تبدیل
اطالعات و .... در تمرین مازها نکتهای که حائز اهمیت بود این بود که ممکن بود یک تمرین
ماز ... پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان ابتدائی دختر
منطقه ...

انجمن مجازی روانشناسی ایران - آزمایشهای روانشناسی تجربی

انجمن مجازی روانشناسی ایران - آزمایشهای روانشناسی تجربی - انجمن مجازی روانشناسی
ایران. ... ماز یا لابیرنت بهترین وسیله ای است که برای مطالعه یاد گیری از راه کوشش
و ... ماز ذهنی شش شاخه . ... برای بررسی یادگیری ماز ذهنی به ترتیب زیر عمل می کنند.
.... 6. 0.9-. 7. 3.5-. 8. 3-. 7. 1.4-. 8. 0.8-. 9. 3.5-. 10. 3-. 9. 1-. 10. 1.2-. 11. 3.2-. 12. 3-.

یاجتماع ادیو اعت سالمت - نشریات - ستاد مبارزه با مواد مخدر

ذهن. آگاهی. و. تنظیم. هیجانی. در. دانشجویان. زهرا. زنجانی،. مصطفی. صادقی. 83 ..... 12.
دوره. ، شماره2. ، 8. ستان. زم. 1394. Vol. 2, No. 8. , W inter 201. 6 .... 12. ؤس. ال مقياس
را دربرمی. گيارد. در ك آزمودنی در هر مقياس نمره. ای بين صار تا. 48 ...... اعتیااد.
براسااس. نظارات. دانشاجویا. دانشگاه. این. کدام. است؟ کدام. یک. ماز. ؤ. لفاه ...... بودن
آزمایش متا.

فایل جامع سخنرانی های برگزار شده - دانشگاه تهران

ارﺗﺒﺎط ﻗﺮآن و ﻧﻤﺎز ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﭘﺮﺳﻨﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش .... روش اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي، و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ، ﻛﺘﺐ رواﻳﻲ، ﻛﺘﺐ دﻳﻨﻲ و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ... 6. آﻳﻪ. ﺳﻮره اﻟﻄﻼق ... ﻓَﺈِنْ أَرْﺿَﻌْﻦَ ﻟَﻜُﻢْ
ﻓĤَﺗُﻮﻫُﻦﱠ أُﺟُﻮرَﻫُﻦﱠ وَ أْﺗَﻤِﺮُوا ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢْ ﺑِ. ﻤَﻌْﺮُوفٍ وَ إِنْ ﺗَﻌﺎﺳَﺮْﺗُﻢْ ﻓَﺴَﺘُﺮْﺿِﻊُ ﻟَﻪُ أُﺧْﺮى ..... ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ ..... ﻣﺴﺎﻳﻞ
ﻓﺮدي ، ﻳﺎﺟﺪا اﻧﮕﺎري دﻳﻦ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪﮔﻲ ، ذﻫﻨﻲ اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ دﻳﻦ ، دﺳﺘﺎوﻳﺰ ﻗﺮار دادن دﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺴﺎﻳﻞ ﭘﻴﺶ ﭘﺎ
اﻓﺘﺎده و.

تفسیر ماز ~

19ابزار ازمایش : ماز ذهنی 12 شاخه. هدف ازمایش : سنجش ... داﻧﺸﮕﺎه ﭘیﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن. ﻣﺎزﻧﺪران . -4.
ماز ذهنی پترسون - وبلاگ روان شناسی و علوم رفتاریpbs. ... ماز یا لابیرنت بهترین
وسیله ای است که برای ...غزل 046- گل در ... دیگر بپراکندند. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
use.

آزمایش یادگیری از راه کوشش و خطا - وبلاگ روان شناسی و علوم رفتاری

25 آوريل 2013 ... وبلاگ روان شناسی و علوم رفتاری - آزمایش یادگیری از راه کوشش و خطا ... وقتی
آزمودنی می تواند یک ماز ذهنی 12 شاخه ای را سه بار متوالی بدون خطا طی کند ... در ابتدا
یک ماز 6 شاخه ای را به عنوان مدل که هر شاخه آن بصورت تصادفی شماره ... برچسب‌ها:
آزمایش یادگیری از راه کوشش و خطا, ماز ذهنی پترسون, روان شناسی تجربی ...

فایل جامع سخنرانی های برگزار شده - دانشگاه تهران

ارﺗﺒﺎط ﻗﺮآن و ﻧﻤﺎز ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﭘﺮﺳﻨﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش .... روش اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي، و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ، ﻛﺘﺐ رواﻳﻲ، ﻛﺘﺐ دﻳﻨﻲ و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ... 6. آﻳﻪ. ﺳﻮره اﻟﻄﻼق ... ﻓَﺈِنْ أَرْﺿَﻌْﻦَ ﻟَﻜُﻢْ
ﻓĤَﺗُﻮﻫُﻦﱠ أُﺟُﻮرَﻫُﻦﱠ وَ أْﺗَﻤِﺮُوا ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢْ ﺑِ. ﻤَﻌْﺮُوفٍ وَ إِنْ ﺗَﻌﺎﺳَﺮْﺗُﻢْ ﻓَﺴَﺘُﺮْﺿِﻊُ ﻟَﻪُ أُﺧْﺮى ..... ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ ..... ﻣﺴﺎﻳﻞ
ﻓﺮدي ، ﻳﺎﺟﺪا اﻧﮕﺎري دﻳﻦ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪﮔﻲ ، ذﻫﻨﻲ اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ دﻳﻦ ، دﺳﺘﺎوﻳﺰ ﻗﺮار دادن دﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺴﺎﻳﻞ ﭘﻴﺶ ﭘﺎ
اﻓﺘﺎده و.

متن كامل مقالات فصلنامه شماره 105 سال 1390 - پژوهشگاه مطالعات آموزش و ...

9 آوريل 2011 ... اي ﻛﻪ در ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﻪ ..... ﻪ ﺳﺨﻦ از ﭼﺮﺧﺶ زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳـﺎﻧﻪ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺎن آورده و در. درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. :18/6/88.
ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻬﺎﻳﻲ. :16/5/ ... ﻣاز. ﻔﻬﻮم. ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ. ﺑﻪ. ﺗﻔﺴ. ﺮﻴ. ﻧﺸﺴﺖ. از. ﺪﻳد. يو. ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ. ﺗﻨﻬﺎ. ﻧﻘﺎش. ،. ﻳﺑﺎز. ،ﮕﺮ.
ﺷﺎﻋﺮ ...... )12. و ﻣﺘﻜﻲ ﻛﺮدن ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘ. ﻬﺎ. و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ. و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺳﻨﻴﻦ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ..... ﻟﻤﭙﺮت و ﭘﺘﺮﺳﻮن .... ﻋﻤﻠـﻲ ﺑـﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻣـﺪاوم اﻟﮕﻮﻫـﺎي ذﻫﻨـﻲ و ﺑﺎزاﻧﺪﻳـﺸﻲ ﻣـﺸﺎرﻛﺘﻲ.

رویارویی سنت‌های پزشکی در رسالۀ علاجات داراشکوهی نوشتۀ - ایران نامگ

[6] در قرن نوزدهم میلادی، اين واژه در زبان اردو به معناى ”عهدنامۀ قطعى“ و در مفهوم ...... [12]
سرگرد دیوید پرایس در سال 1831م قسمت هایی از رسالۀ عجالات داراشکوهی را ...... تو
گوش دار، ذهن را صاف کرده بگمار، سخن لطیف و نازک‌تر می‌رود و آنکه می‌گویم می‌دانی چه
می‌گوید. ...... بووا (پدر)، ماز (مادر)، پير (پسر)، دُت (دختر)، مِرِه (شوهر)، جَن (زن يا عيال)،
خُخ ...

ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﺿﻲ ان رو ﻛﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان

ﻣﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻋﺎﻃﻔﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺟﻨﺴﻲ و زﻳﺴﺖ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ . ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﻪ. ﻫﺎي روان. ﺷﻨﺎﺳﻲ، روان.
ﺷﻨﺎﺳﻲ ... ﻮد ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺎﺷﻨ. ﺪ. و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن را در ﺣﺪ. ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﻧﺪ. آﻧ. ﺎن در. 6. ﺗﺎ. 12. ﺳ. ﺎﻟﮕ. ﻲ.
ﭼ. ﺎﻟﺶ ...... ﺎي ذﻫﻨﻲ. ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧ. ﺪﻨ. ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻓﻜﺎر و ﺧﺎﻃﺮات ﻧﺎﺑﺠﺎ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب را ﻛﺎﻫﺶ د. ﻫﻨ. ﺪ ﻳﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
...... ﻣﺎز. ن. ﻣﻲ. ﻣﻮآ. ،زد. ﻗﻬﺮآﻣﻴﺰﺗﺮ و ﺧﺸﻦ. ﺗﺮ رﻓﺘﺎر ﻛﻨﺪ. ﺑو. ﻪ. ﭘﺮ. ﺧﺎ. ﺷﮕ. ﺮي ﻛ. ﻣﻼ. ﻲ. و. ﺳ. ﭙﺲ. ﻪﺑ. ﭘﺮ.

آزمون یاب:: پرسشنامه پزشکی و پرستاری

طراحی ربات حرفه ای تلگرام ... مطلق تماس) · پروتکل هنردرمانی (هنر درمانی کودکان:
موسیقی و نقاشی) · آزمایش ماز ذهنی پترسون (ماز ذهنی 12 شاخه - ماز ذهنی 6 شاخه ای) ...

گزارش تحقيق در روان شناسي تجربي (يادگيري از راه کوشش و خطا)

... اين آزمايش از ماز ذهني پترسون استفاده شد بدين طريق که ابتدا ماز ذهني 6 شاخه اي ...
توضيحاتي آزماينده به آزمودني آموزش داده شد و سپس از ماز اصلي که 12 شاخه اي بود ...

اقدام پژوهی دبیر زبان انگلیسی چگونه توانستم با روش های نوین تدریس رفتارهای نامناسب دانش آموزان را تغییر دهم؟

تحقیق درباره بررسی هنر چیست

پاورپوینت مقایسۀ شاخصهای اقتصادی اروپا و جهان

تحلیل سه بعدی غیر خطی کابل های معلق و سازه های متکی به آنها

پاورپوینت با موضوع اوضاع اجتماعی ایران در زمان تیموریان

گزارش آزمایشگاه : عمليات آنیلینگ

عیدانه های رنگی پیش دبستانی 1395 (3 سری)

پانل های پیش ساخته گچی

گزارش آزمایشگاه : عمليات آنیلینگ

ظهور امام زمان عج و پیدایش عدالت