دانلود رایگان


نمودارهای کنترل وصفی با استفاده از minitab 16 - دانلود رایگاندانلود رایگان نمودارهای کنترل وصفی

دانلود رایگان نمودارهای کنترل وصفی با استفاده از minitab 16 در این فایل آموزشی با استفاده از مثالهای کاربردی و عینی از دنیای صنعت نمودارهای کنترل وصفی از جمله P-Chart و NP-Chartو C و U و Laney آموزش داده شده است.


نمودارهای کنترل وصفی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


روش هاي جمع آوري اطلاعات - آمار - BLOGFA

براي جمع آوري اطلاعات در كارهاي پژوهشي چهار روش عمده را مورد استفاده قرار مي دهند : 1.
..... تشریح شده و به نقش کنترل کارآیی در کیفیت پیمایش الکترونیکی اشاره شده
است. ..... های پست الکترونیکی بیشتر از پرسشنامه های تحت وب است (29% در
مقایسه با 16%). ..... نام نرم‌افزارMinitab 13.32 : ... رسم نمودارهاي کنترل وصفي و
متغير.

آشنایی با شرکت خدمات آماری و پژوهشی آمایش طوس - شرکت آماری ...

رسم نمودارهای کنترل وصفی و متغیر ... ۱۰) ابزارهای کنترل کیفیت آماری شامل نمودار
پارتو، نمودار علت و معلول، نمودار دنباله، نمودار چند متغیر، نمودار متقارن و نمودارهای
کنترل ... نرم افزار Minitab در مقایسه با نرم افزارهای مشابه از نظر توانایی نرم افزاری
در حد معمول و متعادل است ولی از انجایی که کار با نرم افزار و ورود اطلاعات و مدیریت انها
...

دانلود رایگان کتاب آموزش نرم افزار آماری مینی تب (Minitab) - ریاضی سرا

همچنین این نرم افزار می تواند مورد استفاده ی دانش آموزان مقطع متوسطه (درس آمار و مدل
سازی) قرار ... طریقه رسم نمودار کنترلX; نمودارهای کنترل; نمودارهای کنترلی وصفی.

نمودارهای کنترل وصفی با استفاده از minitab 16 – دکترا اسمیت

نمودارهای کنترل وصفی در دسته بندی فنی و مهندسی بازدید کننده عزیز میتوانید
فایل مربوط به نمودارهای کنترل وصفی با استفاده از minitab 16 را که در دسته بندی ...

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار ﭘﺎرﺗﻮ ﯽ ﺑﺮ ﺣﻮادث ﺷﻐﻠ ﻣﺆﺛﺮ واﺳﻄﻪ ﯽ ﻋﻠﻞ ﺑ

ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺎﺑﺎد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮدار ﭘﺎرﺗﻮ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ .... وﺻﻔﯽ.
ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻪ. ﺑﺮ. اﺳﺎس. ﮔﺮوه. ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي. ﺷﺪه. اﻧﺪ. ﻣﺤﻮر. اﻓﻘﯽ. اﯾﻦ. ﻧﻤﻮدار. اﺳﺎﻣﯽ. ﻃﺒﻘـﺎت. و ﻣﺤـﻮر. ﻋﻤﻮدي
... ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ. آن. ﻫﺎ. اﻗﺪام ﮔﺮدد. رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﭘـﺎرﺗﻮ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. ﻧﺮم. اﻓﺰار minitab. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﯾﺎﻓﺘﻪ.
ﻫﺎ .... 16. ﺗﺎ. 36. ﺳﺎل رخ داد. ه. اﺳـﺖ. ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧ. ﯽ. دارد. 11[. ﯾ]. ﮑـ. ﯽ. از ﻋﻠـﻞ.

نمودار كنترل u - VePub

نرم افزار مینی تب یکی از نرم افزارهای آماری با قابلیت زیاد و استفاده ی آسان برای ...
در Minitab 16 در منوی Assistant یک درخت تصمیم که به خوبی راهنمایی می کند باعث
..... وصفي : قابل اندازه‌گيري. قابل شمارش. - سالم و معيوب. - منطبق و نامنطبق. (نمودار ...

تحقیق درمورد نیوتن 7 ص - فایل زیل

14 فوریه 2018 ... فیزیكدان و ریاضیدان بزرگ انگلیسی در سال درگذشت گالیله به دنیا آمد. او به دلیل
هوش سرشار خود ... نمودارهای کنترل وصفی با استفاده از minitab 16 ...

نمودارهای کنترل وصفی با استفاده از minitab 16 – دکترا اسمیت

نمودارهای کنترل وصفی در دسته بندی فنی و مهندسی بازدید کننده عزیز میتوانید
فایل مربوط به نمودارهای کنترل وصفی با استفاده از minitab 16 را که در دسته بندی ...

نرم افزار آماری - دنیای آمار

استفاده ساده و کاربرد زیاد و اجرای فرمانها از طریق منوها و نوشتن دستورات در محیط
session از خصوصیات آن می‌باشد. .... بر خلاف نرم افزارهای دیگر مانند Minitab و SPSS
که ارتباط کاربر با نرم افزار از طریق منو‌ها و .... رسم نمودارهاي كنترل وصفي و متغير
... 16. ابزارهاي كنترل كيفيت آماري شامل نمودار پارتو، نمودار علت و معلول، نمودار
دنباله، ...

اراﺋﻪ اﻟﮕﻮي ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﻮن آﻣﺎري ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﯿﻔ - ResearchGate

Page 16 .... ﯾﺎري رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ در اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮدي از اﯾﻦ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﻣﺆﺛﺮ آﻣﺎري . -٣. اراﺋﻪ
اﻟﮕﻮي ﺑﻪ ...... در ﻣﻮرد داده ﻫﺎي وﺻﻔﯽ، ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻌﺪاد ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ اﻗﻼم ﻧﺎﻣﻨﻄﺒﻖ و ﯾﺎ ......
ﻣﯿﺰان ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻗﻮي و ﻣﻨﺎﺳﺐ. (. ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫـﺎي. SPSS. ،. MiniTab.

وبگاه تخصصی مهندسی صنایع - معرفي نرم افزار هاي مهندسي صنايع

کنترل فرآیند آماری همگام با Minitab (SPC) ... تعریف میزان دسترسی به منابع و
هزینه‌های استفاده از منابع ... رسم نمودارهای کنترل وصفی و متغیر .... 16. ابزارهای
کنترل کیفیت آماری شامل نمودار پارتو، نمودار علت و معلول، نمودار دنباله، نمودار چند
متغیر، ...

ﻴﺮي اﻧﺪازه ﮔ ﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺳ ﻴﻞ و ﺗﺤﻠ ﻳﻪ ﺗﺠﺰ

اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدن. ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ. ﺣﺪود ﻛﻨﺘﺮل. ﺼﻮرت. ﺑﺪون اﻧ. اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴ. ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻣ. ه. ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮ. ﺷﺪ .
ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮ. و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ا. و. اﺣﺘﻤﺎﻻً اﺷ ..... ﻧﻤﻮدار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ. R. XX. −. = ﺗﻤ. د اﺳﺘﻔﺎده اش. ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ.
وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮاي اﻧﺪ .دد. ارﺗﺒﺎط ﺧ. ت، ﺻﺤﺖ ﻳﻜﺴ. ﻨﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي. ﻦ ﺧﻂ ﻣﺮﻛﺰ. ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد .... Page 16 ......
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داده ﻫﺎي وﺻﻔﻲ و رواﺑﻂ. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣ.

کنترل کیفیت (QC) | لینک مقاله - linkarticle

25 دسامبر 2017 ... (لینک مقاله) شما می توانید دنیایی از مقالات پیرامون کنترل کیفیت (QC) را ... این
پروژه با استفاده از نرم افزار معروف minitab انجام شده و شامل تمامی نمودار ... نمودار
کنترل برای مشخصه های وصفی .... فرمت فایل: powerpoint (قابل ویرایش) تعداد
صفحات: 16 صفحه دریک موسسه حسابرسی، کنترل کیفیت شامل سیاستها و ...

دانلود دانلود مقاله تحقیقی با موضوع بازاریابی محصولات کشاورزی.Doc ...

دانلود دانلود مقاله تحقیقی با موضوع بازاریابی محصولات کشاورزی. ... دانلود دانلود
روش تحقیق – بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد ... بازگشت
به صفحه اصلی; نوشته بعدی دانلود نمودارهای کنترل وصفی با استفاده از minitab 16.

نرم افزار آماری: از نرم افزار S Plus چه می دانید! - دکتر تفتیان

31 مارس 2017 ... نرم افزارهای آماری: از MINITAB چه میدانید! ... -رسم نمودارهای کنترل وصفی و متغیر ...
حمید زارعی, | 1396/10/11 16:03:40 | ... یک آیکون در آن نرم افزارها قرار می دهد که می
توان در حال استفاده از آن نرم افزارها با S Plus تبادل اطلاعاتی انجام داد.

pdf-نمودارهای کنترل وصفی با استفاده از minitab 16 – ایران 24 فایل

در این فایل آموزشی با استفاده از مثالهای کاربردی و عینی از دنیای صنعت نمودارهای
کنترل وصفی از جمله P-Chart و NP-Chartو C و U و Laney آموزش داده شده است.

مهندسی صنایع - کنترل کیفیت آماری

شيوه مؤثر اين خواهد بود كه با استفادخ از روش كنترل كيفي آماري از ابتدا، از توليد
محصول خراب پيشيري بعمل آيد. اين روش ... براي كنترل اين مشخصات از نمودار كنترل
وصفي استفاده مي‌گردد . ... 16- تعريف اقدام اصلاحي براي افزايش CPK درصورت لزوم

کنترل کیفیت و تحلیل آماری با - نشر دانشگاهی کیان

در بخش اول، به مقدماتی بر Minitab و آشنایی با. متغیرهای تصادفی و توابع ... ۶-۱-
ایجاد یک گزارش با استفاده از Minitab . فصل دوم: آشنایی با برخی از .... فصل ششم:
نمودارهای کنترل برای مشخصههای کیفی وصفی. ۱-۶- نمودارهای کنترل برای .... Page
16 ...

کتاب : کنترل کیفیت و تحلیل آماری با Minitab 16 / 809778 - ویستا

کنترل کیفیت و تحلیل آماری با Minitab 16 ... کنترل برای مشخصه‌های کیفی
متغیر؛ نمودارهای کنترل برای مشخصه‌های کیفی وصفی؛ تجزیه و تحلیل کارایی
فرآیند و ...

کنترل کیفیت (QC) | swift - HSSC

هم اکنون می توانید از این سایت |کنترل کیفیت (QC)| را دریافت کنید. ... تاریخ:
2017-11-10 —2018-02-16 — انتشار توسط: Siamak ADN ... کامل ترین و کمیاب
ترین پروژه کنترل کیفیت QC، این پروژه با استفاده از نرم افزار معروف minitab
انجام شده و شامل تمامی نمودار های کنترل کیفیت ... نمودار کنترل برای مشخصه های
وصفی.

علم آمار

1 آوريل 2011 ... رسم نمودارهاي کنترل وصفي و متغير ... رم 16 مگا بايت .... بر خلاف نرم افزارهایی مانند
Minitab و Spss که ارتباط کاربر با نرم افزار از ... آمریکا ، آشنایی و توان استفاده از
این نرم افزار برای یک آمار شناس از اهمیت ویژ‌ه ای برخوردار است.

کنترل کیفیت - کنترل کیفیت

با شروع انقلاب صنعتی در اروپا در اواسط قرن هیجدهم میلادی و استفاده از ماشین آلات و
ابزار ... وی در 16ام ماه می سال 1920، اولین تصاویر نمودار های کنترلی را رسم کرد و در
مطالعات ... 8- در سال 1950 با تلفیق روش های نمونه گیری ارتش و جداول بازرسی
وصفی ها .... وبلاگ تخصصی متدولوژی شش سیگما Six Sigma · S-Plus · Minitab ·
بخش آمار ...

نمودارهای کنترل وصفی با استفاده از minitab 16

نمودارهای کنترل وصفی با استفاده از minitab 16. در این فایل آموزشی با استفاده از
مثالهای کاربردی و عینی از دنیای صنعت نمودارهای کنترل وصفی از جمله P-Chart و ...

آموزش رسم نمودار کنترل در نرم افزار Minitab - آپارات

1 Feb 2016

دانلود رایگان کتاب آموزش نرم افزار آماری مینی تب (Minitab) - ریاضی سرا

همچنین این نرم افزار می تواند مورد استفاده ی دانش آموزان مقطع متوسطه (درس آمار و مدل
سازی) قرار ... طریقه رسم نمودار کنترلX; نمودارهای کنترل; نمودارهای کنترلی وصفی.

ﻴﺮي اﻧﺪازه ﮔ ﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺳ ﻴﻞ و ﺗﺤﻠ ﻳﻪ ﺗﺠﺰ

اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدن. ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ. ﺣﺪود ﻛﻨﺘﺮل. ﺼﻮرت. ﺑﺪون اﻧ. اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴ. ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻣ. ه. ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮ. ﺷﺪ .
ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮ. و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ا. و. اﺣﺘﻤﺎﻻً اﺷ ..... ﻧﻤﻮدار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ. R. XX. −. = ﺗﻤ. د اﺳﺘﻔﺎده اش. ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ.
وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮاي اﻧﺪ .دد. ارﺗﺒﺎط ﺧ. ت، ﺻﺤﺖ ﻳﻜﺴ. ﻨﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي. ﻦ ﺧﻂ ﻣﺮﻛﺰ. ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد .... Page 16 ......
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داده ﻫﺎي وﺻﻔﻲ و رواﺑﻂ. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣ.

( ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻣﺎري ( SPC

ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧـﻮﻉ ﻧﻤـﻮﺩﺍﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ (ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫـﺎﻱ ﻛﻤـﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﻣﺸﺨﺼـﻪ ﻫـﺎﻱ ﻛﻤـﻲ . ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎﻱ
ﻭﺻﻔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺸﺨﺼﻪ. ﻫﺎﻱ ﻭﺻﻔﻲ ). ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪ : ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻤـﻮﺩﺍﺭ (. R. . X. ٤). ﺎﻳـ ... ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻧﻬﺎ (ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ. Minitab. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ. -٤. ١٢. ﺩﺳـﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ) ﻧﻤـﻮﺩﺍﺭ ﻣﺒﻨـﺎ ﺗﻬﻴـﻪ.
ﻣﻲ .... 16. 18. 1380. 1362. 1346. 0634. 0651. 0666. 1260. 1247. 1237. 0730. 0743
.

نمودار سری زمانی

رگرسیون،آنالیز واریانس،ابزار کیفیت و سری زمانی. ✓. استفاده از ساختار نمودارها در
جهت درک داده ها و نتایج معتبر. ✓ .... Minitab. ذخیره تمام اطالعات موجود در صفحات اصلی
. File save project. فقط ذخیره همین ... Page 16 .... نمودارهای کنترل کیفی وصفی.

دوره آموزشي كنترل آماري فرآيند SPC

ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻭ ﻭﺻﻔﻲ. -. ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ. C ... ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ
ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ. -. ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ .... Page 16 ... ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ، ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺤﻞ ﻳﺎ
..... MINITAB. ○. Display Descriptive Statistics Statistics. ○ main topic see also.
○.

نمودارهای کنترل وصفی با استفاده از minitab 16 - دانلود رایگان فایل 77

فایل با عنوان اصلی نمودارهای کنترل وصفی با استفاده از minitab 16 که بسیار پر
طرفدار و نایاب بوده و از جمله فایل های دارای بیشترین درصد جستجو در موتور های ...

کتاب : کنترل کیفیت و تحلیل آماری با Minitab 16 / 809778 - ویستا

کنترل کیفیت و تحلیل آماری با Minitab 16 ... کنترل برای مشخصه‌های کیفی
متغیر؛ نمودارهای کنترل برای مشخصه‌های کیفی وصفی؛ تجزیه و تحلیل کارایی
فرآیند و ...

نمودارهای کنترل وصفی با استفاده از minitab 16 – دانلود فایلهای فنی

در این فایل آموزشی با استفاده از مثالهای کاربردی و عینی از دنیای صنعت نمودارهای
کنترل وصفی از جمله P-Chart و NP-Chartو C و U و Laney آموزش داده شده است.

بایگانی‌ها کنترل کیفیت minitab - سفارش فایل

22 نوامبر 2016 ... فایل با نام کنترل کیفیت (QC) که از فایلهای دسته بندی سایر موارد می ... کامل
ترین و کمیاب ترین پروژه کنترل کیفیت QC، این پروژه با استفاده از نرم افزار
معروف minitab انجام شده و شامل تمامی نمودار ... نمودار کنترل برای مشخصه های وصفی ...
موارد (14,494); سم شناسی (2); سوالات نهایی (8); شعر (16); شهرسازی (3) ...

کنترل کیفیت (QC) - شبکه فایل

14 مارس 2017 ... توضیحات: کامل ترین و کمیاب ترین پروژه کنترل کیفیت QC، این پروژه با
استفاده از نرم افزار معروف minitab انجام شده و شامل تمامی نمودار های ...

کنترل کیفیت (QC) | dl

پس از خواندن اطلاعات موجود در سایت می توانید |کنترل کیفیت (QC)| را خریداری
نمایید. ... 2017-10-29 — 2018-02-16 — Siamak ADN — ارتباط با ما ...دانلود... کامل
ترین و کمیاب ترین پروژه کنترل کیفیت QC، این پروژه با استفاده از نرم افزار
معروف minitab انجام شده و شامل تمامی نمودار های ... نمودار کنترل برای مشخصه های وصفی
.

آموزش Minitab - پارسیان افزار - فروشگاه مایکروسافت

شماره مجوز: 043765-0107-16 ... طراحی آزمایشات با استفاده از Minitab و تحلیل داده ها
با استفاده از طراحی آزمایش ... آشنایی با نمودارهای کنترل زمانی، نمودار میانگین
متحرک Moving Average ، نمودار میانگین متحرک وزنی EWMA ، نمودار جمع تجمعی
Cusum ، نمودار ... آشنایی با نمودارهای کنترلی وصفی ، نمودار P ، نمودار NP ، نمودار c ،
نمودار U.

کنترل کیفیت و تحلیل آماری با Minitab 16 مقصود امیری | آسیابوک

8 مارس 2018 ... کنترل کیفیت و تحلیل آماری با Minitab 16 مقصود امیری. 0 نقد و بررسی ... فصل
چهارم : ابزارهای مورد استفاده در کنترل فرآیند آماری SPC • فصل پنجم ... فصل ششم :
نمودارهای کنترل برای مشخصه های کیفی وصفی • فصل هفتم : تجزیه ...

انجمن دانشجویی مهندسی صنایع - کنترل فرایند آماری قسمت دوم

از مهمترین و پیچیده‌ترین ابزار هفتگانه نمودارهای كنترل می باشد . ... این نمودار جهت
كنترل نسبت اقلام ضایع (كنترل درصد خرابی) استفاده می شود . ... بودن نمودارهای
كیفی میتوان نمودارهای مذكوررا از قسمت گزارشات مشخصه های وصفی SPCحذف كرد ....
16. برای تعیین پریود نمونه‌گیری رعایت نكات زیر لازم است : 1- تیراژ تولید 2-
تعداد نقاط ...

تحقیق درمورد نیوتن 7 ص - فایل زیل

14 فوریه 2018 ... فیزیكدان و ریاضیدان بزرگ انگلیسی در سال درگذشت گالیله به دنیا آمد. او به دلیل
هوش سرشار خود ... نمودارهای کنترل وصفی با استفاده از minitab 16 ...

جامع ترین آموزش نرم افزار minitab شامل 532 صفحه (آموزش تصویری نرم ...

اگر همه جا را گشته اید و جامع ترین آموزش نرم ا. ... 2017-09-07 — 2018-03-16
Siamak ADN. ارتباط با ما — لینک ... فصل اول: آشنایی با minitab ... فصل چهارم:
ابزارهای مورد استفاده در کنترل فرایند آماری SPC. فصل پنجم: نمودارهای کنترل برای
مشخصه های کیفی متغیر. فصل ششم: نمودارهای کنترل برای مشخصه های کیفی وصفی
.

آﻣﺎر و ﮐﺎرﺑﺮدھﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ آﻣﻮزﺷﻲ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳ - دانشگاه اصفهان

2 فوریه 2011 ... 14. 3. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزي. 15. 3. ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد. 16. 1. ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي آﻣﺎري. 1. 17 ..... ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﻋﺪﻡ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺩﺭﻭﺱ ﺗﻜﺮﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ......
MINITAB, SPSS, SAS, SPLUS, R and ITSM (Interactive Time Series Modeling) .....
ﻛﻴﻔﻲ (ﻭﺻﻔﻲﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻛﻤﻲ (ﻣﺘﻐﻴﺮ)، ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ، ﺣﺪﻭﺩ ...

دانلود نمودارهای کنترل وصفی با استفاده از minitab 16 – فایرفاکس

در این فایل آموزشی با استفاده از مثالهای کاربردی و عینی از دنیای صنعت نمودارهای
کنترل وصفی از جمله P-Chart و NP-Chartو C و U و Laney آموزش داده شده است. …

سایت تخصصی آمار فربد - معرفي نرم افزارهاي آماري

آزمون هولم به عنوان آزمون post hoc با استفاده از متغیر کنترلی, opinions, 8, 108,
Ebrahim-Bayazidi ... مي‌باشد ولي از لحاظ بحث‌هاي آماري و كيفيتي ضعيف‌تر از دو نرم
افزار Minitab و Statistica مي باشد. .... 16. ابزارهاي كنترل كيفيت آماري شامل نمودار
پارتو، نمودار علت و معلول، نمودار دنباله، نمودار چند ... رسم نمودارهاي كنترل وصفي و
متغير.

دروه های عمومی - شهرداری منطقه 11

چهارمحال و بختیاری؛ مدیر پروژه حسین رجب صلاحی، محمود عیدی، امین معدولیت .
مشخصات نشر: .... PR۱۰۱۵ تحليل آماری با استفاده از نرم افزار ۱.۵ Minitab. PR۰۳۱۳
تهیه و ...

کنترل کیفیت و تحلیل آماری با minitab16 امیری و کرمی

ابزارهای مورد استفاده در کنترل فرایند آماری نمودار های کنترل برای مشخصه های کیفی
متغیر نمودارهای کنترل برای مشخه های کیفی وصفی تجزیه و تحلیل کارایی ...

نمودارهای کنترل وصفی با استفاده از minitab 16 - فروش کلیه جزوات و ...

در این فایل آموزشی با استفاده از مثالهای کاربردی و عینی از دنیای صنعت نمودارهای
کنترل وصفی از جمله P-Chart و NP-Chartو C و U و Laney آموزش داده شده است.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﯿﺎه ﺎﯾﻪ اﻧﺪاز ﺑﺮاﺳ

در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﻣﮑﺎن ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘـﺮدازش ... ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺮ. ﯾﮏ از اﯾـﻦ.
ﻋﻮاﻣﻞ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻪ اﺳـﺖ . از ﺳـﻮي دﯾﮕـﺮ. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻮد و .... ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻـﻔﯽ
.... ﻫﺎي رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ از ﻧﺮم اﻓـﺰار minitab. ﻧﺴﺨﻪ. 14. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ رواﺑﻂ از آﻣﺎره. F. و .....
رو ﻧﻤـﻮدار. ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺒﺰ ﮔﯿﺎه در اواﯾﻞ دوره رﺷﺪ ﺑﻪ. ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ. ﻓﺘـﻪ. و ﭘـﺲ از. رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﻮد،
...

دانلود دانلود مقاله تحقیقی با موضوع بازاریابی محصولات کشاورزی.Doc ...

دانلود دانلود مقاله تحقیقی با موضوع بازاریابی محصولات کشاورزی. ... دانلود دانلود
روش تحقیق – بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد ... بازگشت
به صفحه اصلی; نوشته بعدی دانلود نمودارهای کنترل وصفی با استفاده از minitab 16.

آموزش mini tab 16

1 ژانويه 2011 ... مقایسه بین نمودارهای کنترل برای مشخصه کیفی وصفی و متغیر. 4.1. فلسفه نمودار
كنترل. P. و. nP. 4.1.8. طریقه ي استفاده از نمودار. P. در. Minitab.

نمودارهای کنترل وصفی با استفاده از minitab 16 - مرجع دانلود

نمودارهای کنترل وصفی با استفاده از minitab 16 در این فایل آموزشی با استفاده از
مثالهای کاربردی و عینی از دنیای صنعت نمودارهای کنترل وصفی از جمله P-Chart و ...

SPC کنترل کیفیت آماری

ﻧﻤﻮدار آﻨﺘﺮل .٢. هﻴﺴﺘﻮ ﮔﺮام .۵. ﻧﻤﻮدار ﺗﻤﺮآﺰ ﻧﻘﺺ هﺎ .٣. ﻧﻤﻮدار ﭘﺎرﺗﻮ .۶. ﻧﻤﻮدار ﭘﺮاآﻨﺪﮔﻲ. اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ.
اﺑﺰارهﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﮕﺮش و ﺗﻔﻜـﺮ ... اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﺑﺰار هﻔﺘﮕﺎﻧﻪ آﻨﺘﺮل ﺁﻣﺎري ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻲ از آﺎرهﺎي روزاﻧﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺷـﺪﻩ و ﺁن را .... 16. 74.007. 74.005. 73.986. 74.012. 73.994. 17. 74.000.
74.003. 74.018. 74.010 ...... ﻏﺎﻟﺐ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺰارش هﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﻧﺪ ﺷﮑﻞ وﺻﻔﯽ
دارﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ.

نمودار سری زمانی

رگرسیون،آنالیز واریانس،ابزار کیفیت و سری زمانی. ✓. استفاده از ساختار نمودارها در
جهت درک داده ها و نتایج معتبر. ✓ .... Minitab. ذخیره تمام اطالعات موجود در صفحات اصلی
. File save project. فقط ذخیره همین ... Page 16 .... نمودارهای کنترل کیفی وصفی.

( ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻣﺎري ( SPC

ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧـﻮﻉ ﻧﻤـﻮﺩﺍﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ (ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫـﺎﻱ ﻛﻤـﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﻣﺸﺨﺼـﻪ ﻫـﺎﻱ ﻛﻤـﻲ . ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎﻱ
ﻭﺻﻔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺸﺨﺼﻪ. ﻫﺎﻱ ﻭﺻﻔﻲ ). ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪ : ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻤـﻮﺩﺍﺭ (. R. . X. ٤). ﺎﻳـ ... ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻧﻬﺎ (ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ. Minitab. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ. -٤. ١٢. ﺩﺳـﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ) ﻧﻤـﻮﺩﺍﺭ ﻣﺒﻨـﺎ ﺗﻬﻴـﻪ.
ﻣﻲ .... 16. 18. 1380. 1362. 1346. 0634. 0651. 0666. 1260. 1247. 1237. 0730. 0743
.

کنترل کیفیت

اولین تصویر نمودارهای کنترل را ترسیم کرد و به بررسی بیشتر این .... کننده
استفاده از کنترل کیفیت آماری در قاره آمریکا در آمد و شعبه ای نیز در ژاپن تشکیل
داد . در سال ... از تلفیق روشهای نمونه گیری ارتش و جداول بازرسی وصفی استاندارد .....
Page 16 ... Minitab. ( وارد و نمودار هیستوگرام آنرا رسم نماییم، داریم: ضمنا میانگین
مشاهدات.

کنترل کیفیت و تحلیل آماری با minitab16 امیری و کرمی

ابزارهای مورد استفاده در کنترل فرایند آماری نمودار های کنترل برای مشخصه های کیفی
متغیر نمودارهای کنترل برای مشخه های کیفی وصفی تجزیه و تحلیل کارایی ...

دوره آموزشي كنترل آماري فرآيند SPC

ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻭ ﻭﺻﻔﻲ. -. ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ. C ... ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ
ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ. -. ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ .... Page 16 ... ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ، ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺤﻞ ﻳﺎ
..... MINITAB. ○. Display Descriptive Statistics Statistics. ○ main topic see also.
○.

فاز اندازه گیری شش سیگما - کافـه مدیـران

19 جولای 2014 ... یکی از ابزار های قوی که در مرحله اندازه گیری می توان از آن استفاده کرد و بازخورد ... 2-
نمودارهای کنترلی وصفی: در این نمودارها مشخصه های کیفی به ... فرآیند و شناسایی
انحرافات با دلیل و جزئی از نمودار کنترل استفاده می ... برای مثال نمودار هیستوگرام
زیر که از نرم افزار Minitab گرفته شده ...... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

دانلود نمودارهای کنترل وصفی با استفاده از minitab 16 – فایرفاکس

در این فایل آموزشی با استفاده از مثالهای کاربردی و عینی از دنیای صنعت نمودارهای
کنترل وصفی از جمله P-Chart و NP-Chartو C و U و Laney آموزش داده شده است. …

نمودارهای کنترل وصفی با استفاده از minitab 16 – تانک فایل جدید

دریافت فایل دریافت_فایل. در این فایل آموزشی با استفاده از مثالهای کاربردی و
عینی از دنیای صنعت نمودارهای کنترل وصفی از جمله P-Chart و NP-Chartو C و U و ...

جامع ترین آموزش نرم افزار minitab شامل 532 صفحه (آموزش تصویری نرم ...

اگر همه جا را گشته اید و جامع ترین آموزش نرم ا. ... 2017-09-07 — 2018-03-16
Siamak ADN. ارتباط با ما — لینک ... فصل اول: آشنایی با minitab ... فصل چهارم:
ابزارهای مورد استفاده در کنترل فرایند آماری SPC. فصل پنجم: نمودارهای کنترل برای
مشخصه های کیفی متغیر. فصل ششم: نمودارهای کنترل برای مشخصه های کیفی وصفی
.

کنترل کیفیت (QC) | dl

پس از خواندن اطلاعات موجود در سایت می توانید |کنترل کیفیت (QC)| را خریداری
نمایید. ... 2017-10-29 — 2018-02-16 — Siamak ADN — ارتباط با ما ...دانلود... کامل
ترین و کمیاب ترین پروژه کنترل کیفیت QC، این پروژه با استفاده از نرم افزار
معروف minitab انجام شده و شامل تمامی نمودار های ... نمودار کنترل برای مشخصه های وصفی
.

آﻣﺎر و ﮐﺎرﺑﺮدھﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ آﻣﻮزﺷﻲ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳ - دانشگاه اصفهان

2 فوریه 2011 ... 14. 3. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزي. 15. 3. ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد. 16. 1. ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي آﻣﺎري. 1. 17 ..... ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﻋﺪﻡ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺩﺭﻭﺱ ﺗﻜﺮﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ......
MINITAB, SPSS, SAS, SPLUS, R and ITSM (Interactive Time Series Modeling) .....
ﻛﻴﻔﻲ (ﻭﺻﻔﻲﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻛﻤﻲ (ﻣﺘﻐﻴﺮ)، ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ، ﺣﺪﻭﺩ ...

نمودارهای کنترل وصفی با استفاده از minitab 16 - دانلود مقاله | دانلود ...

در این فایل آموزشی با استفاده از مثالهای کاربردی و عینی از دنیای صنعت نمودارهای
کنترل وصفی از جمله P-Chart و NP-Chartو C و U و Laney آموزش داده شده است.

وبگاه تخصصی مهندسی صنایع - معرفي نرم افزار هاي مهندسي صنايع

کنترل فرآیند آماری همگام با Minitab (SPC) ... تعریف میزان دسترسی به منابع و
هزینه‌های استفاده از منابع ... رسم نمودارهای کنترل وصفی و متغیر .... 16. ابزارهای
کنترل کیفیت آماری شامل نمودار پارتو، نمودار علت و معلول، نمودار دنباله، نمودار چند
متغیر، ...

نمودارهای کنترل وصفی با استفاده از minitab 16

نمودارهای کنترل وصفی با استفاده از minitab 16. در این فایل آموزشی با استفاده از
مثالهای کاربردی و عینی از دنیای صنعت نمودارهای کنترل وصفی از جمله P-Chart و ...

مفـهوم سواد آمـاری در نیاز به جذب کارشـناس آمار - harekatfestreg.ir

جانبـه ای بـا اسـتفاده از اعـداد، دولـت ها و کشـورها را تشـریح و تفسـیر. کننـد. ..... نـرم
افـزار Minitab یکـي از نـرم افزارهـاي مطـرح آمـاري مي باشـد که. در برخـي .... •رسم
نمودارهاي کنترل وصفي و متغیر ..... شـرطی کـه توسـط ویراویربیکیا و سـوواریز ]16[
.

نمودارهاي كنترل - فهرست دروس

براي اينكه Minitab خود تستهاي نمودار هاي كنترل را انجام دهد برروي دكمه Test كليك ...
درصورتي كه مايل باشيد تا وضعيت نمودار كنترل خودرا با انحراف معيارهاي مختلف ....
براي استفاده از نمودار كنترلي سيگما (انحراف معيار ) كار را با مثالي شروع مي كنيم .
... درقسمت Variable (شكل 4-16 ) ستون Weight ‌را وارد نمائيد . ... نمودار كنترلي
وصفي.

کتاب : کنترل کیفیت و تحلیل آماری با Minitab 16 / 809778 - ویستا

کنترل کیفیت و تحلیل آماری با Minitab 16 ... کنترل برای مشخصه‌های کیفی
متغیر؛ نمودارهای کنترل برای مشخصه‌های کیفی وصفی؛ تجزیه و تحلیل کارایی
فرآیند و ...

آموزش mini tab 16

1 ژانويه 2011 ... مقایسه بین نمودارهای کنترل برای مشخصه کیفی وصفی و متغیر. 4.1. فلسفه نمودار
كنترل. P. و. nP. 4.1.8. طریقه ي استفاده از نمودار. P. در. Minitab.

آﻣﺎر و ﮐﺎرﺑﺮدھﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ آﻣﻮزﺷﻲ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳ - دانشگاه اصفهان

2 فوریه 2011 ... 14. 3. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزي. 15. 3. ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد. 16. 1. ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي آﻣﺎري. 1. 17 ..... ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﻋﺪﻡ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺩﺭﻭﺱ ﺗﻜﺮﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ......
MINITAB, SPSS, SAS, SPLUS, R and ITSM (Interactive Time Series Modeling) .....
ﻛﻴﻔﻲ (ﻭﺻﻔﻲﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻛﻤﻲ (ﻣﺘﻐﻴﺮ)، ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ، ﺣﺪﻭﺩ ...

دانلود کارگاه ماتریکس برای درمان اعتیاد

کسب وکار اینترنتی در منزل فقط باصرف 10دقیقه وقت در روز

پروژه برنامه ریزی تولید دانشگاه تهران (پروژه برنامه ریزی تولید کارخانه : پنجره سازی آریا تولیدی پروفیل و پنجره)

دانلود پروژه سیستم ساختمانی قاب های سبک فولادی سردنوردشده ( LSF )

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره ارزش جایگزینی

دانلود فایل مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید پودر پلاسما جهت استفاده در خوراك دام

اقدام پژوهی تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT )

دانلود مقاله کامل در مورد تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی

ديدگاه امام در مورد قوه قضائيه

Wall Section (طراحی فنی) نقشه معماری به همراه دیتیل اجرایی