دانلود فایل


مقاله انگلیسی ترجمه شده تخصصی :سود تحقق یافته و تغییرات در قیمت بازار دارائی های مالی - دانلود فایلدانلود فایل عنوان انگلیسی مقاله: Realized income and changes in market price of financial assets عنوان فارسی مقاله :سود تحقق یافته و تغییرات در قیمت بازار دارائی های مالی فرمت فای

دانلود فایل مقاله انگلیسی ترجمه شده تخصصی :سود تحقق یافته و تغییرات در قیمت بازار دارائی های مالی عنوان انگلیسی مقاله:
Realized income and changes in market price of financial assets
عنوان فارسی مقاله :سود تحقق یافته و تغییرات در قیمت بازار دارائی های مالی
فرمت فایل ترجمه شده: فایل Word ورد (Doc) قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 3 صفحه متن انگلیسی به همراه 4 صفحه ترجمه فارسی
چند سطر از متن مقاله انگلیسی :

Realized income and changes in market price of financial assets
The income measured in accounting (net income or earnings) is not the economic income mentioned above. Instead, measure of income captures the extent to which the results expected at the time of the investment have been achieved (i.e., realized). In other words, the performance of an investment is measured based on the ex post facts that can be compared with the ex ante expectation. Since an investment is made in expectation of cash flows, it is natural that the ex post fact to be compared with the expectation is the actual cash flows. The realized income for accounting purposes is measurement of performance based on the fact of cash flows, adjusted by allocation on the accrual basis. This concept implies that performance of an investment is not measured by changes in the value of assets held, but measured based on the realization of cash flows that were expected or not expected before the fact. In cases of real investments in business operations, income is measured in terms of cash flows arising from business activities such as sales of products, regardless of changes in the value of operating assets. Conventional accounting standards (so-called historical cost accounting) that avoid value assessment of assets and instead allocate the cost among periods is inextricably linked with such concept of realized income. On the other hand, in cases of investment in financial assets, in general, cash flows as results of the investment are realized without waiting for sales. Changes in the value (equal to market value) of financial assets, unlike cases of physical assets, themselves have the same meaning with realization of cash flows.
چند سطر از ترجمه مقاله:

سود تحقق یافته و تغییرات در قیمت بازار دارائی های مالی
سود اندازه گیری شده در حسابداری (عواید یا سود خالص ) سود اقتصادی بالا نیست . در عوض اندازه گیری سود به میزانی است که در زمان سرمایه گذاری انتظار می رفت به آن نائل شود (یعنی سود تحقق یافته ) . به عبارت دیگر ، اجرای یک سرمایه گذاری بر اساس حقایق واقعی است که قابل مقایسه با انتظارات پیش بینی شده است . چون یک سرمایه گذاری بر طبق انتظارات وجوه نقد بوجود می آید طبیعی است که حقیقت تحقق یافته با انتظارات وجود نقد واقعی مقایسه شود . سود تحقیق یافته به منظور حسابداری ، سنجش عملکرد بر اساس واقعیت جریانات نقدی است که با تخصیص بر اساس مبنای تعهدی تنظیم گردد این مفهوم می گوید که عملکرد یک سرمایه گذاری توسط تغییرات ارزش دارائی های نگهداری شده اندازه گیری نمی شود بلکه بر اساس تحقق جریانات نقدی که قبل از تحقق مورد انتظار بوده تا نبوده اندازه گیری می گردد . در موارد سرمتایه گذاری حقیقی در عملیات تجاری سود بر حسب جریانات نقدی که از فعالیت های تجاری مثل فروش تولیدات ناشی می شود اندازه گیری می گردد، بدون توجه به تغییرات در ارزش دارائی های عملیاتی .
استانداردهای قدیمی حسابداری (موسوم به حسابداری هزینه تاریخی ) که بر آوورد دارائی ها را موقوف کرده وبجای آن هزینه را بین دوره ها تخصیص می دهند شدیدا در رابطه با مفهوم سود تحقیق یافته می باشد .


مقاله انگلیسی ترجمه شده تخصصی :سود تحقق یافته و تغییرات در قیمت بازار دارائی های مالی


سود تحقق یافته


تغییرات در قیمت بازار


دارائی های مالی


?


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دریافت

استانداردهای حسابداری مالی شماره ۱۲، متعارف سرمایه گذاری به طور درخور ... مقاله. - -- --.
= ۹۲۲۷۸. به لي به. سرمایه گذاری در اوراق بهادار بدهی و سهام بنابراین سرمایه گذاری ...
ارزش اوراق طبقه بندی شده در سرفصل، به منجر به فروش یا تغيير طبقه بندی اوراق ...
روش اقل بهای تمام شده و با قیمت بازار سود خالص تحقق نیافته نگهداری او ران تجاری ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪي ارزش اﻓﺰوده اﻗﺘﺼﺎدي در ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﺑﺎزار

6 نوامبر 2009 ... در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺎﻓﻞ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﯾﻌﻨـﯽ ... اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﺲ از
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﺗﺤﻘﯿـﻖ و از ﻃﺮﯾـﻖ روش آﻣـﺎري ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳـﻮن ... ﻫﺎي. ﮐﻠﯿﺪي: ﻧﺮخ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻮزون
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ، ارزش اﻓﺰوده اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﻮد ﺧـﺎﻟﺺ ... رﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ .... ﺳﺎزي ﺑﺮ
ﺗﻐﯿﯿﺮات در رﯾﺴﮏ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺮاي ... ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﻣﯽ ﺷﻮد؟

4 صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی - بآشگاه مشتریان

20 ا کتبر 2016 ... آشنایی با صورت های مالی اساسی ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت ... بازار سرمایه
محسوب می‌شود تا با استفاده از این روش بتوانند از سود .... تحصیل دارایی به منظور
افزایش قیمت در آینده نزدیک و کسب عایدی ... این صورت مالی، گزارشی است که
تغییرات افزایشی یا کاهشی ناشی از درآمدها یا هزینه‌ها اعم از تحقق یافته یا ...

مقاله انگلیسی حسابداری علمی پژوهشی - ترجمه تخصصی حسابداری

دانلود مقالات انگلیسی حسابداری علمی پژوهشی از ژورنالها و نشریات معتبر در آمارکده.
... با ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی عنوان و چکیده مقالات سعی شده است که ...
قرار داده شده است، که دانشجو می تواند در صورت اطمینان یافتن از اجراپذیری مقاله در .....
مقاله هموارسازی سود: آیا هموار سازی سود، باعث تشدید یا کاهش ریسک سقوط قیمت سهام ...

بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: دانلود اصل مقاله +خرید ترجمه ...

قيمت ترجمه : 25000 تومان ... افشای ارزش منصفانه دارایی های برنامه بازنشستگی و
هزینه های حسابرسی ۲۰۱۸ الزویر ... دانلود رایگان مقاله انگلیسی حسابداری مالی + خرید
فایل ترجمه ۲۰۱۸ ... مقاله ترجمه شده پیاده سازی استراتژی و تغییر سازمانی ۲۰۱۸
الزویر ... تاثیر اطلاعات حسابداری سرمایه انسانی بر ارزش بازار شرکت های تولیدی
سهامی ...

مقاله انگلیسی حسابداری علمی توصیفی - ترجمه تخصصی حسابداری

مقالات انگلیسی علمی توصیفی مرتبط با حسابداری و مالی از نشریات معتبر برای
مطالعات حسابداری ... مقاله مروی بر پژوهشهای اخیر پیرامون پیش بینی سود و ارزیابی
برآوردهای نرخ ... مقاله: بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در دولت
های جدا شده ی بریتانیا .... مقاله نقش تغییر یافته حسابداری، از مشتری به سهامداران.

مدیریت سود| منابع علمی|ایبوک|مقاله انگلیسی|ترجمه|مبانی نظری

مدیریت سود ارائه و دانلود منابع علمی فارسی و انگلیسی و کتاب های الکترونیک
مرتبط ... رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه) H285- مقاله ترجمه شده 2017 : مدیریت
سود از ... H350- مقاله ترجمه شده 2018 : کیفیت حسابرسی، تامین مالی بدهی و مدیریت
درآمد .... سود واقعی نسبت بدهی به دارایی (اهرم) اهمیت و ضرورت انجام تحقيق مرور
ادبیات و ...

دانلود مقالات isi تامین مالی + ترجمه فارسی - دانشیاری

دانلود مقالات isi انگلیسی تامین مالی با ترجمه فارسی - مقالات الزویر ساینس دایرکت
... هدف تامین مالی ارزش گذاری دارایی ها بر اساس سطح ریسک و نرخ بازده موردانتظار
است. ... در این صفحه، فهرستی از مقالات منتشر شده در «نشریه های علمی تامین مالی»
که برخی ..... ریسک اعتباری بانکی بهینه در مقابل ریسک تحقق یافته و سیاست
پولی.

بررسی ارتباط بین ساختار هیأت مدیره و مالکیت شرکت با افشای ...

موضوع افشای اطلاعات تنها محدود به قشر محدودی از استفاده کننده گان مالی نمی‌شود،
بلکه این ... افشای اختیاری پاسخ به چندین عامل از قبیل؛ تغییر در بازار سرمایه،
تغییر در .... کلی (شامل71 شاخص) تعیین گردیدند که در پیوست مقاله به آنها اشاره
شده است. ... دارایی‌های شرکت، Levrage (اهرم مالی): نسبت جمع بدهی به دارایی‌ها تعریف‌
می‌شود.

مقاله c (2410) – مرجع دانلود مقاله تحقیق و پروژه

4-4-3- یافته های حاصل از آزمون فرضیه اصلی 1 … ... ب – منابع انگلیسی … ... ترجمه؛
حمید رضا وکیلی فرد، انتشارات جنگل. .... کاهش بهای تمام شده کالای فروش رفته را به
منظور گزارش سود های اندک و تغییرات مثبت درآمد ها دستکاری می کنند. .... اطلاعات
اساسی این تحقیق، قیمت بازار سهام و اطلاعات مربوط به صورت های مالی شرکت ها است.

پورتال وزارت امور اقتصادی و دارایی-معاونت امور اقتصادی -محتوایی ...

12 ا کتبر 2014 ... «طرحهای تحقیقاتی انجام شده و در حال انجام معاونت امور اقتصادی طی سالهای 85-1380»
... بررسی تغییر نرخ سود سپرده های بانکی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران ...
نگرش اسلام بر فعالیتهای بازار بورس اوراق بهادار و بررسی موردی بازار ... بررسی
اقتصادی ایجاد بورس های تخصصی کالا در ایران؛ مطالعه موردی بورس پنبه.

Page 1 فصلنامه علوم مدیریت دفاعی علمی- ترویجی سال سوم، شماره ۷ ...

ترجمه چکیدههای انگلیسی: على حاج آقاپور. مدیر اجرایی: ... نشریات علمی - ترویجی به
نشریاتی اطلاق می گردد که مقاله های تخصصی آن به ... تغییرات قیمت مسکن ناشی از
شاخص قیمت سهام در ایران می باشد، برای همین منظور، پیشنهاد میشود به .... تقاضا، مدل
بر پایه بازار دارایی (مسکن) بنا شده که از حداکثرسازی تابع مطلوبیت خانوار که.

واژگان فارسی به انگلیسی - Dr. Shiravi - دکتر شیروی -

Executed. اجرا شده. Execute. اجرا کردن. Components. اجزاء. Budget Allocation ...
اختلاف بازده- تغییر پذیری بازده ... اعلام قیمت – جواب استعلام ...
Acknowledgement of Receipt. اعلام وصول. Loss of Profit. افت سود. Addition ....
ترجمه. Preferences. ترجیحات. Customs Clearance. ترخیص گمرکی .... دارایی‌های
ملموس – اموال عینی.

واژگان انگلیسی به فارسی - Dr. Shiravi - دکتر شیروی -

Allocated, اختصاص یافته ... Benefits, سود – مزایا ... Bundle, گروهی از اقلام که
می‌توان آنها را با قیمت ویژه‌ای کمتر از جمع تک تک آنها .... Finance Entry Generation,
گزارش دهی مالی- ایجاد ثبت مالی ... Frozen Assets, دارایی‌های مسدود شده .... Marketing
Management, مدیریت بازار یابی .... Paper Work, کارهای کاغذی(تشکیل پرونده…)
...

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪي ارزش اﻓﺰوده اﻗﺘﺼﺎدي در ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﺑﺎزار

6 نوامبر 2009 ... در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺎﻓﻞ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﯾﻌﻨـﯽ ... اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﺲ از
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﺗﺤﻘﯿـﻖ و از ﻃﺮﯾـﻖ روش آﻣـﺎري ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳـﻮن ... ﻫﺎي. ﮐﻠﯿﺪي: ﻧﺮخ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻮزون
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ، ارزش اﻓﺰوده اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﻮد ﺧـﺎﻟﺺ ... رﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ .... ﺳﺎزي ﺑﺮ
ﺗﻐﯿﯿﺮات در رﯾﺴﮏ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺮاي ... ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﻣﯽ ﺷﻮد؟

دانلود رایگان مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی | نیکسام شاپ

31 ژانويه 2015 ... جهت دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید ... نمونه هزینه نیروی کار باید
با توجه به زمانهای ثبت شده کارمندان و برای بررسی موارد زیر باشد: .... ترجمه مقاله :
سود تحقق یافته و تغییرات در قیمت بازار دارائی های مالی ... ترجمه انگلیسی به
فارسی رشته حسابداری , ترجمه تخصصی رشته حسابداری , ترجمه رشته ...

دانلود رایگان جدیدترین مقالات ترجمه شده فارسی با فرمت pdf - ترجمه فا

فهرست مقالات انگلیسی ترجمه شده رایگان رشته های مدیریت حسابداری اقتصاد برق ...
بررسی عادت های خوردن سالم در رستوران های عادی با استفاده از مدل گسترش یافته ...
عدم قطعیت سیاست اقتصادی و نرخ بازده بازار سهام در کشورهای حاشیه اقیانوس آرام:
شواهد .... سود بر میزان افشا و عملکرد مالی درست و حقیقی: مدارکی از شرکت های
پذیرفته ...

بایگانی‌های مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی - جزوه

این پکیج شامل آرشیو مقالات ترجمه شده رشته مدیریت بوده که طی سالها توسط
فروشگاه جزوه جمع آوری شده است. فهرست کامل این بسته در زیر آمده : تحقق سود و جدائی
از ...

بسم الله الرحمن الرحیم

فرایند تأمین سرمایه مالی (finance) پروژه های سرمایه کذاری توسط بانک ها و موسسات ...
در بخش دوم مقاله دو شیوه متعارف بانکداری در غرب یعنی بانکداری انگلیسی .... به
پرهیز کامل از نگهداری دارایی های دارای بازده ثابت و از پیش تعیین شده، نباید این .....
از تغییرات نامطلوب قیمت ها در بازار (ریسک بازار)، و دوم، مخاطره ناشی از عدم تقارن ...

دانلود رایگان مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری 2018 2017 2019 ...

H352- مقاله ترجمه شده 2018 : ما در مورد قیمت نفت و بازده سهام چه می دانیم؟ ... H324-
مقاله ترجمه شده حسابداری 2018: حسابداری ارزش منصفانه و دارایی های نقدی شرکت ...
H305- مقاله انگلیسی حسابداری 2018 : تخصصی مالی کمیته حسابرسی و کیفیت
سود ... M675- مقاله انگلیسی ترجمه شده 2018 : تحقیق در بازار سهام مربوط به بازار
انرژي ...

مقاله انگلیسی حسابداری علمی توصیفی - ترجمه تخصصی حسابداری

مقالات انگلیسی علمی توصیفی مرتبط با حسابداری و مالی از نشریات معتبر برای
مطالعات حسابداری ... مقاله مروی بر پژوهشهای اخیر پیرامون پیش بینی سود و ارزیابی
برآوردهای نرخ ... مقاله: بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در دولت
های جدا شده ی بریتانیا .... مقاله نقش تغییر یافته حسابداری، از مشتری به سهامداران.

پاورپوینت علایم سرطان های دستگاه کلیه ومجاری ادرار

دانلود پاورپوینت مکانیزم کنترل بیولوژیک

نمایش سولوشن حل مشکل صفحه ابی nokia asha 302

رام فارسی تبلت چینی T736-MAINBOARD-V2.1

تحقیق آماده ارزش ها و معیار های رفتاری

دانلود شیپ فایل نقشه توپوگرافی شهرستان شاهیندژ با مقیاس یک بر صد هزار

زندگینامه امام جواد(ع)