دانلود فایل


تحلیل اعادع دادرسی فوق العاده در امور مدنی مطابق با ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری - دانلود فایلدانلود فایل تحلیل اعادع دادرسی فوق العاده در امور مدنی مطابق با ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود فایل تحلیل اعادع دادرسی فوق العاده در امور مدنی مطابق با ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری تحلیل اعادع دادرسی فوق العاده در امور مدنی مطابق با ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
یکی از طرق اعتراض به رای دادگاه، اعاده دادرسی می­باشد که البته با وجود شرایط مورد نیاز، طرف معترض می­تواند از رای صادره درخواست اعاده دادرسی نماید. اعاده دادرسی خود به دو دسته اعاده دادرسی عادی و اعاده دادرسی فوق العاده تقسیم می­شود. اعاده دادرسی عادی همان است که طرف معترض در صورت وجود شرایط مورد نیاز برای اعاده، دادخواست اعاده خود را به دادگاه تقدیم می­کند لکن اعاده دادرسی فوق العاده که در ماده 477 قانوئن آیین دادرسی مصوب 1392 بیان شده اندکی متفاوت است. گرچه می دانیم اعاده دادرسی خود از طرق فوق العاده است و تقسیم آن به عادی و فوق العاده امری است غیر قابل پذیرش. لکن از آنجا که قانونگذار در خصوص طرق فوق العاده اعتراض به احکام، دست به ابداعاتی زده است، در این خصوص به ناچار این تقسیم بندی اساس این پژوهش قرار می­گیرد. از نظر اصول دادرسی کیفری اساساً حکم کیفری،؛ زمانی قطعی است که جز از طریق اعاده دادرسی نتوان رسیدگی مجدد نمود، اما با تصویب ماده (477) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392به نظر می رسد برای اعتراض به احکام قطعی علاوه بر اعاده دادرسی، قانونگذار دو نهاد دیگر را در غالب ماده مارالذکر تأسیس نموده که عبارتند از : اعتراض از طریق شعب تشخیص دیوانعالی کشور و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه، به زعم ما این دو شیوه را باید نوعی اعاده دادرسی فوق العاده بنامیم چرا که این ماده اشعار می دارد:( در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می نمایند.
فایل ورد 16 صفحه


تحلیل اعادع دادرسی فوق العاده در امور مدنی مطابق با ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


وکالت آنلاین - قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 5

ماده 436- تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی طرفین راجع به جنبه کیفری رأی با ... ناشی
از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی
است. ... در اینصورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا
..... دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده(477) اعاده دادرسی ...

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( قانون ... - ماتیکان

ماده - 1 - آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور
حسبی ..... در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین
الزامی باشد .... باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده مینماید تا
وقت دادرسی ..... دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادر
مینماید .

مقالات حقوقی - پاسخ سوالات آیین دادرسی مدنی - بخش 1

در پي تصويب ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 شیوه ای دیگر از اعاده دادرسی
... ماده 477 شعبی خاص از دیوان عالی کشور است، در حالی که در اعاده دادرسی در امور مدنی
... در حالي كه جهت اعاده دادرسي فوق العاده حكمي محض است و ارتباطي با جنبه هاي موضوعي
... و قابليت اعتراض آن، مي توان مطابق ماده 477 نسبت به دستور موقت اعتراض نمود.

چه کسانی حق درخواست اعاده دادرسی دارند؟

8 نوامبر 2017 ... آشنایی با اصطالحات حقوقی. پاکنوی س رای ... کسی که به حکم قانون، اختیار
دیگری را در قسمتی از امور او دارد. ولی: والیت پدر یا جد ... اعاده دادرس ی از جمله طرق
فوق العاده اعتراض به ... قانونگذار. در م اده477 قانون آیین دادرس ی کیفری مصوب
.... ازدواج کند، در این صورت آیا می توان مطابق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی حق.

چه کسانی حق درخواست اعاده دادرسی دارند؟

8 نوامبر 2017 ... آشنایی با اصطالحات حقوقی. پاکنوی س رای ... کسی که به حکم قانون، اختیار
دیگری را در قسمتی از امور او دارد. ولی: والیت پدر یا جد ... اعاده دادرس ی از جمله طرق
فوق العاده اعتراض به ... قانونگذار. در م اده477 قانون آیین دادرس ی کیفری مصوب
.... ازدواج کند، در این صورت آیا می توان مطابق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی حق.

تحلیل اعادع دادرسی فوق العاده در امور مدنی مطابق با ماده 477 قانون آیین ...

2 ژوئن 2018 ... تحلیل اعادع دادرسی فوق العاده در امور مدنی مطابق با ماده 477 قانون آیین دادرسی
کیفری یکی از طرق اعتراض به رای دادگاه، اعاده دادرسی میباشد که البته ...

پی‌‌آمدهای تجدیدنظر نسبت به احکام قطعی - سپهر عدالت

هدف این نوشته نقد مقررات تجدیدنظر در احکام قطعی یا اعمال ماده 18 قانون تشکیل
دادگاه‌های ... ماده 4: رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع ماده 18 قانون ياد شده پس از تجويز اعاده
دادرسي از ..... عدول از این قاعده یعنی رسیدگی فوق العاده به ادعای اشتباه در احکام
قطعی( که با .... ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 در رسیدگی ماهوی به دعاوی اصل
دودرجه ای بودن ...

چه کسانی حق درخواست اعاده دادرسی دارند؟

8 نوامبر 2017 ... آشنایی با اصطالحات حقوقی. پاکنوی س رای ... کسی که به حکم قانون، اختیار
دیگری را در قسمتی از امور او دارد. ولی: والیت پدر یا جد ... اعاده دادرس ی از جمله طرق
فوق العاده اعتراض به ... قانونگذار. در م اده477 قانون آیین دادرس ی کیفری مصوب
.... ازدواج کند، در این صورت آیا می توان مطابق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی حق.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ : ﮔﻨﺎﻫﯽِ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﮐﺎرﻫﺎي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ادﻋ - فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎي ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ . اﻋﺎده دادرﺳﯽ، ﯾﻌﻨﯽ .... رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده، ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺎده
دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي، ﺑﺮاي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺠﺪد ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﭘﺮوﻧـﺪه اﺳـﺖ .... ﻋﺒـﺎس، اﻋـﺎده دادرﺳـﯽ در اﻣـﻮر ... ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده. 477. ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي ﻣﺼﻮب. 1392. ﮐﻪ در اداﻣﻪ اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ،
دﯾـﻮان.

مقالات حقوقی - پاسخ سوالات آیین دادرسی مدنی - بخش 1

در پي تصويب ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 شیوه ای دیگر از اعاده دادرسی
... ماده 477 شعبی خاص از دیوان عالی کشور است، در حالی که در اعاده دادرسی در امور مدنی
... در حالي كه جهت اعاده دادرسي فوق العاده حكمي محض است و ارتباطي با جنبه هاي موضوعي
... و قابليت اعتراض آن، مي توان مطابق ماده 477 نسبت به دستور موقت اعتراض نمود.

دادرﺳﻲ آﻳﻴﻦ ﻣﻨﻈﺮ از آن اﺛﺮ و ﮔﻮاﻫﻲ از ﮔﻮاه رﺟﻮع

از. ﻣﻨﻈﺮ. آﻳﻴﻦ. دادرﺳﻲ. ﺣﺴﻦ ﻣﺤﺴﻨﻲ. *. ﭼﻜﻴﺪه. رﺟﻮع. از. ﮔﻮاﻫ. ﻲ. ﻣﻮﺿﻮع. ﻣﺎده. اي. در. ﻗﺎﻧﻮن. ﻣﺪﻧﻲ. و.
ﻣﺎده. اي .... ﻣﺎده. ي. 474. ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮي. 1392. ﺧﻼف. واﻗﻊ. ﺑﻮدن. ﺷﻬﺎدت. ﮔﻮاﻫﺎن. را ﻣﻮﺟﺐ.
اﻋﺎده. ي .... ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﺷﻲ از اﻣﻮر ﺣﺴﻲ ﻣﺘﻌﺎرف. ... ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﻋﻮا ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه در ﻣﻌﻨﻲ، ﺧﻮاه در ﻟﻔﻆ، ﺑﺮ اﻳﻦ
اﺳﺎس اﮔﺮ ﮔﻮاﻫﻲ ﻏﻴﺮﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ... ﻣﺠﺎزات ﻧﻘﺾ اﺛﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓﻮق اﺳﺖ ﻧﻪ اﺗﻴﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻛﺬب ﭼﻪ در
ﻏﻴﺮ.

پرتال جامع علوم انسانی - اعاده دادرسی فوق العاده

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290، شعبه تشخیص در مواد (441) و (442)
اصلاحی آن .... مختلف، به نهاد اعتراض از طریق شعبه تشخیص و نقد و بررسی آن خواهیم
پرداخت. ... چهار- رسیدگی به شکایت از قرار رد درخواست فرجامی که مطابق ماده (439) از
دادگاه ... صریح با ماده (529) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با
ماده ...

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( قانون ... - ماتیکان

ماده - 1 - آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور
حسبی ..... در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین
الزامی باشد .... باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده مینماید تا
وقت دادرسی ..... دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادر
مینماید .

مدني دادرسي آيين قانون كامل متن ) مدني امور در ( انقالب و عمومي دادگاهها

آيين. دادرسي. مدني. قانون. آئين. دادرسي. دادگاههاي. عمومي. و. انقالب. ) در. امور. مدني. (.
كتاب ...... اعاده. كند . ماده. 71. -. چنانچه. خوانده. يا. هريك. از. اشخاص. يادشده. در. ماده. قبل.
در. محل ...... با. داليل. آن. راعنوان. نمايد . دادگاه. در. وقت. فوق. العاده. به. داليل. طرفين.
رسيدگي ... نقد. يا. اوراق. بهادار. به. ميزان. همان. مال. در. صندوق. دادگستري. يا. يكي. از.
بانكها.

مدني دادرسي آيين قانون كامل متن ) مدني امور در ( انقالب و عمومي دادگاهها

آيين. دادرسي. مدني. قانون. آئين. دادرسي. دادگاههاي. عمومي. و. انقالب. ) در. امور. مدني. (.
كتاب ...... اعاده. كند . ماده. 71. -. چنانچه. خوانده. يا. هريك. از. اشخاص. يادشده. در. ماده. قبل.
در. محل ...... با. داليل. آن. راعنوان. نمايد . دادگاه. در. وقت. فوق. العاده. به. داليل. طرفين.
رسيدگي ... نقد. يا. اوراق. بهادار. به. ميزان. همان. مال. در. صندوق. دادگستري. يا. يكي. از.
بانكها.

دادرﺳﻲ آﻳﻴﻦ ﻣﻨﻈﺮ از آن اﺛﺮ و ﮔﻮاﻫﻲ از ﮔﻮاه رﺟﻮع

از. ﻣﻨﻈﺮ. آﻳﻴﻦ. دادرﺳﻲ. ﺣﺴﻦ ﻣﺤﺴﻨﻲ. *. ﭼﻜﻴﺪه. رﺟﻮع. از. ﮔﻮاﻫ. ﻲ. ﻣﻮﺿﻮع. ﻣﺎده. اي. در. ﻗﺎﻧﻮن. ﻣﺪﻧﻲ. و.
ﻣﺎده. اي .... ﻣﺎده. ي. 474. ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮي. 1392. ﺧﻼف. واﻗﻊ. ﺑﻮدن. ﺷﻬﺎدت. ﮔﻮاﻫﺎن. را ﻣﻮﺟﺐ.
اﻋﺎده. ي .... ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﺷﻲ از اﻣﻮر ﺣﺴﻲ ﻣﺘﻌﺎرف. ... ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﻋﻮا ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه در ﻣﻌﻨﻲ، ﺧﻮاه در ﻟﻔﻆ، ﺑﺮ اﻳﻦ
اﺳﺎس اﮔﺮ ﮔﻮاﻫﻲ ﻏﻴﺮﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ... ﻣﺠﺎزات ﻧﻘﺾ اﺛﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓﻮق اﺳﺖ ﻧﻪ اﺗﻴﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻛﺬب ﭼﻪ در
ﻏﻴﺮ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ : ﮔﻨﺎﻫﯽِ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﮐﺎرﻫﺎي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ادﻋ - فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎي ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ . اﻋﺎده دادرﺳﯽ، ﯾﻌﻨﯽ .... رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده، ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺎده
دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي، ﺑﺮاي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺠﺪد ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﭘﺮوﻧـﺪه اﺳـﺖ .... ﻋﺒـﺎس، اﻋـﺎده دادرﺳـﯽ در اﻣـﻮر ... ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده. 477. ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي ﻣﺼﻮب. 1392. ﮐﻪ در اداﻣﻪ اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ،
دﯾـﻮان.

وجوه افتراق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث - به سايت خانه وكالت خوش آمديد

اعتراض ثالث، یکی از طرق فوق العاده ی شکایت از احکام و قرارهای دادگاه است. ... مطابق
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی قابل اعاده می باشند. ... 4 - حكم صادره
با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه قبلا" توسط همان دادگاه صادر ..... لازم
به ذکر است ماده 18 به موجب مواد 477 و 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392
...

پی‌‌آمدهای تجدیدنظر نسبت به احکام قطعی - سپهر عدالت

هدف این نوشته نقد مقررات تجدیدنظر در احکام قطعی یا اعمال ماده 18 قانون تشکیل
دادگاه‌های ... ماده 4: رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع ماده 18 قانون ياد شده پس از تجويز اعاده
دادرسي از ..... عدول از این قاعده یعنی رسیدگی فوق العاده به ادعای اشتباه در احکام
قطعی( که با .... ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 در رسیدگی ماهوی به دعاوی اصل
دودرجه ای بودن ...

تحلیل اعادع دادرسی فوق العاده در امور مدنی مطابق با ماده 477 قانون آیین ...

2 ژوئن 2018 ... تحلیل اعادع دادرسی فوق العاده در امور مدنی مطابق با ماده 477 قانون آیین دادرسی
کیفری یکی از طرق اعتراض به رای دادگاه، اعاده دادرسی میباشد که البته ...

سامانه جامع نظرات شوراي نگهبان

علي لاريجاني لايحه آيين دادرسي كيفري بخش اول- كليات فصل اول- تعريف آيين ...
شده در قانون چ - اعتبار امر مختوم تبصره 1- درباره ديه مطابق قانون مجازات اسلامي عمل
مي گردد. ... دادگاه مكلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسيدگي و اتخاذ تصميم كند.
.... از مراجع قضائي را خلاف شرع تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان
...

دانلود طرح توسعه راهبردی حوزه جنوب غرب شهر مشهد

پاورپوینت نقش نهادهای اجتماعی فرهنگی در آموزش و پرورش مدارس -22 اسلاید

دانلود پاورپوینت آماده با موضوع مشتری مداری

پاورپوینت بیماری کیست هیداتیک(انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس)

فایل طرح توجیهی کابل فشار قوی

دانلود نمونه سوالات نهایی ریاضی 3 علوم تجربی بهمراه پاسخنامه تشریحی

پاورپوینت فنون موثر در تدریس موفق

پاورپوینت در زمینه بررسی کتاب اخلاق کارمندی - 112 اسلاید

تحقیق درباره تاريخچه و بررسي عملكرد سوبسيد در ايران

روت تضمینی i9060i