دانلود فایل


دانلودمقاله مدولاسیون AM - دانلود فایلدانلود فایل ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلود فایل دانلودمقاله مدولاسیون AM


مدولاسيون و كدگذاري
مدولاسيون و كدگذاري، اعمالي هستند كه در فرستنده انجام مي شوند تا انتقال اطلاعات كامل و قابل اطمينان گردد.

روش هاي مدولاسيون
مدولاسيون دو نوع موج را دربر مي گيرد:
1. سيگنال مدوله كنند كه بيانگر پيام است
2. موج مدوله كه براي كاربردي خاص مورد استفاده قرار مي گيرد.
مدوله كننده حامل را با تغييرات سيگنال مدوله كننده به صورت سيستماتيك تغيير مي دهد. بدينصورت موج مدوله شده حاصل، اطلاعات پيام را حامل مي كند. ما معمولاً نياز داريم كه مدولاسيون يك عمل قابل بازگشت باشد، بنابراين با فرآيند مكمل دي مدولاسيون مي توانيم پيام را بازسازي كنيم.
شكل زير، قسمتي از يك سيگنال مدوله آنالوگ (قسمت a) و موج مدوله شده آن را نشان مي دهد كه با تغييردادن دامنه يك موج سينوسي (قسمت b) بدست آمده است. اين همان مدولاسيون دامنه (AM) است كه براي پخش راديويي و كاربردهاي ديگر مورد استفاده قرار مي گيرد.
پيام را ممكن است با مدولاسيون فركانس (FM) يا مدولاسيون فاز (PM) نيز روي حامل سينوسي سوار كرد. تمام روش هاي مدولاسيون با حامل سينوسي، تحت عنوان مدولاسيون موج پيوسته (CW) دسته بندي مي شوند.
اتفاقاً هنگامي كه شما صحبت مي كنيد، همانند يك مدوله كننده (CW) عمل مي نمايد. انتقال صدا از طريق هوا با توليد نواخت هاي حامل در تار آواها و مدوله كردن اين نواخت ها با اعمال ماهيچه اي دستگاه گويايي انجام مي گيرد. بنابراين آنچه گوش به عنوان سخن مي شوند، يك موج آكوستيك مدوله شده است كه شبيه يك سيگنال AM مي باشد.

(a) سيگنال مدوله
(b) حامل سينوسي با مدولاسيون دامنه
(c) حامل با مدولاسيون دامنه
اكثر سيستم هاي مخابراتي فواصل دور، يك حامل فركانسي مدولاسيون CW را بكار مي گيرند كه خيلي بالاتر از بالاترين جزء فركانسي سيگنال مدوله مي باشد.
بنابراين طيف سيگنال مدوله شده در باندي از دامنه هاي فركانسي است كه در پيرامون حامل فركانسي قرار دارند. تحت اين شرايط كه ما مي گوييم كه مدولاسيون CW تبديل فركانسي توليد مي كند.
براي مثال در پخش به طريق AM، طيف پيام بطور نمونه از 100 هرتز تا 5 كيلوهرتز را دربر دارد. اگر فركانس حامل 600 كيلوهرتز باشد، طيف حامل مدوله شده 595 تا 605 كيلوهرتز را مي پوشاند.
روش ديگر مدولاسيون كه مدولاسيون پالسي خوانده مي شود، داراي قطار پالسي از پالس هاي كوتاه به عنوان موج حامل مي باشد. شكل قبل، موجي را با مدولاسيون دامنه پالسي (PAM) نشان مي دهد. توجه شود كه اين موج PAM شامل نمونه هاي كوتاهي است كه از سيگنال آنالوگ در بالاي شكل گرفته است. نمونه برداري يك تكنيك پردازش سيگنال مهم است و تحت شرايط مشخصي ممكن است كه يك شكل موج كامل از نمونه هاي تناوبي را بازسازي كنيم.
اما مدولاسيون پالسي به تنهايي تبديل فركانسي لازم براي انتقال سيگنالي مناسب را توليد نمي كند. بنابراين تعدادي از فرستنده ها پالس و مدولاسيون CW را با هم تركيب مي كنند. تكنيك هاي ديگر مدولاسيون كه بطور خلاصه تشريح شده است، مدولاسيون پالس را با كدگذاري تركيب مي كنند.
مزايا و كاربردهاي مدولاسيون
هدف اوليه مدولاسيون در يك سيستم مخابراتي توليد يك سيگنال مدوله شده مناسب با خصوصيات كانال انتقال مي باشد. در واقع چندين مزيت و كاربرد عملي مدولاسيون در زير مورد بحث قرار مي گيرد.

مدولاسيون براي انتقال مناسب
انتقال سيگنال در فاصله هاي قابل توجه همواره يك موج الكترومغناطيس سيار با يك رابط هدايت كننده يا بدون آن دربر دارد. كارآيي هر روش انتقال خاص به فركانس سيگنالي كه ارسال مي شود، بستگي دارد. با بكارگيري قابليت تبديل فركانسي مدولاسيون CW، اطلاعات پيام را مي توان روي حاملي كه فركانسش براي روش انتقال موردنظر انتخاب شده، سوار كرد.
به عنوان موردي از اين نكته، انتشار امواج در خط ديد آنتن هايي نياز دارد كه ابعاد فيزيكي آنها حداقل 1/1 طول موج سيگنال است. بدين طريق، انتقال مدوله نشده يك سيگنال صوتي كه شامل اجزاء فركانسي پايين تا 100 هرتز مي باشد به آنتي هايي به طول 300 كيلومتر نياز دارد.

انتقال مدوله شده در 100 مگاهرتز مثلاً در پخش FM، استفاده از يك آنتن قابل استفاده به اندازه تقريبي يك متر را امكان پذير مي سازد. در فركانس هاي پايين 100 مگاهرتز، روش هاي تكثير ديگري با آنتن هايي به اندازه مقبول، كارآيي بيشتري دارند. نشريه دوفرانس، عملكرد فشرده اي از پخش امواج راديويي و آنتن ها در اختيار مي گذارد.
شكل زير، به منظور اهداف رجوعي نسبت هايي از طيف الكترومغناطيسي را نشان مي دهد كه مناسب انتقال سيگنالي است. اين شكل شامل طول موج فضاي آزاد، عناوين باندهاي فركانسي و وسايل انتقال نمونه اي و روش هاي انتشار امواج مي باشد. همچنين كاربردهايي نمونه اي را دربر دارد كه توسط كميسيون مخابرات فدرال ايالات متحده رسميت يافته است.

مدولاسيون براي غلبه بر محدوديت هاي سخت افزاري
ممكن است كه طرح يك سيستم مخابراتي به خاطر قيمت و در دسترس نبودن سخت افزار كه غالباً عملكردشان بسته به فركانس كار است، محدود گردد. مدولاسيون به طرح امكان مي دهد كه سيگنال را در يك محدوده فركانسي قرار دهد كه محدوديت هاي سخت افزاري نداشته باشد. يكي از ملاحظات خاص در طول اين خط مسئله، پهناي باند جزئي مي باشد كه آن پهناي باند مطلقي است كه بوسيله فركانس مركزي تقسيم شده است.
اگر پهناي باند جزئي بين 1-10% نگه داشته شود، هزينه ها و پيچيدگي هاي سخت افزاري به حداقل مي رسد. ملاحظات پهناي باند جزئي اين واقعيت را كه واحدهاي مدولاسيون هم در گيرنده ها و هم در فرستنده ها وجود دارند، توجيه مي كند.
به همين سان سيگنال هاي با پهناي باند گسترده را بايد با حامل هايي كه داراي فركانس بالا هستند، مدوله كرد. از آنجائيكه ميزان اطلاعات به نسبت پهناي باند بر طبق قانون هرتلي ـ شانون مي باشد، نتيجه مي گيريم كه ميزان زيادي از اطلاعات به يك فركانس حامل بالا نياز دارد.
براي مثال، يك سيستم مايكروويو 5 مگاهرتزي مي تواند در يك فاصله زماني مفروض اطلاعاتي معادل 10000 برابر، كانال راديويي 500 كيلوهرتزي را منتقل نمايد و در طيف الكترومغناطيس حتي بالاتر رفته و يك شعاع ليزر نوري داراي قابليت پهناي باند معادل 10 ميليون كانال تلويزيوني مي باشد.

طيف الكترومغناطيس
مدولاسيون براي كاستن نويز و تداخل
يكي از روش هاي موثر مقابله با نويز و تداخل، افزودن قدرت سيگنال است، تا حدي كه بر نويز و تداخل غلبه كند. اما توان افزايشي پرهزينه بوده و ممكن است به تجهيزات صدمه برساند. (يكي از خطوط اوليه ترانس آتلانتيك در تلاش براي مفيدساختن سيگنال دريافتي با نيروي قوي، از بين رفت)
خوشبختانه FM و چند نوع ديكر مدولاسيون قابليت ارزشمندي در جلوگيري از تاثير نويز و تداخل دارند. اين قابليت، كاهش نويز باند عريض خوانده مي شود، زيرا به پهناي باند ارسالي بيشتري نسبت به پهناي باند سيگنال مدوله نياز دارد. بنابراين، مدولاسيون باند عريض به طراح امكان مي دهد كه پهناي باند افزايش يافته را به ازاي قدرت كاهش يافته سيگنال داشته باشد، تعويضي كه قانون هارتلي ـ شانون نيز متضمن آن است. توجه شود كه ممكن است يك حامل فركانس بالاتر براي مدولاسيون پهناي باند، مورد نياز باشد.

مدولاسيون براي تخصيص فركانس
هنگامي كه شما ايستگاه خاصي را با راديو يا تلويزيون مي گيريد، مشغول انتخاب يكي از سيگنال هاي بسياري هستيد كه در آن لحظه دريافت مي شود. از آنجائيكه هر ايستگاه داراي فركانس حامل معين متفاوتي است،
سيگنال موردنظر را مي توان با فيلتركردن از سيگنالي ديگر جدا كرد. اگر مدولاسيون نبود، در يك منطقه مفروض تنها يك ايستگاه قابل پخش وجود داشت، در غيراينصورت دو يا چند ايستگاه روي هم مي افتاد و تداخل مايوس كننده اي بوجود مي آورد.

مدولاسيون براي مالتي پلكس كردن
مالتي پلكس كردن، فرآيند تركيب كردن چند سيگنال براي انتقال همزمان روي يك كانال است. مالتي پلكس، تقسيم فركانسي (FDM) براي قراردادن هر سيگنال روي يك حامل فركانس متفاوت از مدولاسيون CW استفاده مي كند و مجموعه اي از فيلترها و سيگنالها را در مقصد تفكيك مي نمايد. مالتي پلكس تقسيم زماني (TDM) براي نمونه هاي سيگنال هاي متفاوت در مقاطع زماني متمايز از مدولاسيون پالسي استفاده مي كند. براي مثال در شكل زير شكاف بين پالس ها را مي توان با نمونه هايي از سگنال هاي ديگر، پركرد. سپس يك مدار سوئيچينگ در مقصد براي بازسازي سيگنال، نمونه ها را از هم جدا مي نمايد.
كاربرد مالتي پلكس، شامل تله متري اطلاعات (مسافت سنجي راديويي)، پخش استريوفينگ FM و تلفن دوربرد مي باشد. تعدادي معادل 1800 سيگنال صوتي را مي توان روي يك كابل كواكسيال با قر كمتر از يك سانتي متر مالتي پلكس كرد. بدين سان مالتي پلكي راه ديگري براي كارآيي فزاينده مخابرات فراهم مي آورد.
روش هاي كدگذاري و فايده هاي آن
م مدولاسيون را به عنوان عمل پردازش سيگنال به منظور انتقال موثر تشريح كرديم. كدكردن عمل پردازش سمبل است كه براي مخابرات پيشرفته هنگامي كه اطلاعات ديجيتالي يا قابل ارائه به صورت سمبل هاي گسسته هستند، بكار مي رود. ممكن است براي انتقال ديجيتالي راه دور به صورت مطمئن، هردو عمل كدكردن و مدولاسيون ضروري باشد.
عمل كدگذاري، پيام ديجيتالي را به صورت يك سري از سمبل هاي جديد درمي آورد. عمل دي كودينگ يك سري سمبل كدشده را احتمالاً با خطاهايي كه بخاطر آلودگي هاي انتقال ايجاد مي شود، به صورت پيام اوليه درمي آورد. اكثر روش هاي كدكردن مدارهاي لاجيك ديجيتالي و سمبل هاي باينري را كه با ارقام 0.1 تطبيق دارد، دربر مي گيرد
يك ترمينال كامپيوتري يا منبع ديجيتالي ديگري را در نظر بگيريد كه داراي تعداد سمبل M>2 باشد. انتقال بدون كدگذاري يك پيام از اين منبع به تعداد M موج متفاوت هركدام براي انتقال يك سمبل نياز دارد، درصورتيكه هر سمبل را مي توان يك كد باينري كه از K رقم باينري تشكيل شده، نمايش داد. از آنجائيكه 2k كلمه با استفاده از K رقم باينري مي توان ساخت، ما به K≥log2M رقم براي هر كلمه كد احتياج داريم تا M سمبل منبع را به صورت كد درآوريم.
اگر منبع r سمبل در هر ثانيه توليد كند، كد باينري داراي Kr رقم در هر ثانيه خواهد بود و پهناي باند انتقال K برابر پهناي باند يك سيگنال كدنشده مي باشد.
در تبادل براي پهناي باند افزايش يافته، كدگذراي باينري سمبل هاي منبع Mتايي دو مزيت دارد. اول اينكه براي رساندن يك سيگنال باينري كه مركب از تنها دو موج متفاوت است، به سخت افزار ساده تري نياز است. دوم آنكه نويز مزاحم تاثير كمتري بر يك سيگنال باينري دارد تا بر سيگنالي كه مركب از M موج مختلف است.
بنابراين، خطاهاي حاصل از نويز كمتري خواهد بود. از اين رو اين روش كدكردن به صورتي اساسي تكنيكي ديجيتالي براي كاهش نويز در باند عريض مي باشد. كدگذاري براي كنترل خطاها در جهت كاهش نويز باند عريض فراتر مي رود. با ضميمه كردن رقم هاي كنترل اضافي براي هر كلمه كد باينري اكثراً خطاها را مي توان پيدا و حتي تصحيح كرد. كدينگ كنترل خطا هم پهناي باند و هم پيچيدگي سخت افزار را مي افزايد، اما علي رغم نسبت پايين سيگنال به نويز ارتباط ديجيتالي تقريباً بدون خطايي بدست مي دهد.
اكنون بادرنظر گرفتن جهت مخالف تصور كنيد كه يك منبع اطلاعاتي باينري داريم و يك سيستم مخابراتي با نسبت سيگنال به نويز كافي، اما پهناي باند محدود. اين شرايط بطور مثال در شبكه هاي مخابراتي كامپيوتري كه از خط هاي تلفن استفاده مي كنند، پيش مي آيد.
بلوك هاي كدگذراي K رقم باينري وقتي به عنوان سمبل هاي Mتايي مورد استفاده قرار گيرند، پهناي باند لازم را با ضريب K=log2M كاهش مي دهند. بدينوسيله نسبت اطلاعاتي افزايش يافته اي روي يك كانال با پهناي باند محدود امكان پذير مي شود. يك تكنيك آماري پيچيده تر به نام كدكردن منبع ممكن است نياز به پهناي باند كمتري را امكان پذير نمايد.
نهايتاً فايده هاي كدكردن ديجيتالي را مي توان در مخابرات آنالوگ با كمك يك روش تبديل آنالوگ به ديجيتال همچون مدولاسيون پالس كد (PCM) بيان كرد. يك سيگنال PCM، با نمونه برداري از پيام آنالوگ و تبديل آنها به (كوآنتيزه كردن) مقادير نمونه، توليد مي شود. PCM با توجه به قابليت اتكاء، رواني و كارايي انتقال ديجيتالي به روش مهمي براي مخابرات آنالوگ تبديل شده است. علاوه بر اين هنگامي كه PCM با ميكروپروسسور با سرعت بالا همراه شود، جانشين ساختن پردازش سيگنال ديجيتال به جاي آنالوگ را امكان پذير مي سازد.
تكنيك هاي مدولاسيون
مفهوم اساس مدولاسيون و دمدولاسيون
عمل الكتريكي يا الكترونيكي كه معمولاً مدولاسيون مي ناميم، شكلي از ضرب كردن يك سيگنال در سيگنال ديگر است. چون ضرب يك تابع زماني در تايع زماني ديگر عملي غيرخطي است و بدليل اينكه همه سيگنال ها به شكل تابع زماني قابل تعريف اند، پس مدولاسيون عملي غيزخطي است.
حتي وقتي كه اصطلاح مدوله كننده خطي بهكار رود، عمل آشكارسازي يا دمدولاسيون نيز كه اكنون خواهيم ديد، به همين ترتيب دسته بندي مي شود، بجز آنكه ممكن است سيگنالي در خودش ضرب شود. در روش هاي ضرب سيگنال ها، در هم اختلافات زيادي وجود دارد و اين باعث بوجود آمدن انواع روش هاي مختلف مدولاسيون مي شود كه طي سال ها پي ريزي شده است.

مدولاسيون دامنه اي (AM)، تك باند كناري (SSB)، دو باند كناري با حذف عامل (DSB-SC) و تك باند دانباله دار (VSB)
يكي از قديمي ترين شكل هاي مدولاسيون و يكي از متداولترين آنها كه امروزه به كار مي رود، مدولاسيون دامنه اي است. امروزه اين روش بطور عادي از ضرب يك عبارت شامل جمع سيگنال اطلاعات و يك مقدار ثابت در سيگنالي داراي فركانس بسيار بزرگتر بنام سيگنال حامل بدست مي آيد.
براي مثال:
سيگنال اطلاعات با حداكثر فركانس:
سيگنال حامل:
كه است. پس سيگنال مدوله شده خروجي از رابطه زير بدست مي آيد:

كه را پيك شاخص مدولاسيون AM گويند. به عنوان مثال، فرض كنيد يك سيگنال تون ساده صوتي باشد و باشد. پس:

از رابطه بالا مي بينيم كه حاصل ضرب سيگنال اطلاع و يك مقدار ثابت از سيگنال حامل سه مولفه سينوسي توليد مي كند كه ما آنها را حامل، باند كناري پائين و باند كناري بالا مي ناميم.
اگر به منحني دامنه اين سيگنال ها بر حسب فركانس نگاه كنيم، مي بينيم كه طيف Sc(t) شبيه شكل زير است. وقتي است، مي گوئيم مدولاسيون پيك 100% داريم.
شكل1: طيف يك سيگنال AM با مدولاسيون 100% و يك سيگنال سينوسي
اگر كمتر از يك باشد، مي گوديم مدولاسيون كمتر از 100% داريم. اگر اين ضرب را رابطه قبل عمل كنيم، نشان مي دهد كه مولفه حامل با دامنه A ثابت مي ماند، ولي دو باند كناري به نسبت كاهش مي يابند.فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 44 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنیددانلود مقاله


خرید مقاله


تهیه مقاله فارسی


دانلود مقاله با فرمت ورد


مقالات ورد


مقاله علوم انسانی


مقاله در مورد کامپیوتر


فروش مقاله


خرید مقالات فارسی


مقاله علمیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق مقاله مخابرات - آران فایل

تحقیق مقاله مخابرات مقدمه زمان زیادی از اولین پیامی که مارکونی مخترع رادیو ... شکل
1-2 موجهای AM ، PM و FM حاصل از یک سیگنال مدوله کننده مثلثی را نشان می دهد.

شبکه مهندسی برق - مدولاسیون دامنه

مدولاسیون دامنه (AM) رویه ای است که در آن دامنه ی موج حامل بطور خطی در حوالی مقدار
متوسط سیگنال باند پایه ی پیام تغییر می کند.

تداخل، پخش، سيگنال، فركانس، مدولاسيون - مرجع دانلود مقاله تحقیق و ...

سيگنالهاي راديويي به دو دسته مه تقسيم مي شوند كه عبارت‌اند از مدولاسيون دامنه (AM)
و مدولاسيون فركانس (FM). در شكل 15-16 تفاوت اين دو نوع سيگنال نشان داده شده ...

تداخل، پخش، سيگنال، فركانس، مدولاسيون - مرجع دانلود مقاله تحقیق و ...

سيگنالهاي راديويي به دو دسته مه تقسيم مي شوند كه عبارت‌اند از مدولاسيون دامنه (AM)
و مدولاسيون فركانس (FM). در شكل 15-16 تفاوت اين دو نوع سيگنال نشان داده شده ...

تحقیق فرستنده AM |240754| مقالات واقعی

24 سپتامبر 2017 ... تحقیق درمورد فرستنده AM فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات:
19 دانشگاه آزاد ... مدولاسیون (FREQUENCY MODULATION) FM.

دانلود مقاله فرستنده های FM وAM

8 ژوئن 2018 ... دانلود گلچینی از بهترین مطالب پیرامون دانلود مقاله فرستنده های FM وAM. ... با
مدولاسیون دامنه تولید می کنند که توسط گیرنده های AM به عنوان نویز ...

معادل انگلیسی مدولاسیون دامنه - دیکشنری تخصصی برساد

مدولاسیون دامنه. amplitude modulation (am) ... موارد مشابه با اصطلاح تخصصی
فارسی مدولاسیون دامنه. میدان نوسان ، دامنه ... دانلود مقاله ISI ترجمه شده. ترجمه تخصصی

دانلود مقاله و پروژه تشخیص نوع مدولاسیون دیجیتال : دانلود رایگان ...

19 مه 2016 ... دانلود مقاله طراحی و شبیه سازی یک سیستم تشخیص نوع مدولاسیونهای ... ﺍﻧﻮﺍﻉ
ﻣﺪﻭﻻﺳﻴﻮﻥ ﺁﻧﺎﻟﻮﮒ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ : ﻣﺪﻭﻻﺳﻴﻮﻥ AM 2 ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻳﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺣﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ

دانلود مدولاسیون های دیجیتال

12 آوريل 2018 ... مقاله مدولاسیون AM و FMدر سرویس پخش همگانی فرمت فایل: word (قابل ... دانلود
تحقیق در مورد شبیه سازی اینورتر هفت سطحی با مدولاسیون پله و ...

آشنایی با سیستم های رادیویی و مدولاسیون در سیستم های مخابراتی

11 آوريل 2016 ... در این پروژه شما با سیستم های رادیویی و هم چنین مدولاسیون و انواع ... اگر مایلید
آخرین مقالات سایت 20 میخوام برای شما ایمیل شود کافیست ایمیل خود ... اما پهنای باند
لازم برای ارسال FM تقریباً پنج برابر پهنای باند لازم برای AM است.

تحقیق در مورد فرستنده AM | دانلود مقاله پروژه فایل رایگان

16 ا کتبر 2016 ... تحقیق در مورد فرستنده AM ... مطالب عنوان صفحه مقدمه بخش اول فرستنده مدولاسيون
مدولاسيون AM مدولاسيون FM ميكروفون تقويت كننده اوليه تقويت ...

دانلود مقاله درباره ی مدولاسیون - بانک مقاله

با دانلود این مقاله اطلاعات لازم درباره ی مدولاسیون بدست اورید. ... بر اساس تغییرات
مقادیر دامنه امواج شکل می*گیرندکه به این حالت مدولاسیون دامنهیاAM گفته می*شود.

دانلود مقاله کامل فرکانس | دانلود تحقیق و پروژه

4 فوریه 2018 ... دانلود مقاله کامل فرکانس. ارسال شده ... همه ما تاکنون عباراتی نظیر UHF VHF AM FM و
… را شنیده‌ایم ... مدولاسیون AM و FM در سرویس پخش همگانی ۹۱.

داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن

ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ھﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن ﺟﮫﺖ ﻣﺸﺎھﺪه. ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت .... در ﻣﻮج داﻣﻨﻪ
ای ﻣﺪوﻟﻪ ﺷﺪه (AM ) اﻧﺤﺮاف داﻣﻨﻪ VCاز ﻣﻘﺪار ﻏﯿﺮﻣﺪوﻟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻟﺤﻈﻪ ای ﺳﯿﮕﻨﺎل. ﻣﺪوﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪه ...

پاورموج – پایان نامه بررسی مدولاسیون و گیرنده FM و مراکز سوئیچ ...

با توجه به پیشرفت های اخیر در زمینة های ارتباطات نام عصر ارتباطات برای قرن
حاضر بسیار مناسب است عمدة ارتباطات و ارسال امواج مخابراتی توسط دو موج FM و AM ...

دانلود مقاله درباره ی مدولاسیون - بانک مقاله

با دانلود این مقاله اطلاعات لازم درباره ی مدولاسیون بدست اورید. ... بر اساس تغییرات
مقادیر دامنه امواج شکل می*گیرندکه به این حالت مدولاسیون دامنهیاAM گفته می*شود.

پاورموج – پایان نامه بررسی مدولاسیون و گیرنده FM و مراکز سوئیچ ...

با توجه به پیشرفت های اخیر در زمینة های ارتباطات نام عصر ارتباطات برای قرن
حاضر بسیار مناسب است عمدة ارتباطات و ارسال امواج مخابراتی توسط دو موج FM و AM ...

دانلود رایگان مقاله با ترجمه : طراحی سیگنال ژنراتور AM مدولاسیون بر ...

دانلود مقاله در فرمت پی دی اف ... عنوان فارسی: طراحی سیگنال ژنراتور AM مدولاسیون
بر اساس نرم افزار Matlab / DSP ساز منتشر شده در ژورنال: Industrial and ...

پروژه درباره فرستنده های اف ام و ای ام - الکا فایل،دانلود مقاله - بلاگ

مدولاسیون فرکانس چندین فایده و برتری نسبت به سیستم مدولاسیون دامنه دارد. ...
رادیویی با مدولاسیون دامنه تولید می کنند که توسط گیرنده های AM به عنوان نویز ...

تجهیزات ابزار آزما - مخابرات TC-103) AM/FM)

مخابرات TC-103) AM/FM)، آزمایشگاه مخابرات AM/FM، دستورکار آزمایشگاه مخابرات
AM/FM. ... پیاده سازی مدولاسیون‌های پایه FM و AM • پیاده سازی دمدولاسیون‌های پایه ...

دانلود مقاله مدولاسیون AM و FMدر سرویس پخش همگانی – اشتراک فایل

فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات۹ در منزل یا خودروی خود نشسته‌اید.
رادیو را روشن می‌کنید تا به آن گوش دهید، گوینده رادیو در حال اعلام ساعات پخش برنامه‌ها
...

فرمت ورد - مرجع دانلود مقاله تحقیق و پروژه

پایان نامه کارشناسی ارشد برق الکترونیک: طراحی گیرنده اولتراواید بند با
مدولاسیون پ.پ.ام براساس کورلیتور دیجیتال. دانلود متن کامل سمینار برق کنترل:
کنترل ...

مدولاسيون Am,fm - دانلود پایان نامه-پروژه-جزوات دانشجویی-سوالات ارشد ...

مدولاسيون AM يکي از روش هاي پخش امواج راديويي است که تقريبا در مدتي نزديک به3
/2 ازقرن بيستم، ... موج متوسط (MW ): يکي از رايج‌ترين باندهاي پخش امواج در
ايستگاه‌هاي راديويي AM است. .... دانلود مقاله کامل در مورد دی اس پی ، DSP چیست؟

تحقیق مقاله مخابرات - آران فایل

تحقیق مقاله مخابرات مقدمه زمان زیادی از اولین پیامی که مارکونی مخترع رادیو ... شکل
1-2 موجهای AM ، PM و FM حاصل از یک سیگنال مدوله کننده مثلثی را نشان می دهد.

پروژه انواع مدولاسیون و کاربردهای آنها - w56.ir

9 آوريل 2018 ... برای خرید فایل پروژه انواع مدولاسیون و کاربردهای آنها به سایت ما مراجعه نمایید. ...
آشکارسازی AM ... [2017-09-27]: دانلود مقاله انواع بلبرینگها و کاربرد آنها به طو
رکلی تمام بلبرینگهای غلتشی از دو عدد رینگ و مجموعه ای از اجزاء غلتده ...

مدولاسیون - جویا برق

براي مدوله کردن يک حامل، يکي از مشخصه هاي آن )دامنه، فرکانس يا فاز( با توجه به.
سيگنال پيام تغيير مي کند. انواع مدولاسيون آنالوگ عبارتند از: ü مدولاسيون AM.

دانلود مقاله فرستنده های FM وAM | YOOZDL-VI!

3 آگوست 2016 ... مدولاسیون فرکانس چندین فایده و برتری نسبت به سیستم مدولاسیون دامنه ... با
مدولاسیون دامنه تولید می کنند که توسط گیرنده های AM به عنوان نویز ...

دانلود مقاله - دانلود دانلود - پرشین بلاگ

30 دسامبر 2013 ... صفحه 4 مدولاسیون ومالتی پلکسینگ. ... دانلود مقاله ..... λo = 1500 nm) در مدولاسیون
AM دامنه ،PM فاز و در FM فرکانس موج حامل بر اساس سیگنال پیام ...

مدولاسیون AM,FM - مهندسی

12 مارس 2018 ... مدولاسیون AM,FM تا به حال فکر کرده‌اید که AM و FM یعنی چه؟ ... مهندسی,مهندسی
صنایع,مهندسی برق,مقاله,دانلود مقاله,دانلود مقاله مهندسی,دانلود جزوه ... در انواع وسیعی از
سیستم های مهندسی مفهومی بنام مدولاسیون نقشی محوری ایفا می نماید.

ﻓﺼﻞ

۹ــ ﻧﺤﻮهٔ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﺪوﻻﺳﻴﻮن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻛﻠﻰ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻨﺪ ´۱۰. ۱۰ــ ﻣﺪوﻻﺳﻴﻮن را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﺪ............
................ ´۱۰. ۱۱ــ ﻣﺪوﻻﺳﻴﻮن AM، FM و PM را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﺪ و ﺷﻜﻞ ﻣﻮج آﻧﻬﺎ را ﺗﺮﺳﻴﻢ. ﻛﻨﺪ.

تحقیق فرستنده AM

8 آوريل 2018 ... تحقیق فرستنده AM: sun: تهیه و استفاده از مقالات دانشجویی با عنوان تحقیق
فرستنده AM در این ... مدولاسیون (AMPLIUDE MODULATION) AM.

برترین فایل دانلود مقاله فرستنده های FM وAM | sefryekarticle.ir

10 آوريل 2018 ... دانلود دانلود مقاله فرستنده های FM وAM. سیستم FM و AM مدارات رادیویی مدولاسیون
فرکانس و دامنه دانلود مقالات رشته الکترونیک فرستنده های ...

سمینار ارشد رشته برق مخابرات: طراحی و ساخت مدار تشخیص جایگاه ...

دانلود مقاله تحقیق پروژه ... در این پروژه که به وسیله مدولاسیون (AM (Amplitude
Modulation مطرح شده، توانسته جایگاه روتور موتور سوئیچ رلوکتانس را به شیوه
بدون ...

دانلود پروژه طراحی و ساخت فرستنده/گیرنده AM - الکترو ولت

مدولاسیون AM یکی از رایج ترین روش های پخش امواج رادیویی خصوصا پخش همگانی
است وهم اکنون نیز استفاده وسیعی دارد. این شیوه بیشتر توسط ایستگاه‌های رادیویی
...

مدولاسیون AM - فیدار سیستم پویان

8 Oct 2014

ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ه ﻣﺪارﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎ

در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻚ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ. 1khz. و داﻣﻨﻪ. 0.15v. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻴﮕﻨﺎل ﭘﻴﺎم ﺑﻪ ﻣﺪار اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻴﺪ .
- 4. ﺷﻜﻞ ﻣﻮج ﺧﺮوﺟﻲ را رﺳﻢ ﻛﻨﻴﺪ . آﻳﺎ ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﺎﺻﻞ. AM. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟ - 5. ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺪوﻻﺳﻴﻮن را ﺑﻪ دﺳﺖ ...

مدولاسیون AM - فیدار سیستم پویان

8 Oct 2014

دانلود پاورپوینت سیستم‌های مخابراتی مدولاسیون خطی مدولاسیون دامنه

دانلود مقاله موضوع بتن خود تراکم · معماری روم ... دامنه سیگنال حاصل مدوله شدهA(t)
نسبت خطی با سیگنال پیام m(t) دارد. ... مدولاسیون دامنه بسته به نوع ارتباط بین m(t
) و A(t) مدولاسیون‌های دامنه زیر تعریف می‌شوند: 1- مدولاسیون DSB 2- مدولاسیون AM 3-.
ادامه ...

دانلود مقاله فرستنده های FM وAM

8 ژوئن 2018 ... دانلود گلچینی از بهترین مطالب پیرامون دانلود مقاله فرستنده های FM وAM. ... با
مدولاسیون دامنه تولید می کنند که توسط گیرنده های AM به عنوان نویز ...

مدولاسیون AM و FM در سرویس پخش همگانی – فناموج افرند البرز , وبلاگ

27/09/2016 مخابرات, مقالات مخابراتی ارسال دیدگاه 732 بازدید ... مدولاسیون AM یکی
از روشهای پخش امواج رادیویی است که تقریبا در مدتی نزدیک به3/2 ازقرن بیستم، ...

تحقیق مقاله مخابرات - آران فایل

تحقیق مقاله مخابرات مقدمه زمان زیادی از اولین پیامی که مارکونی مخترع رادیو ... شکل
1-2 موجهای AM ، PM و FM حاصل از یک سیگنال مدوله کننده مثلثی را نشان می دهد.

مقاله فارسی . دانلودمقاله مدولاسیون AM

دانلودمقاله مدولاسیون AM. مدولاسيون و كدگذاري مدولاسيون و كدگذاري، اعمالي هستند كه
در فرستنده انجام مي شوند تا انتقال اطلاعات كامل و قابل اطمينان گردد.

برترین فایل دانلود مقاله فرستنده های FM وAM | sefryekarticle.ir

10 آوريل 2018 ... دانلود دانلود مقاله فرستنده های FM وAM. سیستم FM و AM مدارات رادیویی مدولاسیون
فرکانس و دامنه دانلود مقالات رشته الکترونیک فرستنده های ...

شبکه مهندسی برق - مدولاسیون دامنه

مدولاسیون دامنه (AM) رویه ای است که در آن دامنه ی موج حامل بطور خطی در حوالی مقدار
متوسط سیگنال باند پایه ی پیام تغییر می کند.

کاملترین فایل دانلود مقاله فرستنده های FM وAM | upn789

25 مه 2018 ... دانلود دانلود مقاله فرستنده های FM وAM. سیستم FM و AM مدارات رادیویی مدولاسیون
فرکانس و دامنه دانلود مقالات رشته الکترونیک فرستنده های ...

تحقیق درمورد مدولاسيون QAM - دانلود رایگان

دانلود رایگان دانلود مدولاسیون QAM,تحقیق مدولاسیون QAM,مقاله مدولاسیون QAM ...
لازم به ذکر است که M=2 پالس ها و لذا سيگنال متشکل از آنها را مي توان به دو مولفه ...

دانلود مدولاسیون های دیجیتال

12 آوريل 2018 ... مقاله مدولاسیون AM و FMدر سرویس پخش همگانی فرمت فایل: word (قابل ... دانلود
تحقیق در مورد شبیه سازی اینورتر هفت سطحی با مدولاسیون پله و ...

مدولاسیون AM و FM در سرویس پخش همگانی – فناموج افرند البرز , وبلاگ

27/09/2016 مخابرات, مقالات مخابراتی ارسال دیدگاه 732 بازدید ... مدولاسیون AM یکی
از روشهای پخش امواج رادیویی است که تقریبا در مدتی نزدیک به3/2 ازقرن بیستم، ...

پروژه آماده سازی و ارسال امواج توسط موج (FM) برای مخابره اطلاعات و پیام ...

در موج دامنه ای مدوله شده (AM) انحراف دامنه، از مقدار غیر مدوله شده اش با مقدار لحظه ای ....
شده جهت استفاده کاربر (مدولاسیون FM) , تحقیق در مورد پروژه آماده سازی و ارسال امواج ...

مقاله مقایسه روشهای مدولاسیون کاهش ولتاژ مود مشترک در سیستم ...

مقایسه روشهای مدولاسیون کاهش ولتاژ مود مشترک در سیستم فتوولتائیک متصل به ...
با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم
قیمت ... Hava, A.M.; Un, E.; "Performance Analysis of Reduced Common -Mode .

کاملترین فایل دانلود مقاله فرستنده های FM وAM | upn789

25 مه 2018 ... دانلود دانلود مقاله فرستنده های FM وAM. سیستم FM و AM مدارات رادیویی مدولاسیون
فرکانس و دامنه دانلود مقالات رشته الکترونیک فرستنده های ...

دانلودتحقیق درموردمدولاسیون AM – کارشناسی ارشد نیو

تحقیق درموردمدولاسیون AM , دانلودتحقیق درموردمدولاسیون AM , مدولاسیون AM مربوط
به دسته بندی فنی و مهندسی کاربر محترم شما در حال مشاهده فایلی با نام تحقیق ...

دانلود مقاله فرستنده های FM وAM

8 ژوئن 2018 ... دانلود گلچینی از بهترین مطالب پیرامون دانلود مقاله فرستنده های FM وAM. ... با
مدولاسیون دامنه تولید می کنند که توسط گیرنده های AM به عنوان نویز ...

پاورپوینت سیستم ترونکو

پاورپوینت درباره خلاصه ای از کتاب اجتماعی سوم راهنمایی

دانلود آپدیت تلویزیون ال جی LG سری FULL HD بخش اول

دانلود نقشه Web Gis شهر اهواز(GIS Offline)

پاورپوینت کسب و کار

تحقیق درباره روانشناسي شخصيت محمدرضا پهلوي

پاورپوینت درس 18 مطالعات ششم ( دریا نعمت خداوندی )

تحقیق درباره روانشناسي شخصيت محمدرضا پهلوي

پاورپوینت درس 3 علوم و فنون ادبی دهم انسانی واج آرایی، واژه آرایی ( کارگاه فصل اول 9 اسللاید)

پاورپوینت استاندارد حسابداری (فعالیتهای ساخت املاک)